Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Lubatowej

Fizyka 2

Email Drukuj PDF

 

                               Kryteria ocen z fizyki klasa II gimnazjum

 

1 Elektrostatyka

Ocena

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

• wskazuje w otaczającej rzeczywistości

• planuje doświadczenie związane z badaniem

• wyodrębnia z kontekstu zjawisko

• opisuje budowę i działanie maszyny

przykłady elektryzowania ciał przez tarcie

właściwości ciał naelektryzowanych przez

elektryzowania ciał przez tarcie, wskazuje

elektrostatycznej

i dotyk

tarcie i dotyk oraz wzajemnym

czynniki istotne i nieistotne dla wyniku

• wyszukuje i selekcjonuje informacje

• opisuje sposób elektryzowania ciał przez

oddziaływaniem ciał naładowanych

doświadczenia

dotyczące ewolucji poglądów na temat

tarcie oraz własności ciał naelektryzowanych

• demonstruje zjawiska elektryzowania przez

• wskazuje sposoby sprawdzenia, czy ciało jest

budowy atomu

w ten sposób

tarcie oraz wzajemnego oddziaływania ciał

naelektryzowane i jak jest naładowane

• "projektuje i przeprowadza doświadczenia

• wymienia rodzaje ładunków elektrycznych

naładowanych

• posługuje się pojęciem ładunku elektrycznego

przedstawiające kształt linii pola

i odpowiednio je oznacza

• opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego

jako wielokrotności ładunku elektronu

elektrostatycznego

• rozróżnia ładunki jednoimienne

doświadczenia związanego z badaniem

(ładunku elementarnego)

i różnoimienne

elektryzowania ciał przez tarcie i dotyk,

• wyjaśnia, jak powstają jony dodatni i ujemny

• posługuje się symbolem ładunku

wyjaśnia rolę użytych przyrządów i wykonuje

• szacuje rząd wielkości spodziewanego

• przeprowadza doświadczenie wykazujące,

elektrycznego i jego jednostką w układzie SI

schematyczny rysunek obrazujący układ

wyniku i na tej podstawie ocenia wartości

że przewodnik można naelektryzować

• opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego

doświadczalny

obliczanych wielkości fizycznych

doświadczenia związanego z badaniem

• opisuje jakościowo oddziaływanie ładunków

• podaje treść prawa Coulomba

wzajemnego oddziaływania ciał

jednoimiennych i różnoimiennych

naładowanych, wyciąga wnioski i wykonuje

• opisuje budowę atomu

schematyczny rysunek obrazujący układ

• odróżnia kation od anionu

doświadczalny

• planuje doświadczenie związane z badaniem

• formułuje jakościowe prawo Coulomba

wzajemnego oddziaływania ciał

• odróżnia przewodniki od izolatorów, podaje

naładowanych, wskazuje czynniki istotne

• porównuje sposoby elektryzowania ciał

odpowiednie przykłady

i nieistotne dla wyniku doświadczenia

przez tarcie i dotyk (wyjaśnia, że oba

• podaje treść zasady zachowania ładunku

• bada doświadczalnie, od czego zależy siła

polegają na przepływie elektronów,

elektrycznego

oddziaływania ciał naładowanych

i analizuje kierunek przepływu elektronów)

• bada elektryzowanie ciał przez dotyk

• stosuje jakościowe prawo Coulomba

za pomocą elektroskopu

w prostych zadaniach, posługując się

proporcjonalnością prostą

• wyszukuje i selekcjonuje informacje

dotyczące życia i dorobku Coulomba

• uzasadnia podział na przewodniki i izolatory

• posługuje się informacjami pochodzącymi

na podstawie ich budowy wewnętrznej

z analizy przeczytanych tekstów (w tym

• wskazuje przykłady wykorzystania

popularnonaukowych), dotyczących m.in.

