Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Lubatowej

Biologia 2

Email Drukuj PDF

Wymagania z biologii na poszczególne oceny
Klasa 2 gimnazjum

Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień bardzo dobry oraz:

 • Wykazują się wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi poza program nauczania biologii w klasie II gimnazjum.
 • Biorą udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych uzyskując dobre wyniki.
 • Organizują i biorą udział w akcjach propagujących ochronę środowiska i przyrody we własnym otoczeniu i w szkole.
 • Prowadzą i dokumentują prawidłowo własne obserwacje i doświadczenia (własne hodowle).
 • Korzystają z literatury poszerzającej ich wiedzę biologiczną (z czasopism, atlasów, encyklopedii, programów komputerowych i innych).

 

Stopień bardzo dobry mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dobry oraz:

 

Układ pokarmowy.

 • Wyjaśniają związek między spożywaniem produktów białkowych a wzrostem ciała.
 • Porównują wartość energetyczną węglowodanów i tłuszczów.
 • Wyjaśniają skutki nadmiernego spożywania tłuszczów.
 • Wykazują kluczową rolę węgla dla istnienia życia.
 • Identyfikują podstawowe składniki pokarmowe z podstawowymi grupami związków chemicznych występujących w organizmach.
 • Analizują skutki niedoboru witamin, makroelementów i mikroelementów.
 • Omawiają rolę aminokwasów egzogennych w organizmie.
 • Omawiają znaczenie procesu trawienia.
 • Omawiają rolę poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego.
 • Opisują procesy trawienia we wszystkich odcinkach przewodu pokarmowego.
 • Wykazują zależność między higieną odżywiania się a profilaktyką chorób układu pokarmowego.
 • Przygotowują wystąpienie na temat chorób związanych z zaburzeniami w łaknieniu
  i przemianie materii.
 • Demonstrują i komentują udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zakrztuszenia.

Układ krążenia.

 • Omawiają zasady transfuzji krwi.
 • Wyjaśniają mechanizm krzepnięcia krwi.
 • Rozpoznają elementy morfotyczne krwi na podstawie obserwacji mikroskopowej.
 • Rozpoznają poszczególne naczynia krwionośne na ilustracji.
 • Wykazują związek budowy naczyń krwionośnych z pełnionymi przez nie funkcjami.
 • Wykazują rolę zastawek w funkcjonowaniu serca.
 • Porównują wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego.
 • Przygotowują portfolio na temat chorób układu krwionośnego.
 • Demonstrują pierwszą pomoc w przypadku krwotoków.
 • Przygotowują wywiad z pracownikiem służby zdrowia na temat chorób układu krwionośnego.
 • Porównują układ limfatyczny i krwionośny.
 • Wyjaśniają mechanizm działania odporności swoistej.
 • Opisują rodzaje leukocytów.
 • Odróżniają działanie szczepionki od surowicy.
 • Przedstawiają znaczenie przeszczepów oraz zgody na transplantację narządów po śmierci.

 

Układ oddechowy.

 • Odróżniają głośnię i nagłośnię.
 • Demonstrują mechanizm modulacji głosu.
 • Interpretują wyniki doświadczenia na wykrywanie CO2 w powietrzu wydychanym.
 • Analizują proces wymiany gazowej w płucach i tkankach.
 • Opisują zależność między ilością mitochondriów a zapotrzebowaniem narządów na energię.
 • Przedstawiają graficznie zawartość gazów w powietrzu wdychanym i wydychanym.
 • Wykazują zależność między skażeniem środowiska a zachorowalnością na astmę.
 • Demonstrują zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrzymania oddechu.

Układ wydalniczy.

 • Rozpoznają na modelu lub materiale świeżym warstwy budujące nerkę.
 • Omawiają rolę układu wydalniczego w utrzymaniu homeostazy organizmu.
 • Uzasadniają konieczność picia dużych ilości wody podczas leczenia schorzeń nerek.
 • Oceniają rolę dializy w ratowaniu życia.

Regulacja nerwowo-hormonalna.

