Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Lubatowej

Biologia 1

Email Drukuj PDF

Klasa III

Poziom 1 – ocena dopuszczająca

Uczeń zna i rozumie różnice między życiem dziś a życiem w przeszłości. Posiada elementarną wiedzę dotyczącą omówionych w ciągu roku wydarzeń z dziejów Polski i Europy. Potrafi określić kolejność tych wydarzeń (co było najpierw, a co potem). Zna podstawowe pojęcia z zakresu historii.

Uczeń zna najważniejsze omówione w ciągu roku fakty historyczne i datuje je
z dokładnością do jednego stulecia. Umie przedstawić główne przyczyny i skutki poznanych wydarzeń. Stosuje poznane pojęcia historyczne.

Uczeń potrafi podzielić przeszłość na epoki. Umie je nazwać, zaznaczyć na osi czasu oraz podać cechy odróżniające jedną epokę od innych. Zaczyna rozumieć motywacje ludzkich działań w przeszłości. Potrafi, na najbardziej podstawowym poziomie, wykorzystać różne rodzaje źródeł historycznych. Potrafi umiejscowić wydarzenia w przestrzeni (mapa). Zna wymagane przez program fakty historyczne i umie je powiązać w ciąg chronologiczny. Zdaje sobie sprawę z wpływu przeszłości na teraźniejszość.

Poziom 2 – ocena dostateczna

Uczeń umie krótko scharakteryzować każdą z poznanych epok. Potrafi ułożyć poznane wydarzenia w ciąg przyczynowo-skutkowy. Rozumie oraz wstępnie interpretuje proste teksty źródłowe. Zna daty roczne przełomowych wydarzeń. Potrafi przedstawić wpływ poznanych wydarzeń na teraźniejszość.                           

Poziom 3 – ocena dobra

Uczeń potrafi scharakteryzować każdą z poznanych epok, wykazując znaczną wiedzę oraz zrozumienie warunków życia w przeszłości. Umie, na podstawowym poziomie, przedstawić wybrane zagadnienie jako proces historyczny w obrębie jednej epoki (np. położenie kobiet w epoce nowożytnej). Interpretuje proste teksty źródłowe, umie je wykorzystać w trakcie wypowiedzi.

Poziom 4 – ocena bardzo dobra

Uczeń umie wykorzystać swą wiedzę faktograficzną, by w przemyślany sposób przedstawić wybrane zagadnienie jako proces historyczny zarówno w obrębie jednej epoki, jak i na przestrzeni kilku epok. Zaczyna rozumieć, że możliwe są przeciwstawne interpretacje wydarzeń. Umie wybrać odpowiedni tekst źródłowy dla uzasadnienia swojej wypowiedzi. Potrafi wyciągnąć właściwe wnioski z materiałów źródłowych i lektur (podręcznika). W swych wypowiedziach wykorzystuje znajomość dat i pojęć.

Poziom 5 – ocena celująca

Uczeń, na podstawie znacznej wiedzy faktograficznej, wyciąga własne, przemyślane wnioski dotyczące treści przewidzianych programem. Analizuje przyczyny i następstwa poznanych wydarzeń. Rozumie przyczyny powstawania przeciwstawnych interpretacji wydarzeń historycznych. Wykazuje niezależność w formułowaniu sądów. Zaczyna krytycznie oceniać źródła historyczne, potrafi je zinterpretować ze zrozumieniem dla realiów epoki.

Uczeń jest w stanie zanalizować zależności i przemiany historyczne, wskazać ich bliskie i dalekie przyczyny oraz następstwa. Przedstawiane przez siebie wydarzenia bądź procesy umieszcza w szerokim kontekście historycznym. Wyjaśnia i analizuje różne interpretacje wydarzeń, umiejąc je samodzielnie ocenić. Umie wykorzystać materiały źródłowe oraz literaturę przedmiotu do zbadania i omówienia wybranego zagadnienia. Jego wypowiedzi są przemyślane, dojrzałe oraz poprawne formalnie.