przewodników i izolatorów w życiu

występowania i wykorzystania zjawiska

Codziennym

elektryzowania ciał, wykorzystania

• opisuje sposoby elektryzowania ciał przez

przewodników i izolatorów, powstawania

tarcie i dotyk

pioruna i działania piorunochronu

• stosuje zasadę zachowania ładunku

elektrycznego

• wyjaśnia, na czym polegają zobojętnienie

i uziemienie


 


 

2 Prąd elektryczny                                                                                                                                                           


 

Ocena

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

• posługuje się (intuicyjnie) pojęciem napięcia

• opisuje przepływ prądu w przewodnikach

• planuje doświadczenie związane z budową

• rozwiązuje złożone zadania rachunkowe

elektrycznego i jego jednostką w układzie SI

jako ruch elektronów swobodnych, analizuje

prostego obwodu elektrycznego

z wykorzystaniem wzoru na natężenie prądu

• podaje warunki przepływu prądu

kierunek przepływu elektronów

• rozwiązuje proste zadania rachunkowe,

elektrycznego

elektrycznego w obwodzie elektrycznym

• wyodrębnia zjawisko przepływu prądu

stosując do obliczeń związek między

• posługuje się pojęciem potencjału

• posługuje się pojęciem natężenia prądu

elektrycznego z kontekstu

natężeniem prądu, wielkością ładunku

elektrycznego jako ilorazu energii

elektrycznego i jego jednostką w układzie SI

• buduje proste obwody elektryczne

elektrycznego i czasem; szacuje rząd

potencjalnej ładunku i wartości tego ładunku

• wymienia przyrządy służące do pomiaru

• podaje definicję natężenia prądu

wielkości spodziewanego wyniku, a na tej

• wyszukuje, selekcjonuje i krytycznie analizuje

napięcia i natężenia prądu elektrycznego

elektrycznego

podstawie ocenia wartości obliczanych

informacje, np. o zwierzętach, które potrafią

• rozróżnia sposoby łączenia elementów

• informuje, kiedy natężenie prądu wynosi 1 A

wielkości fizycznych

wytwarzać napięcie elektryczne, o dorobku

obwodu elektrycznego: szeregowy

• wyjaśnia, czym jest obwód elektryczny,

• planuje doświadczenie związane z budową

G.R. Kirchhoffa

i równoległy

wskazuje: źródło energii elektrycznej,

prostych obwodów elektrycznych oraz

• stosuje zasadę zachowania ładunku

przewody, odbiornik energii elektrycznej,

pomiarem natężenia prądu i napięcia

elektrycznego

gałąź i węzeł

elektrycznego, wybiera właściwe narzędzia

• opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego

• rysuje schematy prostych obwodów

pomiaru, wskazuje czynniki istotne

doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych

elektrycznych (wymagana jest znajomość

i nieistotne dla wyniku doświadczenia, szacuje

przyrządów i wykonuje schematyczny

symboli elementów: ogniwa, żarówki,

rząd wielkości spodziewanego wyniku pomiaru

rysunek obrazujący układ doświadczalny

wyłącznika, woltomierza, amperomierza)

• mierzy natężenie prądu elektrycznego,

• odczytuje dane z tabeli; zapisuje dane

• buduje według schematu proste obwody

włączając amperomierz do obwodu

w formie tabeli

elektryczne

szeregowo, oraz napięcie, włączając

• rozpoznaje zależność rosnącą oraz

• formułuje I prawo Kirchhoffa

woltomierz do obwodu równolegle; podaje

• planuje doświadczenie związane

proporcjonalność prostą na podstawie

• rozwiązuje proste zadania obliczeniowe

wyniki z dokładnością do 2-3 cyfr

z wyznaczaniem oporu elektrycznego

danych z tabeli lub na podstawie wykresu;

z wykorzystaniem I prawa Kirchhoffa (gdy

znaczących; przelicza podwielokrotności

opornika za pomocą woltomierza

posługuje się proporcjonalnością prostą

do węzła dochodzą trzy przewody)