 • Przedstawiają biologiczną rolę: hormonu wzrostu, tyroksyny, insuliny, adrenaliny, testosteronu, estrogenów.
 • Omawiają znaczenie swoistego działania hormonów.
 • Uzasadniają związek niedoboru insuliny z cukrzycą.
 • Tłumaczą rolę regulacji nerwowo-hormonalnej w utrzymaniu homeostazy.
 • Wyjaśniają sposób działania synapsy.
 • Charakteryzują funkcje somatycznego i autonomicznego układu nerwowego.
 • Porównują funkcje współczulnej i przywspółczulnej części autonomicznego układu nerwowego.
 • Uzasadniają nadrzędną funkcję mózgowia w stosunku do pozostałych części układu nerwowego.
 • Dowodzą znaczenia odruchów w życiu człowieka.
 • Przedstawiają rolę odruchów warunkowych w uczeniu się.
 • Analizują przyczyny chorób układu nerwowego.
 • Analizują związek pomiędzy prawidłowym wysypianiem się a funkcjonowaniem organizmu.
 • Omawiają wpływ snu na procesy uczenia się i zapamiętywania oraz na odporność organizmu.

Narządy zmysłów.

 • Omawiają powstawanie obrazu na siatkówce.
 • Planują doświadczenie wykazujące reakcje tęczówki na różne natężenie światła.
 • Wyjaśniają mechanizm odbierania i rozpoznawania dźwięków.
 • Wskazują lokalizację receptorów słuchu i równowagi.
 • Wyjaśniają zasadę działania narządu równowagi.
 • Rozróżniają rodzaje soczewek korygujących wady wzroku.
 • Analizują, w jaki sposób nadmierny hałas może spowodować uszkodzenie słuchu.
 • Uzasadniają, że skóra jest narządem dotyku.
 • Analizują znaczenie wolnych zakończeń nerwowych w skórze.

Rozmnażanie i rozwój człowieka.

 • Uzasadniają, że główka plemnika jest właściwą gametą męską.
 • Wykazują zależność między produkcją hormonów płciowych a zmianami zachodzącymi w ciele mężczyzny.
 • Tworzą w dowolnej formie prezentację na temat dojrzewania.
 • Wykazują związek budowy komórki jajowej z pełnioną przez nią funkcją.
 • Omawiają zmiany hormonalne i zmiany w macicy zachodzące w trakcie cyklu miesiączkowym.
 • Analizują rolę ciałka żółtego.
 • Wymieniają zachowania mogące prowadzić do zakażenia HIV.
 • Oceniają naturalne i sztuczne metody antykoncepcji.
 • Przewidują indywidualne i społeczne skutki zakażenia wirusami HIV, HBV i HCV oraz HPV.
 • Analizują funkcje łożyska.
 • Uzasadniają konieczność przestrzegania zasad higieny przez kobiety w ciąży.
 • Omawiają mechanizm powstawania ciąży pojedynczej i mnogiej.
 • Analizują różnice między przekwitaniem a starością.
 • Przyporządkowują okresom rozwojowym zmiany zachodzące w organizmie.

Zdrowie a cywilizacja.

 • Wykazują wpływ środowiska życia na zdrowie.
 • Obliczają własne BMI.
 • Dowodzą, że stres jest przyczyną chorób cywilizacyjnych.
 • Uzasadniają, że nerwice są chorobami cywilizacyjnymi.
 • Uzasadniają konieczność okresowego wykonywania podstawowych badań kontrolnych.
 • Wyjaśniają, dlaczego nie należy bez wyraźnej potrzeby przyjmować leków ogólnodostępnych oraz dlaczego antybiotyki i inne leki należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
 • Wykazują zależność między przyjmowaniem używek a powstawaniem nałogu.
 • Wykonują w dowolnej formie prezentację na temat profilaktyki uzależnień.

Stopień dobry mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dostateczny oraz:

Układ pokarmowy.

