Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Lubatowej

Biologia 3

Email Drukuj PDF

Wymagania z biologii na poszczególne oceny
Klasa 3 gimnazjum

Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień bardzo dobry oraz:

 • Wykazują się wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi poza program nauczania biologii w klasie III gimnazjum.
 • Biorą udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych uzyskując dobre wyniki.
 • Organizują i biorą udział w akcjach propagujących ochronę środowiska i przyrody we własnym otoczeniu i w szkole.
 • Prowadzą i dokumentują prawidłowo własne obserwacje i doświadczenia (własne hodowle).
 • Korzystają z literatury poszerzającej ich wiedzę biologiczną (z czasopism, atlasów, encyklopedii, programów komputerowych i innych).

 

Stopień bardzo dobry mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dobry oraz:

 

Genetyka.

 • Dowodzą, że cechy organizmów kształtują się dzięki materiałowi genetycznemu oraz są wynikiem wpływu środowiska.
 • Wykonują portfolio ukazujące jego podobieństwo do dziadków i rodziców.
 • Przedstawiają graficznie regułę komplementarności zasad azotowych.
 • Wykonują model DNA.
 • Uzasadniają konieczność zachodzenia procesu replikacji DNA przed podziałem komórki
 • Wyjaśniają znaczenie rekombinacji genetycznej.
 • Planują i wykonują dowolną techniką model podziału komórki.
 • Odczytują kolejność aminokwasów kodowanych przez dany fragment mRNA z tabeli kodu genetycznego.
 • Interpretują schemat literowego zapisu kodonu i budowy nici kwasu nukleinowego.
 • Omawiają prawo czystości gamet.
 • Przewidują cechy osobników potomnych na podstawie prawa czystości gamet.
 • Tworzą krzyżówki genetyczne dotyczące dziedziczenia określonej cechy i przewiduje genotypy oraz fenotypy potomstwa.
 • Interpretują krzyżówkę genetyczną dotyczącą dziedziczenia hemofilii oraz daltonizmu.
 • Oceniają znaczenie poznania budowy ludzkiego DNA.
 • Oceniają wpływ środowiska na kształtowanie się cech.
 • Przewidują wpływ prowadzenia określonego trybu życia na powstawanie chorób genetycznych.
 • Dowodzą znaczenia mutacji w przystosowaniu organizmów do zmieniającego się środowiska.
 • Oceniają znaczenie badań prenatalnych dla człowieka.

Ewolucja życia.

 • Określają warunki powstawania skamieniałości.
 • Przedstawiają w formie graficznej etapy powstawania skamieniałości.
 • Oceniają rolę struktur homologicznych i analogicznych jako dowodów ewolucji.
 • Wyjaśniają, w jaki sposób izolacja geograficzna prowadzi do powstawania nowych gatunków.
 • Omawiają współczesne spojrzenie na ewolucję – syntetyczną teorię ewolucji.
 • Opisują przebieg ewolucji człowieka.
 • Porównują różne formy człowiekowatych.

 

 

 

Ekologia.

 • Interpretują wykres przedstawiający zakres tolerancji ekologicznej danego gatunku.
 • Planują doświadczenie sprawdzające wpływ wybranych czynników na funkcjonowanie organizmu.
 • Wykazują zależność między cechami środowiska a występującymi w nim organizmami.
 • Obliczają zagęszczenie populacji, mając dane dotyczące liczebności populacji i zajmowanej przez nią powierzchni.
 • Przewidują losy populacji na podstawie jej struktury wiekowej.
 • Uzasadniają, że konkurencja jest czynnikiem doboru naturalnego.
 • Analizują wykresy przedstawiające wzajemną regulację liczebności populacji roślin i roślinożerców.
 • Wykazują zależności między liczebnością populacji drapieżnika a liczebnością populacji jego ofiary.
 • Wyjaśniają znaczenie pasożytnictwa w regulacji zagęszczenia populacji ofiar.
 • Określają warunki występowania dodatnich relacji między organizmami różnych gatunków.
 • Oceniają znaczenie bakterii azotowych występujących w glebie.
 • Wyjaśniają znaczenie wiedzy o mikoryzie dla grzybiarzy.
 • Wykazują zależność między warunkami, w których powstał dany las a jego strukturą piętrową.
 • Omawiają czynniki, które zakłócają równowagę ekosystemu.
 • Planują i wykonują model łańcucha lub sieci pokarmowej.
 • Przewidują skutki, jakie dla ekosystemu miałoby wyginięcie określonego ogniwa we wskazanym łańcuchu pokarmowym.
 • Analizują informacje przedstawione w formie piramidy ekologicznej.
 • Omawiają schemat obiegu węgla ekosystemie .
 • Przewidują skutki osuszania obszarów podmokłych.

 

Człowiek i środowisko.

