Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Lubatowej

Wychowanie fizyczne 1

Email Drukuj PDF

Wymagania wychowania fizycznego na poszczególne oceny
w klasach 1 gimnazjum

 

Kryteria oceny ucznia z wychowania fizycznego

Przy wystawianiu oceny z wychowania fizycznego brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia, i wywiązywanie się przez niego z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. Ocena stanowi pięć głównych bloków tematycznych w skład, których wchodzą określone elementy:

 

1. Postawy:

• stosunek do przedmiotu,

• frekwencja na zajęciach (spóźnienia, zwolnienia),

• pozytywna postawa wobec ćwiczeń ruchowych,

• przygotowanie do lekcji,

• dbałość o własne zdrowie, o innych, o mienie, sprzęt sportowy,

• życzliwy stosunek do innych

• postawa fair play,

• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, regulaminów, obowiązków uczniowskich.

 

Narzędzia oceny: obserwacja, rozmowa, dyskusja, odpytywanie.

2. Aktywność:

• organizowanie i pomoc w organizacji zajęć ruchowych

• sędziowanie,

• prowadzenie rozgrzewki,

• aktywne uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego

• dążenie do podnoszenia sprawności, zdobywania umiejętności i wiadomości w sposób zbliżony do swoich maksymalnych możliwości fizycznych, kondycyjnych i koordynacyjnych.

Narzędzia oceny: obserwacja, dyskusja.

3. Umiejętności ruchowe i sprawność motoryczna:

• gry zespołowe

lekkoatletyka i atletyka terenowa

• gimnastyka podstawowa i artystyczna

• narciarstwo biegowe

• rytm, muzyka, taniec

• tenis stołowy, unihokej, kometka

• umiejętności dokonywania pomiarów, odczytu i zapisu wyników,

• umiejętności stosowania wiadomości w różnych przejawach aktywności ruchowej.

Narzędzia oceny: obserwacja, zadania oceniające, sprawdzian, test sprawności fizycznej.

4. Działalność pozalekcyjna:

• udział w zawodach sportowych,

• udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych

• organizowanie lub pomoc w organizacji spotkań z zaproszonymi gośćmi (np. sportowcami, działaczami sportowymi, trenerami itp.),

• prace na rzecz szkoły (plakaty, gazetki, plansze, przybory itp.),

Narzędzia oceny: obserwacja, analiza prac i wytworów ucznia.

 

UWAGI DO KRYTERIÓW OCENY UCZNIÓW

1. O jakości wystawionej oceny powinien decydować poziom, jaki reprezentuje uczeń w zakresie poszczególnych kryteriów. Należy zwrócić uwagę na wysiłek, jaki uczeń wkłada w czynione postępy oraz aktywną jego postawę. 2. Uczeń ma prawo zgłosić, że jest nieprzygotowany do zajęć (brak stroju sportowego) 2 razy w danym semestrze. Każdy kolejny brak stroju skutkuje oceną niedostateczną.

3. Uczniowie zgłaszają swoje nieprzygotowanie na zbiórce.

4. Dziewczęta w czasie niedyspozycji zwalniane są z wykonywania intensywnego wysiłku fizycznego, natomiast obowiązuje je aktywne uczestnictwo w zajęciach.

5. Uczniowie zwolnieni z ćwiczeń na podstawie zaświadczenia (lekarskie, od rodziców) nie są zwalniani z obowiązku obecności na lekcji i udziału w niej.

6. Uczeń, który jest nieobecny na sprawdzianie, ma obowiązek przystąpić do niego w okresie 2 tygodni od przyjścia do szkoły lub w terminie wyznaczonym przez nauczyciel.

7. Należy zachęcać uczniów do oceny swoich zadań (do samokontroli i kontroli wzajemnej)

8. W celu wywołania i wzmacniania pozytywnej motywacji uczniów do aktywności ruchowej należy eksponować ich sukcesy. Nieudane próby zaliczenia określonej formy aktywności ruchowej nie mogą być przedmiotem krytycznych uwag.