 • Omawiają rolę składników pokarmowych w organizmie.
 • Określają znaczenie błonnika w prawidłowym funkcjonowaniu układu pokarmowego.
 • Uzasadniają konieczność systematycznego spożywania owoców i warzyw.
 • Porównują pokarmy pełnowartościowe i niepełnowartościowe.
 • Charakteryzują rolę tłuszczów w organizmie.
 • Wymieniają najważniejsze pierwiastki budujące ciała organizmów.
 • Charakteryzują rodzaje witamin.
 • Przedstawiają rolę i skutki niedoboru witamin A, C, B6, B12, kwasu foliowego, D.
 • Przedstawiają rolę i skutki niedoboru składników mineralnych (Mg, Fe, Ca).
 • Omawiają znaczenie makroelementów i mikroelementów w organizmie człowieka.
 • Charakteryzują zęby człowieka.
 • Omawiają funkcje poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego.
 • Lokalizują odcinki przewodu pokarmowego, wskazując odpowiednie miejsca na powierzchni ciała.
 • Objaśniają pojęcie „wartość energetyczna pokarmu”.
 • Wykazują zależność między dietą a czynnikami, które ją warunkują.
 • Charakteryzują choroby układu pokarmowego .

Układ krążenia.

 • Omawiają znaczenie krwi.
 • Charakteryzują elementy morfotyczne krwi.
 • Omawiają rolę hemoglobiny.
 • Porównują krwiobieg mały i duży.
 • Charakteryzują cel krwi płynącej w małym i dużym krwiobiegu.
 • Opisują mechanizm pracy serca.
 • Omawiają fazy pracy serca.
 • Mierzą koledze puls.
 • Podają prawidłowe ciśnienie krwi u zdrowego człowieka.
 • Analizują przyczyny chorób układu krwionośnego.
 • Charakteryzują objawy krwotoku żylnego i tętniczego.
 • Opisują rolę układu limfatycznego.
 • Omawiają rolę śledziony, grasicy i migdałków.
 • Omawiają rolę elementów układu odpornościowego.
 • Charakteryzują rodzaje odporności.
 • Wyjaśniają sposób działania HIV.

Układ oddechowy.

 • Wyróżniają drogi oddechowe i narządy wymiany gazowej.
 • Wykazują związek budowy elementów układu oddechowego z pełnionymi funkcjami.
 • Wyróżniają mechanizm wentylacji i oddychania komórkowego.
 • Wyjaśniają zależność między ilością oddechów a wysiłkiem.
 • Opisują dyfuzję O2 i CO2 zachodzącą w pęcherzykach płucnych.
 • Określają znaczenie oddychania wewnątrzkomórkowego.
 • Zapisują utlenianie glukozy równaniem reakcji chemicznej.
 • Omawiają rolę ATP w procesie utleniania biologicznego.
 • Podają objawy wybranych chorób układu oddechowego.
 • Wyjaśniają związek między wdychaniem powietrza przez nos a profilaktyką chorób układu oddechowego.

Układ wydalniczy.

 • Porównują wydalanie i defekację.
 • Omawiają na podstawie ilustracji proces powstawania moczu.
 • Omawiają przyczyny chorób układu wydalniczego.

Regulacja nerwowo-hormonalna.

 • Określają cechy hormonów.
 • Przyporządkowują nazwy gruczołów do wytwarzanych przez nie hormonów.
 • Omawiają antagonistyczne działanie hormonów insuliny i glukagonu.
 • Interpretują skutki nadmiaru i niedoboru hormonów.
 • Opisują funkcje układu nerwowego.
 • Porównują działanie układu nerwowego i hormonalnego.
 • Wykazują związek budowy komórki nerwowej z pełnioną funkcją.
 • Omawiają działanie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.
 • Opisują budowę rdzenia kręgowego.
 • Objaśniają na ilustracji budowę mózgowia.
 • Wyjaśniają różnice między odruchem warunkowym a bezwarunkowym.
 • Charakteryzują odruchy warunkowe i bezwarunkowe.
 • Przedstawiają graficznie drogę impulsu nerwowego w łuku odruchowym.
 • Wyjaśniają dodatni i ujemny wpływ stresu na funkcjonowanie organizmu.
 • Opisują przyczyny nerwic.
 • Rozpoznają cechy depresji.

