Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Lubatowej

Wychowanie fizyczne 2

Email Drukuj PDF

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Opracowanie regulaminu ma na celu:

 1. 1.Zachęcenie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego
  oraz zajęciach pozalekcyjnych.
 2. 2.Uaktywnienie młodzieży do działań nie związanych bezpośrednio z wysiłkiem
  fizycznym np: organizacją imprez sportowych, redagowaniem gazetki, przygotowanie
  opraw plastycznych, pomocy w konserwacji sprzętu, itp.
 3. 3.Propagowanie zachowań i postaw prozdrowotnych.

Takie podejście do oceny daje młodzieży poczucie pełnego komfortu psychicznego, przydatności w grupie rówieśniczej, zaspokaja również potrzebę uznania i doceniania.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

DLA KLAS I GIMNAZJUM

I.. Wymagania, jakie musi spełniać uczeń na ocenę „celujący":

 1. 1.Nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków.
  1. 2.Przestrzega higieny osobistej, dba o estetyczny wygląd i prowadzi higieniczny tryb
   życia.
  2. 3.Cechuje go wysoka kultura osobista i przestrzega zasad współżycia grupowego.
  3. 4.Wykazuje troskę o bezpieczeństwo swoje i wszystkich ćwiczących.
  4. 5.Stale podnosi poziom swojej sprawności fizycznej.
   1. 6.Przystępuje do wszystkich sprawdzianów praktycznych i teoretycznych, wykazując się
    dobrymi umiejętnościami i wiadomościami.
  5. 7.Chemie uczestniczy w rozgrywkach i zawodach sportowych na terenie szkoły i poza nią
  6. 8.Pomaga w prowadzeniu i organizacji zajęć i wykonuje wszystkie polecenia nauczyciela.
  7. 9.Dba o sprzęt sportowy i chętnie podejmuje się czynności społecznych.
   1. 10.Należy do sekcji sportowej, bierze czynny udział w szkolnych pozalekcyjnych zajęciach
    sportowych i reprezentuje szkołę w zawodach międzyszkolnych.

II. Wymagania, jakie musi spełniać uczeń na ocenę „bardzo dobry":
L Nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków.

 1. 2.Dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd.
  1. 3.Jest kulturalny wobec kolegów i nauczycieli, podporządkowuje się wszystkim
   poleceniom nauczyciela,
  2. 4.Jest koleżeński i chętnie pomaga słabszym.
  3. 5.Dba o bezpieczeństwo swoje i innych.
   1. 6.Systematycznie podnosi poziom swojej sprawności fizycznej oraz wiedzy o rozwoju
    człowieka.
   2. 7.Przystępuje do wszystkich sprawdzianów praktycznych i stara się uzyskiwać pozytywne
    wyniki.
  4. 8.Chętnie reprezentuje szkołę, klasę w zawodach sportowych.
   1. 9.Bierze czynny udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych.
    Dopuszczalne: dwukrotne spóźnienie na zajęcia oraz dwukrotny brak stroju.

 

 

 

III. Wymagania, jakie musi spełniać uczeń na ocenę „dobry”:

 1. 1.Mię pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków.
 2. 2.Czynnie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego.
  1. 3.Przystępuje do większości sprawdzianów fizycznych i teoretycznych i uzyskuje
   pozytywne wyniki.
  2. 4.Stara się podnosić swoje umiejętności i sprawność fizyczną.
  3. 5.Dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd.
  4. 6.Przestrzega zasad bezpieczeństwa na zajęciach.
  5. 7.Podporządkowuje się wszystkim poleceniom nauczyciela.

Dopuszczalne: trzykrotne spóźnienie na zajęcia oraz trzykrotny brak stroju.

IV. Wymagania, jakie musi spełniać uczeń na ocenę „dostateczny":

 1. 1.Mię pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków.
 2. 2.Czynnie uczestniczy w co najmniej połowie zajęć wychowania fizycznego.
  1. 3.Wykazuje chęć do poprawiania swojej sprawności fizycznej i nabywania nowych
   umiejętności sportowych.
  2. 4.Przystępuje do większości sprawdzianów.
   1. 5.Swoim postępowaniem nie zagraża innym uczestnikom zajęć, nie przeszkadza
    nauczycielowi w prowadzeniu lekcji.
   2. 6.Dba o higienę osobistą i prowadzi higieniczny tryb życia.
   3. 7.Wykazuje chęć pomocy w drobnych pracach porządkowych.

Dopuszczalne: sześciokrotne spóźnienie oraz sześciokrotny brak stroju sportowego

V. Wymagania, jakie musi spełniać uczeń na ocenę „dopuszczający":

 1. 1.Nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków.
 2. 2.Uczestniczy minimum w jednej trzeciej zajęć z wychowania fizycznego.
  1. 3.Przystępuje do jednej trzeciej sprawdzianów umiejętności i wiedzy z wychowania
   fizycznego.
  2. 4.Nie jest agresywny wobec kolegów i nauczyciela.
  3. 5.Nie łamie zasad bezpieczeństwa na lekcji.
  4. 6.Nie przeszkadza nauczycielowi w prowadzeniu lekcji.
  5. 7.Nie wykazuje chęci podnoszenia swoich umiejętności i sprawności fizycznej.

VI.. Ocenę „niedostateczny" otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę
dopuszczającą:

ł. Prowadzi niehigieniczny tryb życia.

 1. 2.Uczestniczy w mniej niż jedna trzecia zajęć z wychowania fizycznego.
 2. 3.Nie przystępuje do sprawdzianów sprawności i umiejętności z wychowania fizycznego.
 3. 4.Jest agresywny wobec kolegów i nauczyciela.
 4. 5.Łamie podstawowe zasady bezpieczeństwa na lekcji.
 5. 6.Przeszkadza nauczycielowi w prowadzeniu lekcji.
 6. 7.Nie wykazuje chęci podnoszenia swoich umiejętności i sprawności fizycznej.

                                                                                     

                Opracowali nauczyciele wychowania fizycznego:

mgr Józef Such, mgr Mariusz Jakieła, mgr Jan Zając.