Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Lubatowej

Geografia 1

Email Drukuj PDF

Wymagania z geografii na poszczególne oceny
Klasa 1 gimnazjum

 

Stopień celujący może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria na stopień bardzo dobry oraz:

 • wykazuje się wiadomościami dodatkowymi wykraczającymi poza program nauczania geografii w I klasie gimnazjum;
 • bierze udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych       uzyskując dobre wyniki;
 • organizuje i bierze udział w akcjach propagujących ochronę przyrody i śro­dowiska we własnym otoczeniu i w szkole;
 • prowadzi i dokumentuje prawidłowo własne obserwacje i doświadczenia;
 • korzysta z literatury poszerzającej jego wiedzę geograficzną (z czasopism, atlasów, encyklopedii, programów komputerowych i innych).

Stopień bardzo dobry może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria na stopień dobry oraz:

 • podaje zasady orientowania mapy za pomocą kompasu;
 • samodzielne planuje i przeprowadza obserwacje meteorologiczne i astrono­miczne;
 • określa położenie różnych obiektów na mapie fizycznej świata;
 • potrafi scharakteryzować środowisko przyrodnicze dowolnego obszaru na podstawie map i innych źródeł;
 • podaje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie badań kosmicznych;
 • umie zastosować zasadę obliczania czasu słonecznego dowolnego miejsca na Ziemi;
 • potrafi wyjaśnić terminy: czas strefowy, czas uniwersalny, czas urzędowy, czas letni, czas zimowy, linia zmiany daty;
 • ocenia wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze;
 • podaje najważniejsze wydarzenia geologiczne w dziejach Ziemi;
 • potrafi przewidzieć jakie będą skutki zanikania warstwy ozonowej w atmosferze;
 • potrafi wyjaśnić wpływ promieniowania słonecznego na kształtowanie się pogody;
 • umie uzasadnić dlaczego szerokość geograficzna jest najważniejszym czynnikiem klimatotwórczym;
 • rozpoznaje i opisuje różne typy klimatów na podstawie analizy wykresów;
 • analizuje przyczyny występowania obszarów o dodatnim i ujemnym bilansie wodnym;
 • wyjaśnia przyczyny tworzenia się pływów i fal tsunami;
 • potrafi omówić gospodarcze wykorzystanie pływów;
 • wyjaśnia na czym polegają procesy przeobrażania się skał;
 • rozróżnia gleby strefowe od astrefowych;
 • wskazuje warunki sprzyjające procesom zewnętrznym i wyjaśnić ich wpływ;
 • wyjaśnia przyczyny zróżnicowania środowiska przyrodniczego Ziemi.

Stopień dobry może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria na stopień dostateczny oraz:

 • potrafi zamieniać skalę liczbową na mianowaną i liniową;
 • wyjaśnia na czym polega generalizacja mapy;
 • sprawnie odczytuje współrzędne geograficzne;
 • potrafi zaplanować trasę wycieczki korzystając z mapy turystycznej lub planu miasta;
 • wskazuje różnice pomiędzy ruchem obiegowym a obrotowym;
 • opisuje różnice pomiędzy sferami Ziemi;
 • porównuje warunki panujące w kolejnych warstwach atmosfery;
 • potrafi opisać schemat krążenia powietrza na Ziemi;
 • potrafi opisać w jaki sposób dochodzi do powstania deszczu;
 • wskazuje na mapie i nazwać strefy klimatyczne i roślinne świata;
 • wyjaśnia dlaczego całkowita ilość wody w przyrodzie nie ulega zmianie;
 • wyjaśnia, od czego zależy przebieg granicy wiecznego śniegu;
 • rozpoznaje i wskazuje na mapie rodzaje ujść rzecznych;
 • wskazuje rejony występowania ciepłych i zimnych prądów morskich, pływów oraz fal tsunami;
 • wyjaśnia na czym polega działalność rzeźbotwórcza wulkanów;
 • rozróżnia skały różnego pochodzenia;
 • podaje różnice pomiędzy skałą a minerałem;
 • potrafi wyliczyć czynniki zewnętrzne kształtujące powierzchnię;
 • potrafi wymienić rodzaje wietrzenia;
 • potrafi wymienić rodzaje erozji;
 • umie omówić rzeźbotwórczą działalność lodowca;
 • rozpoznaje rodzaj gleby na podstawie profilu glebowego;
 • dostrzega, nazywa i wyjaśnia związki       przyczynowo – skutkowe;
 • umie opisać zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Ziemi;
 • dostrzega w najbliższym otoczeniu skutki procesów przebiegających z różną prędkością;
 • wyjaśnia zależności zjawisk na podstawie porównania treści map te­matycznych.