Narządy zmysłów.

 • Określają funkcje aparatu ochronnego i gałki ocznej.
 • Wykazują związek budowy elementów oka z pełnionymi przez nie funkcjami.
 • Opisują drogę światła w oku.
 • Wskazują lokalizację receptorów wzroku.
 • Ilustrują za pomocą prostego rysunku drogę światła w oku.
 • Charakteryzują funkcje poszczególnych elementów ucha.
 • Omawiają funkcje ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego.
 • Charakteryzują wady wzroku.
 • Wyjaśniają, na czym polega daltonizm i astygmatyzm.
 • Charakteryzują choroby oczu.
 • Omawiają sposób korygowania wad wzroku.
 • Wskazują miejsce położenia kubków smakowych.

Rozmnażanie i rozwój człowieka.

 • Charakteryzują męskie pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe cechy płciowe.
 • Charakteryzują żeńskie pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe cechy płciowe.
 • Opisują funkcje wewnętrznych narządów rozrodczych.
 • Interpretują ilustracje przebiegu cyklu miesiączkowego.
 • Wyjaśniają konieczność regularnych wizyt u ginekologa.
 • Przyporządkowują chorobom ich charakterystyczne objawy.
 • Porównują naturalne i sztuczne metody planowania rodziny.
 • Charakteryzują funkcje błon płodowych.
 • Charakteryzują okres rozwoju płodowego.
 • Wyjaśniają przyczyny zmian zachodzących w organizmie kobiety podczas ciąży.
 • Charakteryzują etapy porodu.
 • Charakteryzują wskazane okresy rozwojowe.
 • Przedstawiają cechy i przebieg fizycznego, psychicznego i społecznego dojrzewania człowieka.

Zdrowie a cywilizacja.

 • Charakteryzują czynniki wpływające na zdrowie.
 • Przedstawiają znaczenie pojęć „zdrowie” i „choroba”.
 • Rozróżniają zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne.
 • Wymieniają najważniejsze choroby człowieka wywoływane przez wirusy, bakterie, protisty i pasożyty zwierzęce oraz przedstawiają zasady profilaktyki tych chorób.
 • Podają kryterium podziału na choroby zakaźne i cywilizacyjne.
 • Podają przykłady szczepień obowiązkowych i nieobowiązkowych.
 • Wyjaśniają przyczyny powstawania chorób społecznych.
 • Opisują wpływ palenia tytoniu na zdrowie.
 • Omawiają skutki działania alkoholu na funkcjonowanie organizmu.
 • Wyjaśniają mechanizm powstawania uzależnień.
 • Wyjaśniają znaczenie profilaktyki uzależnień.
 • Wyjaśniają, jak uniknąć uzależnień.

Stopień dostateczny mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dopuszczający oraz:

Układ pokarmowy.

 • Klasyfikują składniki odżywcze na budulcowe i energetyczne.
 • Określają aminokwasy jako cząsteczki budulcowe białek.
 • Rozróżniają witaminy rozpuszczalne w wodzie i w tłuszczach.
 • Opisują rolę wody w organizmie.
 • Opisują rolę poszczególnych rodzajów zębów.
 • Wskazują odcinki przewodu pokarmowego na planszy lub modelu.
 • Rozpoznają wątrobę i trzustkę na schemacie.
 • Lokalizują wątrobę i trzustkę na własnym ciele.
 • Wskazują grupy pokarmów na piramidzie żywieniowej.
 • Przewidują skutki złego odżywiania się.
 • Wyjaśniają, dlaczego należy stosować dietę zróżnicowaną i dostosowaną do potrzeb organizmu (wiek, stan zdrowia, tryb życia, aktywność fizyczna, pora roku itp.).
 • Określają przyczyny chorób układu pokarmowego.
 • Omawiają zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku zakrztuszenia.

Układ krążenia.

