Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Lubatowej

Edukacja dla bezpieczeństwa 3

Email Drukuj PDF

Wymagania z edukacji dla bezpieczeństwa na poszczególne oceny
Klasa 3 gimnazjum

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń , który:

 • nie potrafi wykonać prostych poleceń, wymagających zastosowania podstawowych umiejętności,

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń , który:

 • przy pomocy nauczyciela wykonuje proste polecenia, wykorzystując podstawowe umiejętności,
 • wykazuje braki w wiedzy, nie uniemożliwiają one jednak dalszej edukacji i mogą zostać usunięte

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń , który:

 • pod kierunkiem nauczyciela wykorzystuje podstawowe źródła informacji,
 • samodzielnie wykonuje proste zadania w trakcie zajęć,
 • przejawia przeciętną aktywność,
 • opanował podstawowe elementy programu, pozwalające na podjęcie w otoczeniu działań ratowniczych i zabezpieczających.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń , który:

 • samodzielnie korzysta ze wskazanych źródeł informacji,
 • poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych,
 • samodzielnie wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu złożoności,
 • podejmuje wybrane zadania dodatkowe,
 • jest aktywny w czasie lekcji,
 • poprawnie wykonuje czynności ratownicze, umie dobrać potrzebny sprzęt i wykorzystać niektóre środki ratownicze,
 • opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń , który:

 • sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych źródeł informacji,
 • samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy postawione przez nauczyciela,
 • jest aktywny na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych (zawodach, konkursach),
 • bezbłędnie wykonuje czynności ratownicze, koryguje błędy kolegów,
 • odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze,
 • sprawnie wyszukuje w różnych źródłach informacje o sposobach alternatywnego działania (także doraźnego),
 • umie pokierować grupą rówieśników,
 • zdobył pełen zakres wiedzy przewidziany w programie,
 • sprawnie wykorzystuje wiedzę z różnych przedmiotów do rozwiązywania zadań z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.

 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń , który:

 • inicjuje dyskusję,
 • przedstawia własne (racjonalne) koncepcje rozwiązań, działań, przedsięwzięć,
 • systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności, dzieli się tym z grupą,
 • odnajduje analogie, wskazuje szanse i zagrożenia określonych rozwiązań,
 • wyraża własny, krytyczny, twórczy stosunek do omawianych zagadnień

argumentuje w obronie własnych poglądów, posługując się wiedzą pozaprogramową

zdobył wiedzę znacznie wykraczającą poza zakres materiału programowego