(przedrostki mikro-, mili-)

i amperomierza, wskazuje czynniki istotne

• przelicza podwielokrotności i wielokrotności

R rozróżnia ogniwo, baterię i akumulator

• rozwiązuje złożone zadania obliczeniowe

i nieistotne dla wyniku doświadczenia

(przedrostki mili-, kilo-); przelicza jednostki

• wyznacza opór elektryczny opornika lub

z wykorzystaniem I prawa Kirchhoffa (gdy do

• bada zależność oporu elektrycznego od

czasu (sekunda, minuta, godzina)

żarówki za pomocą woltomierza
i amperomierza

węzła dochodzi więcej przewodów niż trzy)

długości przewodnika, pola jego przekroju


 

Ocena

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

• wymienia formy energii, na jakie zamieniana

• formułuje prawo Ohma

poprzecznego i materiału, z jakiego jest on

jest energia elektryczna we wskazanych

• posługuje się pojęciem oporu elektrycznego

zbudowany

urządzeniach, np. używanych

i jego jednostką w układzie SI

• rozwiązuje złożone zadania rachunkowe

w gospodarstwie domowym

• sporządza wykres zależności natężenia prądu

z wykorzystaniem prawa Ohma i zależności

• posługuje się pojęciami pracy i mocy prądu

od przyłożonego napięcia na podstawie

między oporem przewodnika a jego

elektrycznego

danych z tabeli (oznaczenie wielkości i skali

długością i polem przekroju poprzecznego

• wskazuje niebezpieczeństwa związane

na osiach); odczytuje dane z wykresu

• demonstruje zamianę energii elektrycznej na

z użytkowaniem domowej instalacji

• stosuje prawo Ohma w prostych obwodach

pracę mechaniczną

elektrycznej

elektrycznych

R posługuje się pojęciem sprawności

• posługuje się tabelami wielkości fizycznych

odbiornika energii elektrycznej, oblicza

w celu wyszukania oporu właściwego

sprawność silniczka prądu stałego

• rozwiązuje proste zadania obliczeniowe

• rozwiązuje złożone zadania obliczeniowe

z wykorzystaniem prawa Ohma

• posługuje się pojęciem niepewności

z wykorzystaniem wzorów na pracę i moc

• podaje przykłady urządzeń, w których

pomiarowej

prądu elektrycznego; szacuje rząd wielkości

energia elektryczna jest zamieniana na inne

• wyjaśnia, od czego zależy opór elektryczny

spodziewanego wyniku, a na tej podstawie

rodzaje energii; wymienia te formy energii

• posługuje się pojęciem oporu właściwego

ocenia wartości obliczanych wielkości

• oblicza pracę i moc prądu elektrycznego

• wymienia rodzaje oporników

fizycznych

(w jednostkach układu SI)

• szacuje rząd wielkości spodziewanego

• buduje według schematu obwody złożone

• przelicza energię elektryczną podaną

wyniku, a na tej podstawie ocenia wartości

z oporników połączonych szeregowo lub

w kilowatogodzinach na dżule i odwrotnie

obliczanych wielkości fizycznych

równolegle

• wyznacza moc żarówki (zasilanej z baterii)
za

• przedstawia sposoby wytwarzania energii

pomocą woltomierza i amperomierza

elektrycznej i ich znaczenie dla ochrony

• rozwiązuje proste zadania obliczeniowe

środowiska przyrodniczego

z wykorzystaniem wzorów na pracę i moc

• opisuje zamianę energii elektrycznej na

prądu elektrycznego

energię (pracę) mechaniczną

R oblicza opór zastępczy dwóch oporników

• planuje doświadczenie związane

połączonych szeregowo lub równolegle

z wyznaczaniem mocy żarówki (zasilanej

• rozwiązując zadania obliczeniowe, rozróżnia

z baterii) za pomocą woltomierza

wielkości dane i szukane, przelicza

i amperomierza

podwielokrotności i wielokrotności

• posługując się pojęciami natężenia i pracy

(przedrostki mikro-, mili-, kilo-, mega-),

prądu elektrycznego, wyjaśnia, kiedy między

zapisuje wynik obliczenia fizycznego jako

dwoma punktami obwodu elektrycznego

przybliżony (z dokładnością do 2-3 cyfr

panuje napięcie 1 V

znaczących)