 • Omawiają funkcje krwi.
 • Wskazują uniwersalnego dawcę i biorcę.
 • Przedstawiają społeczne znaczenie krwiodawstwa.
 • Omawiają funkcje wybranego naczynia krwionośnego.
 • Porównują budowę i funkcje żył, tętnic i naczyń włosowatych.
 • Opisują funkcje zastawek żylnych.
 • Rozpoznają elementy budowy serca i naczynia krwionośnego na schemacie (ilustracji z podręcznika).
 • Wyjaśniają, czym jest puls.
 • Odczytują wyniki badania laboratoryjnego.
 • Wymieniają czynniki wpływające korzystnie na funkcjonowanie układu krwionośnego.
 • Przedstawiają znaczenie aktywności fizycznej i prawidłowej diety dla właściwego. funkcjonowania układu krążenia.
 • Opisują budowę układu limfatycznego.
 • Omawiają rolę węzłów chłonnych.
 • Wyróżniają odporność swoistą i nieswoistą, czynną i bierną, naturalną i sztuczną.
 • Wyjaśniają, że AIDS jest chorobą wywołaną przez HIV.
 • Wyjaśniają, na czym polega transplantacja narządów.
 • Podają przykłady narządów, które można przeszczepiać.

Układ oddechowy.

 • Omawiają funkcje elementów układu oddechowego.
 • Opisują rolę nagłośni.
 • Wskazują różnice w ruchach klatki piersiowej i przepony podczas wdechu i wydechu.
 • Przedstawiają rolę krwi w transporcie gazów oddechowych.
 • Obliczają ilość wdechów i wydechów przed i po wysiłku.
 • Zapisują słownie równanie reakcji chemicznej ilustrujące utlenianie glukozy.
 • Omawiają zawartość gazów w powietrzu wdychanym i wydychanym.
 • Wskazują źródła infekcji górnych i dolnych dróg układu oddechowego.
 • Określają sposoby zapobiegania chorobom układu oddechowego.
 • Opisują przyczyny astmy.
 • Omawiają zasady postępowania w przypadku utraty oddechu.

Układ wydalniczy.

 • Wyjaśniają pojęcia „wydalanie” i „defekacja”.
 • Wymieniają drogi wydalania zbędnych produktów przemiany materii.
 • Uzasadniają konieczność regularnego opróżniania pęcherza moczowego.
 • Omawiają na ilustracji przebieg dializy.

Regulacja nerwowo-hormonalna.

 • Klasyfikują gruczoły na wydzielania zewnętrznego i wewnętrznego.
 • Wyjaśniają pojęcie „gruczoł dokrewny”.
 • Wyjaśniają, czym są hormony.
 • Wyjaśniają pojęcie „równowaga hormonalna”.
 • Podają przyczyny cukrzycy.
 • Opisują elementy budowy komórki nerwowej.
 • Wskazują przebieg bodźca nerwowego na ilustracji neuronu.
 • Wyróżniają somatyczny i autonomiczny układ nerwowy.
 • Określają mózgowie jako jednostkę nadrzędną w stosunku do pozostałych części układu nerwowego.
 • Wskazują elementy budowy rdzenia kręgowego na ilustracji.
 • Wyróżniają włókna czuciowe i ruchowe.
 • Opisują na ilustracji drogę impulsu nerwowego w łuku odruchowym.
 • Odróżniają odruchy warunkowe i bezwarunkowe.
 • Wymieniają sposoby radzenia sobie ze stresem.
 • Wymieniają przykłady chorób układu nerwowego.
 • Przyporządkowują chorobom układu nerwowego charakterystyczne objawy.

Narządy zmysłów.

 • Opisują funkcje elementów aparatu ochronnego oka.
 • Wyjaśniają pojęcie „akomodacja”.
 • Omawiają znaczenie adaptacji oka.
 • Wyróżniają ucho zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne.
 • Wskazują położenie narządu równowagi.
 • Rozpoznają krótkowzroczność i dalekowzroczność na ilustracji.
 • Definiują hałas jako czynnik powodujący głuchotę.
 • Opisują kubki smakowe jako właściwy narząd smaku.

Rozmnażanie i rozwój człowieka.