9. Nagradzać oceną bardzo dobrą lub dobrą nie tylko za wysiłek w wykonaniu zadań kontrolno-oceniających, ale także za postępy w jednostce lekcyjnej lub za wykazane się specjalną inwencją twórczą.

10. Należy dążyć, aby czynności kontroli i oceny przejmował stopniowo uczeń.

11. Uczniom trzeba stawiać konkretne wymagania, a w ocenianiu uwzględniać obiektywne możliwości fizyczne ucznia (rozwój fizyczny i stan zdrowia).

 

 

SYSTEM OCENIANIA OBSZARU POZIOMU UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWYCH

W obszarze poziomu umiejętności ruchowych ocenie podlegają te formy aktywności fizycznej (oraz ich postęp), które realizowane były w danym semestrze. Oceny cząstkowe wystawiane są systematycznie przez cały semestr Z każdej dyscypliny podlegają diagnozie cztery elementy sprawnościowe

 

LEKKA ATLETYKA

 

 

 

I klasa

 

1.

 

Bieg na wytrzymałość 800 m dz., 1000 m chł. lub bieg ciągły dz. 15 min chł. 17min

2.

Bieg na dystansie 60m

3.

Skok w dal z miejsca

4.

Rzut piłką lekarską 3kg

 

 

GIMNASTYKA

 

 

I klasa

 

1.

Przewrót w przód

2.

Przewrót w tył

3.

Skok zawrotny przez ławeczkę

4

Stanie na rękach

 

PIŁKA SIATKOWA

 

 

I klasa

 

1.

Odbicia sposobem górnym

2.

Odbicia sposobem dolnym

3.

Odbicia piłki sposobem górnym i dolnym w parach przez siatkę

4.

Zagrywka dolna

 

 

PIŁKA RĘCZNA

 

 

 

I klasa

 

1.

Kozłowanie piłki

2.

Podania i chwyty piłki w dwójkach w miejscu

3.

Rzut z miejsca

4.

Rzut z miejsca

 

 

PIŁKA KOSZYKOWA

 

 

I klasa

 

1.

Kozłowanie piłki w biegu, P i L ręką po linii prostej

2.

Podanie piłki

3.

Zatrzymanie na jedno i dwa tempa

4.

Rzut do kosza z miejsca jednorącz

 

 

PIŁKA NOŻNA

 

 

I klasa

 

 

1.

Żonglerka

2.

Prowadzenie piłki po linii prostej wewnętrzną częścią stopy (N silniejsza)

3.

Prowadzenie piłki po linii łamanej wew. i zew. częścią stopy (slalom)

4.

Wyrzut piłki z autu

 

 

MUZYKA RYTM I TANIEC

 

 

I klasa

 

1.

Technika podstawowych kroków tanecznych

2.

Wyczucie rytmu

3.

Prezentacja jednego poznanego układu

4.

Samodzielne opracowanie krótkiego układu (rozgrzewka)

 

Ocena z przedmiotów artystycznych jest utrudniona ze względu na różnice w uzdolnieniach uczniów. Dlatego brane są pod uwagę szczegółowe kryteria oceniania z wychowania fizycznego oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tego przedmiotu.

 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

DLA KLAS I GIMNAZJUM

 

OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ KTÓRY:

1. Wykazuje dużą aktywność i zaangażowanie na lekcjach wychowania fizycznego.

2. Jest zawsze przygotowany i posiada strój sportowy:

- zmienne obuwie sportowe;

- krótkie spodenki lub spodnie dresowe – zmienne;

- zmienna koszulka w jednolitym kolorze dla całej grupy.

3. Prezentuje postawę godną do naśladowania: jest i życzliwy.

4. Systematycznie podnosi swoją sprawność fizyczną.

5. Zależy mu na opanowaniu jak największej ilości różnych umiejętności ruchowych.

6. Dba o bezpieczeństwo swoje i innych.

7. Unika zachowań zagrażających własnemu zdrowiu.

8. Systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach wf, pozalekcyjnych

czy pozaszkolnych.

