Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Lubatowej

Historia 1

Email Drukuj PDF

Klasa I

Poziom 1 – ocena dopuszczająca

Uczeń zna i rozumie różnice między życiem dziś a życiem w przeszłości. Posiada elementarną wiedzę dotyczącą omówionych w ciągu roku wydarzeń z dziejów Europy. Potrafi określić kolejność tych wydarzeń (co było najpierw, a co potem). Zna podstawowe pojęcia z zakresu historii.

Uczeń zna najważniejsze omówione w ciągu roku fakty historyczne i datuje je
z dokładnością do jednego stulecia. Umie przedstawić główne przyczyny i skutki poznanych wydarzeń. Stosuje poznane pojęcia historyczne.

Poziom 2 – ocena dostateczna

Uczeń potrafi podzielić przeszłość na epoki. Umie je nazwać, zaznaczyć na osi czasu oraz podać cechy odróżniające jedną epokę od innych. Zaczyna rozumieć motywacje ludzkich działań w przeszłości. Potrafi, na najbardziej podstawowym poziomie, wykorzystać różne rodzaje źródeł historycznych. Potrafi umiejscowić wydarzenia w przestrzeni (mapa). Zna wymagane przez program fakty historyczne i umie je powiązać w ciąg chronologiczny. Zdaje sobie sprawę z wpływu przeszłości na teraźniejszość.

Poziom 3 – ocena dobra

Uczeń umie krótko scharakteryzować każdą z poznanych epok. Potrafi ułożyć poznane wydarzenia w ciąg przyczynowo-skutkowy. Rozumie oraz wstępnie interpretuje proste teksty źródłowe. Zna daty roczne przełomowych wydarzeń. Potrafi przedstawić wpływ poznanych wydarzeń na teraźniejszość.                           

Poziom 4 – ocena bardzo dobra

Uczeń potrafi scharakteryzować każdą z poznanych epok, wykazując znaczną wiedzę oraz zrozumienie warunków życia w przeszłości. Umie, na podstawowym poziomie, przedstawić wybrane zagadnienie jako proces historyczny w obrębie jednej epoki (np. niewolnictwo w starożytności). Interpretuje proste teksty źródłowe, umie je wykorzystać w trakcie wypowiedzi.

Poziom 5 – ocena celująca

Uczeń umie wykorzystać swą wiedzę faktograficzną, by w przemyślany sposób przedstawić wybrane zagadnienie jako proces historyczny zarówno w obrębie jednej epoki, jak i na przestrzeni kilku epok. Zaczyna rozumieć, że możliwe są przeciwstawne interpretacje wydarzeń. Umie wybrać odpowiedni tekst źródłowy dla uzasadnienia swojej wypowiedzi. Potrafi wyciągnąć właściwe wnioski z materiałów źródłowych i lektur (podręcznika). W swych wypowiedziach wykorzystuje znajomość dat i pojęć.