Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Lubatowej

Język niemiecki 3

Email Drukuj PDF

Kryteria oceniania

(zgodne z Nową Podstawą Programową)

 

 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 

 • posługuje się zasobem środków językowych umożliwiających komunikację w stopniu wykraczającym poza wymagania programowe
 • rozumie ze słuchu bardziej skomplikowane wypowiedzi
 • bez problemów potrafi wyrazić swoje opinie, intencje poglądy stosując różnorodne struktury gramatyczne oraz zróżnicowany styl (formalny i nieformalny)
 • bez problemów wypowiada się w formie pisemnej i ustnej na tematy dotyczące teraźniejszości przyszłości i przeszłości stosując różnorodne struktury gramatyczne
 • w sposób adekwatny do sytuacji potrafi zareagować na prośby sugestie i propozycje oraz przedstawić je wykorzystując kontekst wypowiedzi
 • bez problemów redaguje proste formy wypowiedzi pisemnych stosując zróżnicowane słownictwo często wykraczające poza poziom prezentowany przez innych uczniów oraz różnorodne struktury gramatyczne
 • bez problemów przetwarza tekst ustnie i pisemnie
 • korzysta ze źródeł informacji w języku obcym
 • posiada świadomość językową
 • za test otrzymał ocenę bardzo dobrą oraz wykonał poprawnie zadania dodatkowe wykraczające poza obowiązujący materiał (przynajmniej w 80% )

 

 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

 • posługuje się podstawowym zasobem środków językowych umożliwiających komunikację
 • rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi
 • określa główną myśl tekstu słuchanego i pisanego
 • samodzielnie znajduje określone informacje w tekście słuchanym i pisanym
 • określa nadawcę i odbiorcę i główną myśl tekstu słuchanego i pisanego
 • potrafi rozróżnić styl formalny i nieformalny
 • samodzielnie wypowiada się (w formie pisemnej i ustnej) na temat wydarzeń teraźniejszych, przyszłych i przeszłych
 • samodzielnie opisuje ludzi, przedmioty, zjawiska, miejsca i czynności
 • samodzielnie wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia, udziela porad i określa swoje intencje zarówno w mowie jak i piśmie
 • samodzielnie wyraża swoje emocje, prośby, podziękowania, skargi
 • prowadzi proste negocjacje, proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje lub sugestie
 • samodzielnie redaguje proste pisemne formy wypowiedzi np. email, list prywatny, pocztówka, notatka

                                                                                             

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

 • posługuje się podstawowym zasobem środków językowych umożliwiających komunikację w większości sytuacji
 • w większości przypadków rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi
 • w większości przypadków potrafi określić główną myśl tekstu słuchanego i pisanego
 • z niewielką pomocą nauczyciela znajduje określone informacje w tekście słuchanym i pisanym
 • przeważnie       potrafi określić nadawcę i odbiorcę i główną myśl tekstu słuchanego i pisanego
 • w większości przypadków potrafi rozróżnić styl formalny i nieformalny
 • zazwyczaj potrafi wypowiedzieć się (w formie pisemnej i ustnej) na temat wydarzeń teraźniejszych, przyszłych i przeszłych
 • opisuje ludzi, przedmioty, zjawiska, miejsca i czynności z niewielką pomocą nauczyciela
 • przeważnie potrafi wyrazić i uzasadnić swoje opinie, poglądy i uczucia, udzielić       porad i określić swoje intencje zarówno w mowie jak i piśmie wyrazić swoje emocje, prośby, podziękowania, skargi z niewielką pomocą nauczyciela
 • prowadzi proste negocjacje, proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje lub sugestie z niewielką pomocą nauczyciela
 • próbuje pisać       proste pisemne formy wypowiedzi np. email, list prywatny, pocztówka, notatka z niewielką pomocą nauczyciela

 

 

 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 

 • posługuje się podstawowym zasobem środków językowych umożliwiających komunikację korzystając z pomocy nauczyciela
 • częściowo rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi
 • częściowo określa główną myśl tekstu słuchanego i pisanego
 • z pomocą nauczyciela znajduje określone informacje w tekście słuchanym i pisanym
 • czasami       określa nadawcę i odbiorcę i główną myśl tekstu słuchanego i pisanego
 • z pomocą nauczyciela potrafi rozróżnić styl formalny i nieformalny
 • z trudnością       wypowiada się (w formie pisemnej i ustnej) na temat wydarzeń teraźniejszych, przyszłych i przeszłych
 • o z pomocą nauczyciela pisuje ludzi, przedmioty, zjawiska, miejsca i czynności
 • z trudnością wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia, udziela porad i określa swoje intencje zarówno w mowie jak i piśmie
 • z trudnością wyraża swoje emocje, prośby, podziękowania, skargi
 • z pomocą nauczyciela prowadzi proste negocjacje, proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje lub sugestie
 • z trudnością       redaguje proste pisemne formy wypowiedzi np. email, list prywatny, pocztówka, notatka

 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 

 • posługuje się podstawowym zasobem środków językowych umożliwiających komunikację korzystając z dużej pomocy nauczyciela
 • rozumie ze słuchu fragmenty prostych, krótkich, typowych wypowiedzi
 • z dużą pomocą nauczyciela potrafi określić główną myśl tekstu słuchanego i pisanego
 • czasami znajduje określone informacje w tekście słuchanym i pisanym
 • z dużą pomocą nauczyciela określa nadawcę i odbiorcę i główną myśl tekstu słuchanego i pisanego
 • czasami potrafi rozróżnić styl formalny i nieformalny
 • rzadko potrafi wypowiedzieć się (w formie pisemnej i ustnej) na temat wydarzeń teraźniejszych, przyszłych i przeszłych
 • z dużą pomocą nauczyciela próbuje opisywać ludzi, przedmioty, zjawiska, miejsca i czynności
 • z dużą pomocą nauczyciela próbuje wyrazić i uzasadnić swoje opinie, poglądy i uczucia
 • z dużą pomocą nauczyciela próbuje wyrazić swoje emocje, prośby, podziękowania,
 • prowadzi proste negocjacje, proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje lub sugestie
 • nie potrafi samodzielnie zredagować prostych pisemnych form wypowiedzi np. email, list prywatny, pocztówka, notatka

 

 

 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 

 • nie opanował elementarnych umiejętności zawartych w ocenie dopuszczającej
 • nie potrafi wyrażać swoich myśli w języku obcym nawet z dużą pomocą nauczyciela
 • nie zna reguł i zasad gramatycznych
 • posługuje się niepoprawnym językiem popełniając wiele poważnych błędów uniemożliwiających zrozumienie
 • nie rozumie tekstów pisanych i słuchanych i nie potrafi ich zinterpretować
 • nie potrafi podać głównej myśli tekstu słuchanego i czytanego