 • Przeprowadzają badanie stanu powietrza swojej okolicy za pomocą skali porostowej.
 • Dowodzą związku rozwoju gospodarki na świecie z globalnym ociepleniem.
 • Przewidują skutki globalnego ocieplenia.
 • Oceniają znaczenie regulacji rzek.
 • Analizują i komentują stan czystości rzek w Polsce na podstawie wykresu.
 • Wykazują związek między zanieczyszczeniem powietrza a zanieczyszczeniem wód gruntowych.
 • Dowodzą, że wypalanie łąk i pól jest szkodliwe dla gleby.
 • Planują sposoby rekultywacji zdegradowanych gleb w najbliższej okolicy.
 • Prezentują postawę świadomego konsumenta.
 • Planują i realizują projekt edukacyjny dotyczący ochrony środowiska na co dzień.

 

Stopień dobry mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dostateczny oraz:

Genetyka.

 • Wskazują różnice między cechami gatunkowymi a indywidualnymi oraz podaje przykłady tych cech.
 • Wyjaśniają, z czego wynika podobieństwo organizmów potomnych do rodzicielskich w wypadku rozmnażania płciowego i bezpłciowego.
 • Wymieniają źródła cech dziedzicznych i niedziedzicznych oraz podaje przykłady tych cech.
 • Wykazują konieczność związania DNA przez białka i powstania chromatyny w jądrze komórkowym.
 • Wyjaśniają, z czego wynika komplementarność zasad.
 • Określają różnice między genem a genomem.
 • Omawiają przebieg mitozy i mejozy.
 • Omawiają różnice między mitozą a mejozą.
 • Wykazują uniwersalność kodu genetycznego.
 • Omawiają biosyntezę białek na podstawie ilustracji.
 • Oceniają znaczenie prac Mendla dla rozwoju genetyki.
 • Interpretują krzyżówki genetyczne, używając określeń „homozygota”, „heterozygota”, „cecha dominująca”, „cecha recesywna”.
 • Wyjaśniają mechanizm ujawniania się cech recesywnych sprzężonych z płcią.
 • Wykonują krzyżówkę genetyczną dotyczącą dziedziczenia hemofilii oraz daltonizmu.
 • Ustalają grupy krwi dzieci, znając grupy krwi ich rodziców.
 • Wykonują krzyżówkę genetyczną dotyczącą dziedziczenia grup krwi.
 • Określają możliwość wystąpienia konfliktu serologicznego.
 • Uzasadniają, że mutacje są podstawowym czynnikiem zmienności organizmów.
 • Omawiają przyczyny wybranych chorób genetycznych.

Ewolucja życia.

 • Klasyfikują dowody ewolucji.
 • Rozpoznają rodzaje skamieniałości.
 • Rozpoznają ogniwa pośrednie.
 • Wskazują u form pośrednich cechy dwóch różnych grup systematycznych.
 • Omawiają przykłady potwierdzające jedność budowy i funkcjonowania organizmów.
 • Określają rolę doboru naturalnego w powstawaniu nowych gatunków.
 • Omawiają różnice pomiędzy doborem naturalnym a doborem sztucznym.
 • Oceniają korzyści człowieka z zastosowania doboru sztucznego.
 • Określają stanowisko systematyczne człowieka.
 • Wymieniają czynniki, które miały wpływ na ewolucję człowieka.

Ekologia.

 • Rozróżniają siedlisko i niszę ekologiczną.
 • Omawiają na przykładzie wpływ środowiska na wygląd organizmu.
 • Omawiają różnice między ekologią a ochroną przyrody i ochroną środowiska.
 • Odnajdują w terenie populacje różnych gatunków.
 • Określają wpływ migracji na zagęszczenie i liczebność populacji.
 • Wyjaśniają, jaki jest związek wędrówek zwierząt z porami roku.
 • Opisują wpływ hierarchii panującej w stadzie na życie poszczególnych jego członków.
 • Odczytują dane z piramid wieku.
 • Charakteryzują ujemne zależności wewnątrzgatunkowe.
 • Porównują konkurencję wewnątrzgatunkową z konkurencją międzygatunkową.
 • Wyjaśniają, w jaki sposób rośliny i roślinożercy wzajemnie regulują swoją liczebność.
 • Charakteryzują sposoby obrony roślin przed zjadaniem.
 • Omawiają różne strategie polowań stosowanych przez drapieżniki.
 • Opisują sposoby obrony organizmów przed drapieżnikami.
 • Określają rolę drapieżników w przyrodzie jako regulatorów liczebności ofiar.
 • Omawiają przystosowania roślin drapieżnych do zdobywania pokarmu.
 • Charakteryzują przystosowania organizmów do pasożytniczego trybu życia.
 • Omawiają różnice między komensalizmem a mutualizmem.
 • Charakteryzują role grzyba i glonu w plesze porostu.
 • Charakteryzują relację międzygatunkową między rośliną motylkową a bakteriami brodawkowymi.
 • Analizują zależności między biotopem a biocenozą.
 • Omawiają różnice między ekosystemami naturalnymi a sztucznymi.
 • Charakteryzują przebieg sukcesji pierwotnej i wtórnej.
 • Analizują przykłady powiązań pokarmowych we wskazanym ekosystemie.
 • Charakteryzują role poszczególnych ogniw łańcucha pokarmowego.
 • Porównują liczbę organizmów w sieci zależności pokarmowych w ekosystemie naturalnym i sztucznym.
 • Interpretują zależności między poziomem pokarmowym a biomasą i liczebnością populacji.
 • Wskazują działalność człowieka jako przyczynę spadku różnorodności biologicznej.
 • Charakteryzują poziomy różnorodności biologicznej.
 • Porównują poziomy różnorodności biologicznej.