 • Rysują schematycznie i opisuje plemnika.
 • Omawiają proces powstawania nasienia.
 • Określają funkcję testosteronu.
 • Opisują funkcje żeńskiego układu rozrodczego.
 • Wskazują w cyklu miesiączkowym dni płodne i niepłodne.
 • Definiują jajnik jako miejsce powstawania komórki jajowej.
 • Wskazują kontakty płciowe jako potencjalne źródło zakażenia układu rozrodczego.
 • Przyporządkowują chorobom źródła zakażenia.
 • Wyjaśniają różnicę między nosicielstwem HIV a chorobą AIDS.
 • Wymieniają drogi zakażenia wirusami HIV, HBV i HCV oraz HPV oraz omawia zasady profilaktyki chorób wywoływanych przez te wirusy.
 • Przedstawiają podstawowe zasady profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową.
 • Porządkują etapy rozwoju zarodka od zapłodnienia do zagnieżdżenia.
 • Wyjaśniają pojęcie „zapłodnienie”.
 • Omawiają zasady higieny zalecane dla kobiet ciężarnych.
 • Podają czas trwania ciąży.
 • Omawiają wpływ różnych czynników na prawidłowy rozwój zarodka i płodu.
 • Określają zmiany rozwojowe u swoich rówieśników.
 • Opisują objawy starzenia się organizmu.

Zdrowie a cywilizacja.

 • Opisują zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne.
 • Podają przykłady wpływu środowiska na życie i zdrowie ludzi.
 • Przedstawiają znaczenie aktywności fizycznej dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.
 • Przedstawiają podstawowe zasady profilaktyki chorób nowotworowych.
 • Klasyfikują podaną chorobę do grupy chorób cywilizacyjnych lub zakaźnych.
 • Omawiają znaczenie szczepień ochronnych.
 • Wskazują alergie jako skutek zanieczyszczenia środowiska.
 • Wskazują metody zapobiegania chorobom cywilizacyjnym.
 • Opisują MONAR jako miejsce, gdzie można uzyskać pomoc w leczeniu uzależnień.

Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy:

Układ pokarmowy.

 • Wymieniają podstawowe składniki pokarmowe.
 • Wymieniają produkty spożywcze zawierające białko.
 • Podają źródła węglowodanów.
 • Wyliczają pokarmy zawierające tłuszcze.
 • Omawiają rolę trzech witamin rozpuszczalnych w wodzie i dwóch rozpuszczalnych w tłuszczach.
 • Podają rolę dwóch makroelementów.
 • Wymieniają po trzy makroelementy i mikroelementy.
 • Wyjaśniają, na czym polega trawienie.
 • Wymieniają rodzaje zębów u człowieka.
 • Podają funkcje wątroby i trzustki.
 • Podają nazwy procesów zachodzących w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego.
 • Wymieniają czynniki, od których zależy rodzaj diety.
 • Określają zasady zdrowego żywienia.
 • Wymieniają choroby układu pokarmowego.

Układ krążenia.

 • Podają nazwy elementów morfotycznych krwi.
 • Wymieniają grupy krwi.
 • Wyliczają składniki biorące udział w krzepnięciu krwi.
 • Wymieniają narządy, w których przemieszcza się krew.
 • Omawiają na ilustracji mały i duży obieg krwi.
 • Wskazują na sobie położenie serca.
 • Wymieniają elementy budowy serca.
 • Wymieniają choroby układu krwionośnego.
 • Omawiają pierwszą pomoc w wypadku krwawień i krwotoków.
 • Wymieniają cechy układu limfatycznego.
 • Wymieniają narządy układu limfatycznego.
 • Wymieniają elementy układu odpornościowego.
 • Definiują szczepionkę i surowicę jako czynniki odpowiadające za odporność nabytą.

Układ oddechowy.

 • Wymieniają odcinki układu oddechowego.
 • Definiują płuca jako miejsce wymiany gazowej.
 • Wymieniają narządy biorące udział w procesie wentylacji.
 • Demonstrują na sobie mechanizm wdechu i wydechu.
 • Definiują mitochondrium jako miejsce oddychania wewnątrzkomórkowego.
 • Wskazują ATP jako nośnik energii.
 • Definiują kichanie i kaszel jako reakcje obronne organizmu.
 • Wymieniają kilka chorób układu oddechowego.