Stopień dostateczny może otrzymać uczeń, który spełniają kryteria na stopień dopuszczający oraz:

 • umie obliczać odległość rzeczywistą na podstawie skali mapy;
 • umie obliczać skalę mapy na podstawie odległości na mapie i w terenie;
 • sprawnie odczytuje informacje z map tematycznych;
 • określa główne cechy Ziemi jako planety oraz jej miejsca w Układzie Sło­necznym;
 • potrafi omówić skutki ruchu obiegowego i obrotowego;
 • opisuje podstawowe procesy zachodzące w atmosfe­rze, hydrosferze i litosferze;
 • umie obliczyć średnią temperaturę powietrza oraz amplitudę temperatur na danym obszarze;
 • potrafi opisać klimat regionu, w którym znajduje się szkoła;
 • wyjaśnia na czym polega efekt cieplarniany;
 • podaje, jakie procesy związane z krążeniem wody zachodzą w poszczególnych sferach Ziemi;
 • rozróżnia typy mórz, wybrzeży, jezior;
 • analizuje kolejne etapy powstawania lodowca;
 • potrafi opisać na czym polega proces akumulacji i erozji;
 • umie wymienić rodzaje ruchów wody w zbiornikach wodnych;
 • umie wymienić warstwy budujące wnętrze Ziemi;
 • umie wyjaśnić proces powstawania wybranych skał magmowych, osadowych i metamorficznych;
 • potrafi nazwać profile glebowe;
 • wskazuje na mapie obszary występowania różnych rodzajów gleb;
 • opisuje środowisko przyrodnicze miejsca zamieszkania;
 • umie zaplanować i przeprowadzić proste doświadczenia (np. na temat różnic w nagrze­waniu różnych rodzajów podłoża);                                                  
 • potrafi podać przykłady prostych związków przyczynowo – skutkowych;
 • potrafi wykonać wykresy na podstawie danych liczbowych;

Stopień dopuszczający może otrzymać uczeń, który:

 • umie wyjaśnić, jak powstaje i co przedstawia mapa;
 • potrafi zdefiniować terminy: skala mapy, poziomica;
 • potrafi wskazać położenie głównych obiektów geograficznych na mapie świata (kontynenty i oceany, głównie łańcuchy górskie i rzeki);
 • umie wymienić charakterystyczne cechy ciał niebieskich;
 • potrafi zdefiniować pojęcia: ruch obiegowy i ruch obrotowy;
 • potrafi podać przykłady obrazujące zróżnicowanie środowiska przyrodni­czego świata;
 • umie wyznaczyć wysokość względną i bezwzględną wzniesienia;
 • rozpoznaje różnorodne formy ukształtowania powierzchni Ziemi;
 • potrafi opisać pogodę i rozumieć jej prognozę;
 • potrafi wymienić składniki i warstwy atmosfery;
 • potrafi wyjaśnić terminy: ciśnienie atmosferyczne, niż baryczny, wyż baryczny;
 • potrafi wyjaśnić na czym polega duży i mały obieg wody w przyrodzie;
 • umie podać znaczenie terminów: parowanie, skraplanie, kondensacja, bilans wodny;
 • podaje gdzie jest zgromadzona woda słodka i słona;
 • umie omówić właściwości wody;
 • umie wyjaśnić podstawowe terminy używane w odniesieniu do sfery wodnej Ziemi;
 • umie scharakteryzować bieg rzeki w odcinku górnym, środkowym i dolnym;
 • potrafi określić wielkość Ziemi;
 • potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia związane z glebą i procesem glebotwórczym;
 • opisuje budowę gleby;
 • podaje przykłady wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze;
 • dostrzega i nazywa podstawowe zjawiska zachodzące w przyro­dzie;
 • umie wskazać podstawowe zależności miedzy zjawiskami (nasłonecznie­nie, tem­peratura, ruch wirowy Ziemi a dzień i noc).