Człowiek i środowisko.

 • Analizują czynniki wpływające na zanieczyszczenie atmosfery.
 • Klasyfikują zanieczyszczenia atmosfery na naturalne i powstałe w wyniku działalności ludzi.
 • Wykazują wpływ spalania surowców naturalnych na stan atmosfery.
 • Wyjaśniają rolę porostów w ocenie czystości powietrza.
 • Określają sposób wykorzystania wody w zależności od klasy jej czystości.
 • Wyjaśniają wpływ zakwitów na stan wód.
 • Opisują metody oczyszczania wód.
 • Uzasadniają, że gleba ma duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemu.
 • Charakteryzują proces powstawania próchnicy.
 • Omawiają czynniki degradujące glebę.
 • Oceniają wpływ różnych metod unieszkodliwiania odpadów na środowisko.
 • Oceniają znaczenie wykorzystywania surowców wtórnych.

Stopień dostateczny mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dopuszczający oraz:

Genetyka.

 • Definiują pojęcia „genetyka” oraz „zmienność organizmów”.
 • Rozpoznają cechy dziedziczne i niedziedziczne.
 • Omawiają zastosowania genetyki w różnych dziedzinach: medycynie, kryminalistyce, rolnictwie, archeologii.
 • Uzasadniają występowanie zmienności wśród ludzi.
 • Przedstawiają budowę nukleotydu.
 • Wymieniają nazwy zasad azotowych.
 • Wyjaśniają regułę komplementarności zasad.
 • Definiują pojęcia: „gen” i „genom”.
 • Przedstawiają budowę chromosomu.
 • Definiują pojęcie „kariotyp”.
 • Omawiają proces replikacji.
 • Porównują budowę DNA z budową RNA.
 • Rozpoznają na modelu lub ilustracji DNA i RNA.
 • Definiują pojęcia: „chromosomy homologiczne”, „komórki haploidalne”, „komórki diploidalne”.
 • Szacują liczbę chromosomów w komórce haploidalnej, znając liczbę chromosomów w diploidalnej komórce danego organizmu.
 • Omawiają znaczenie mitozy i mejozy.
 • Wyjaśniają pojęcia: „kod genetyczny”, „gen”, „kodon”.
 • Omawiają znaczenie kodu genetycznego.
 • Omawiają budowę kodonu i genu.
 • Omawiają badania Mendla.
 • Zapisują genotypy homozygoty dominującej i recesywnej oraz heterozygoty.
 • Na schemacie krzyżówki genetycznej rozpoznają genotyp oraz określa fenotyp rodziców i pokolenia potomnego.
 • Wykonują krzyżówki genetyczne dotyczące dziedziczenia jednego genu .
 • Wyjaśniają zasadę dziedziczenia płci.
 • Wymieniają przykłady chorób dziedzicznych sprzężonych z płcią.
 • Określają cechy chromosomów X i Y.
 • Rozpoznają grupy krwi na podstawie zapisu genotypów osób.
 • Omawiają sposób dziedziczenia grup krwi.
 • Omawiają sposób dziedziczenia czynnika Rh.
 • Wymieniają przykłady cech zależnych od wielu genów oraz od środowiska.
 • Wyjaśniają, w jaki sposób środowisko wpływa na rozwój osobowości.
 • Rozróżniają mutacje genowe i chromosomowe.
 • Omawiają skutki wybranych mutacji genowych.
 • Wymieniają przykłady chorób człowieka warunkowanych mutacjami genowymi (mukowiscydoza) i chromosomowymi (zespół Downa).
 • Charakteryzują wybrane choroby genetyczne.

Ewolucja życia.