Układ wydalniczy.

 • Wymieniają przykłady substancji, które są wydalane przez organizm człowieka.
 • Wskazują miejsce powstawania moczu pierwotnego na modelu lub ilustracji.
 • Wymieniają choroby układu wydalniczego.
 • Określają dzienne zapotrzebowanie organizmu człowieka na wodę.

Regulacja nerwowo-hormonalna.

 • Wymieniają gruczoły dokrewne i wydzielane przez nie hormony.
 • Wskazują na ilustracji położenie najważniejszych gruczołów dokrewnych.
 • Wymieniają skutki nadmiaru i niedoboru hormonu wzrostu.
 • Wymieniają funkcje układu nerwowego.
 • Wymieniają elementy budowy ośrodkowego układu nerwowego i obwodowego układu nerwowego.
 • Rozpoznają na ilustracji ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy.
 • Wskazują na ilustracji najważniejsze elementy mózgowia.
 • Wymieniają mózgowie i rdzeń kręgowy jako narządy ośrodkowego układu nerwowego.
 • Wymieniają rodzaje nerwów obwodowych.
 • Podają po trzy przykłady odruchów warunkowych i bezwarunkowych.
 • Wymieniają czynniki powodujące stres.
 • Podają przykłady trzech chorób spowodowanych stresem.

Narządy zmysłów.

 • Omawiają znaczenie zmysłów w życiu człowieka.
 • Rozróżniają w narządzie wzroku aparat ochronny i gałkę oczną.
 • Wymieniają elementy stanowiące aparat ochronny oka.
 • Rozpoznają na ilustracji elementy budowy oka.
 • Omawiają funkcje elementów budowy oka.
 • Rozpoznaje na ilustracji elementy budowy ucha.
 • Wymieniają funkcje poszczególnych odcinków ucha.
 • Wymieniają wady wzroku.
 • Omawiają przyczyny powstawania wad wzroku.
 • Omawiają zasady higieny oczu.
 • Wymieniają choroby oczu i uszu.
 • Przedstawiają rolę zmysłu smaku, powonienia i dotyku.
 • Wskazują rozmieszczenie receptorów dotyku, smaku i powonienia.
 • Wymieniają podstawowe smaki.
 • Wyliczają bodźce odbierane przez skórę.

Rozmnażanie i rozwój człowieka.

 • Wymieniają męskie narządy rozrodcze i ich funkcje.
 • Wymieniają męskie cechy płciowe.
 • Wskazują na ilustracji narządy męskiego układu rozrodczego.
 • Wymieniają wewnętrzne narządy rozrodcze.
 • Wskazują na ilustracji wewnętrzne narządy żeńskiego układu rozrodczego.
 • Wyliczają zewnętrzne żeńskie narządy płciowe.
 • Wymieniają żeńskie hormony płciowe.
 • Wymieniają kolejne fazy cyklu miesiączkowego.
 • Wymieniają choroby układu rozrodczego.
 • Wymieniają naturalne i sztuczne metody planowania rodziny.
 • Wymieniają nazwy błon płodowych.
 • Podają, jak długo trwa rozwój płodowy.
 • Wymieniają zmiany zachodzące w organizmie kobiety podczas ciąży.
 • Wyliczają etapy życia człowieka.
 • Wymieniają rodzaje dojrzałości.
 • Wymieniają różnice w tempie dojrzewania dziewcząt i chłopców.

Zdrowie a cywilizacja.

 • Omawiają wpływ trybu życia na stan zdrowia.
 • Podają przykłady trzech chorób zakaźnych i czynniki, które je wywołują.
 • Wymieniają choroby cywilizacyjne.
 • Wymieniają najczęstsze przyczyny nowotworów.
 • Podają przykłady używek.
 • Przedstawiają negatywny wpływ na zdrowie człowieka niektórych substancji psychoaktywnych oraz nadużywania kofeiny i niektórych leków (zwłaszcza oddziałujących na psychikę).