9. Przestrzega zasad „fair-play” w sporcie i w życiu.

10. Osiąga sukcesy w zawodach sportowych, co najmniej na szczeblu gminnym.

11. Chętnie pracuje na rzecz szkolnego wychowania fizycznego.

12. Nigdy nie używa przemocy wobec innych.

13. Systematycznie uczestniczy w lekcjach – ewentualne nieobecności usprawiedliwione.

 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

1. Na zajęciach jest aktywny i zaangażowany.

2. Jest przygotowany do zajęć (dopuszczalny jest dwukrotny brak stroju sportowego).

3 Podnosi swoją sprawność fizyczną.

4. Stara się opanować najwięcej różnych umiejętności ruchowych.

5. Przestrzega zasad bezpieczeństwa na lekcji.

6. Chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i zawodach sportowych.

7. Jest koleżeński i kulturalny wobec innych.

8. Osiąga wysoką frekwencję na zajęciach.

9. Unika zachowań zagrażających własnemu zdrowiu.

10. Nie stosuje przemocy wobec innych.

11. Przestrzega zasad „flar play” w sporcie i w życiu.

12. Dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd zewnętrzny.

13. Posiada duży zasób wiadomości dotyczących kultury fizycznej

 

OCENĘ DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

1. Z reguły jest przygotowany do zajęć (dopuszczalny jest trzykrotny brak stroju sportowego).

2. Czynnie bierze udział w zajęciach.

3. Swoim zachowaniem nie budzi większych zastrzeżeń.

4. Osiąga wysoką frekwencję - nie usprawiedliwia wszystkich obecności.

5. Nieregularnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych i zawodach sportowych.

6. Stara się podnosić swoją sprawność fizyczną.

7. Stara się opanować podstawowe umiejętności ruchowe.

8. Stara się nie stosować przemocy wobec innych.

9. Stara się unikać zachowań zagrażających zdrowiu własnemu i innych.

10. Stara się dbać o higienę osobistą i wygląd stroju sportowego.

 

OCENĘ DOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

1. Nie wykazuje specjalnej aktywności na zajęciach.

2. Bywa często nieprzygotowany do zajęć.

3. W zajęciach uczestniczy nieregularnie i raczej niechętnie.

4. W większej mierze nie usprawiedliwia swoich nieobecności na zajęciach.

5. Wykazuje pewne braki w zakresie wychowania społecznego: bywa niekoleżeński, wulgarny, zdarzają mu się przypadki agresji i użycia siły wobec innych.

6. Nie wykazuje troski o postęp w rozwoju sprawności fizycznej.

7. Nie stara się opanować podstawowych umiejętności ruchowych.

8. Nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

9. Nie przejawia specjalnej troski o estetyczny wygląd i higienę osobistą.

 

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

1. Nie bierze udziału w zajęciach lekcyjnych.

2. Do zajęć jest nieprzygotowany (notoryczny brak stroju).

3. Cechuje go agresja i niekoleżeńskość.

4. Nie dba o swoją higienę osobistą.

5. Nie wykazuje najmniejszej chęci poprawy sprawności fizycznej.

6. Zachowuje się nieodpowiedzialnie i stwarza sytuacje zagrażające zdrowiu własnemu i innych.

 

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

1. Notorycznie nie bierze udziału w zajęciach lekcyjnych.

2. Jest systematycznie nieprzygotowany do lekcji.

3. Cechuje go agresja i aspołeczna postawa.

4. Nie dba o swoją higienę osobistą.

5. Nie wykazuje najmniejszej poprawy sprawności fizycznej.

6. Zachowuje się nagannie zagrażając zdrowiu własnemu i innych.

7. Uczeń jest niesklasyfikowany gdy ma nieusprawiedliwione ponad 50% nieobecności na zajęciach.