• opisuje zasady bezpiecznego użytkowania

domowej instalacji elektrycznej

• wyjaśnia rolę bezpiecznika w domowej

instalacji elektrycznej, wymienia rodzaje

bezpieczników

• opisuje wpływ prądu elektrycznego na

organizmy żywe


3 Magnetyzm                                                                                                                                                                  


 

Ocena

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

• podaje nazwy biegunów magnetycznych

• demonstruje oddziaływanie biegunów

• planuje doświadczenie związane z badaniem

• wyjaśnia, na czym polega magnesowanie

magnesu trwałego i Ziemi

magnetycznych

oddziaływania między biegunami

ferromagnetyka, posługując się pojęciem

• opisuje charakter oddziaływania między

• opisuje zasadę działania kompasu

magnetycznymi magnesów sztabkowych

domen magnetycznych

biegunami magnetycznymi magnesów

• opisuje oddziaływanie magnesów na żelazo,

• opisuje zachowanie igły magnetycznej

podaje przykłady wykorzystania tego

w obecności magnesu

oddziaływania

magnesów sztabkowego i podkowiastego

• opisuje działanie przewodnika z prądem na

• wyjaśnia, czym charakteryzują się substancje

• planuje doświadczenie związane z badaniem

igłę magnetyczną

ferromagnetyczne, wskazuje przykłady

działania prądu płynącego w przewodzie na

• buduje prosty elektromagnes

ferromagnetyków

igłę magnetyczną

• wskazuje w otaczającej rzeczywistości

• demonstruje działanie prądu płynącego

• określa biegunowość magnetyczną

przykłady wykorzystania elektromagnesu

w przewodzie na igłę magnetyczną (zmiany

przewodnika kołowego, przez który płynie

• posługuje się pojęciem siły

kierunku wychylenia przy zmianie kierunku

prąd elektryczny

elektrodynamicznej

przepływu prądu, zależność wychylenia igły

• bada doświadczalnie zachowanie się

• przedstawia przykłady zastosowania silnika

od pierwotnego jej ułożenia względem

zwojnicy, przez którą płynie prąd elektryczny,

elektrycznego prądu stałego

przewodu), opisuje przebieg i wynik

w polu magnetycznym

doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych

• planuje doświadczenie związane

przyrządów i wykonuje schematyczny

z demonstracją działania elektromagnesu

rysunek obrazujący układ doświadczalny

• posługuje się informacjami pochodzącymi

• opisuje (jakościowo) wzajemne

z analizy przeczytanych tekstów (w tym

oddziaływanie przewodników, przez które

popularnonaukowych), wyszukuje,

płynie prąd elektryczny

selekcjonuje i krytycznie analizuje informacje

R zauważa, że wokół przewodnika, przez

na temat wykorzystania elektromagnesu

który płynie prąd elektryczny, istnieje pole

• demonstruje wzajemne oddziaływanie

magnetyczne

magnesów z elektromagnesami

• opisuje działanie elektromagnesu i rolę

• wyznacza kierunek i zwrot siły elektro-

rdzenia w elektromagnesie

dynamicznej za pomocą reguły lewej dłoni

• demonstruje działanie elektromagnesu i rolę

• demonstruje działanie silnika elektrycznego

rdzenia w elektromagnesie, opisuje przebieg

prądu stałego

i wynik doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych

przyrządów i wykonuje schematyczny

rysunek obrazujący układ doświadczalny,

wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla

wyniku doświadczenia

• opisuje przebieg doświadczenia związanego

z wzajemnym oddziaływaniem magnesów

z elektromagnesami, wyjaśnia rolę użytych

przyrządów, wykonuje schematyczny

rysunek obrazujący układ doświadczalny

i formułuje wnioski (od czego zależy wartość

siły elektrodynamicznej)

Ocena

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

• opisuje wzajemne oddziaływanie magnesów z elektromagnesami

• wyjaśnia działanie silnika elektrycznego prądu stałego