 • Wymieniają przykłady różnych rodzajów skamieniałości.
 • Omawiają etapy powstawania skamieniałości.
 • Definiują pojęcie „relikt”.
 • Wymieniają przykłady reliktów.
 • Definiują pojęcia: „struktury homologiczne”, „struktury analogiczne”, „konwergencja”.
 • Wymieniają przykłady struktur homologicznych i analogicznych.
 • Omawiają główne założenia teorii ewolucji Darwina.
 • Definiują pojęcie „endemit”.
 • Wymieniają przykłady endemitów.
 • Wyjaśniają, na czym polega dobór naturalny i dobór sztuczny.
 • Ilustrują przykładami działanie doboru naturalnego i doboru sztucznego.
 • Wskazują na mapie miejsce, w którym rozpoczęła się ewolucja naczelnych.
 • Wymieniają cechy człowieka, które pozwalają zaklasyfikować go do poszczególnych jednostek systematycznych.
 • Wskazują u człowieka cechy wspólne z innymi naczelnymi.

Ekologia.

 • Wskazują w terenie siedlisko przykładowego gatunku.
 • Definiują pojęcie „nisza ekologiczna”.
 • Określają wpływ wybranych czynników środowiska na funkcjonowanie organizmu.
 • Odczytują z wykresu dane dotyczące zakresu tolerancji.
 • Określają właściwości środowiska wodnego.
 • Porównują warunki życia w wodzie i na lądzie.
 • Określają przyczyny migracji.
 • Omawiają zmiany liczebności populacji.
 • Ilustrują różne typy rozmieszczenia osobników w populacji i podaje przykłady gatunków rozmieszczonych w dany sposób.
 • Określają wady i zalety różnych typów rozmieszczenia populacji.
 • Charakteryzują grupy wiekowe w populacjach.
 • Klasyfikują dodatnie i ujemne zależności międzygatunkowe.
 • Opisują działania, które pozwalają zwyciężać w konkurencji.
 • Omawiają przyczyny i skutki konkurencji międzygatunkowej i wewnątrzgatunkowej.
 • Określają znaczenia roślinożerców w przyrodzie.
 • Omawiają adaptacje roślinożerców do zjadania pokarmu roślinnego.
 • Wyjaśniają na wybranych przykładach, na czym polega drapieżnictwo.
 • Wymieniają charakterystyczne cechy drapieżnika i jego ofiary.
 • Wymieniają przykłady roślin drapieżnych.
 • Wyjaśniają, na czym polega pasożytnictwo.
 • Klasyfikują pasożyty na zewnętrzne i wewnętrzne.
 • Wymieniają przykłady pasożytnictwa u roślin.
 • Określają warunki współpracy między gatunkami.
 • Definiują pojęcia: „mutualizm”, „komensalizm”.
 • Omawiają budowę korzeni roślin motylkowatych.
 • Wskazują w terenie biotop i biocenozę wybranego ekosystemu.
 • Wyjaśniają, na czym polega równowaga dynamiczna ekosystemu.
 • Wskazują w terenie miejsce zachodzenia sukcesji wtórnej.
 • Wymieniają przykłady gatunków żyjących w poszczególnych piętrach lasu.
 • Wyjaśniają przyczyny istnienia łańcuchów pokarmowych.
 • Wskazują różnice między producentami a konsumentami.
 • Rysują schemat prostej sieci pokarmowej.
 • Omawiają na podstawie ilustracji piramidę ekologiczną.
 • Wykazują, że materia krąży w ekosystemie.
 • Wykazują, że energia przepływa przez ekosystem.
 • Wskazują nekrofagi jako organizmy przyczyniające się do krążenia materii.
 • Definiują termin „różnorodność biologiczna”.
 • Wymieniają przykłady działalności człowieka przyczyniającej się do spadku różnorodności biologicznej.
 • Wyjaśniają różnice pomiędzy dwoma poziomami różnorodności biologicznej.
 • Uzasadniają konieczność zachowania różnorodności biologicznej.

Człowiek i środowisko.

 • Podają przykłady naturalnych i powstałych w wyniku działalności ludzi zanieczyszczeń atmosfery.
 • Omawiają wpływ kwaśnych opadów na środowisko.
 • Omawiają warunki tworzenia się kwaśnych opadów, dziury ozonowej i smogu.
 • Omawiają przyczyny ocieplania się klimatu.
 • Podają metody oczyszczania wód.
 • Omawiają sposoby ochrony wód.
 • Charakteryzują metody oczyszczania ścieków stosowane w nowoczesnych oczyszczalniach.
 • Wyjaśniają, dlaczego próchnica jest ważnym elementem gleby.
 • Omawiają metody rekultywacji gleby.
 • Określają czas biodegradacji wskazanego produktu.
 • Wyjaśniają pojęcie „recykling”.
 • Analizują problem dzikich wysypisk.
 • Uzasadniają konieczność rezygnacji z toreb foliowych na rzecz opakowań wielokrotnego użytku.

Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy:

Genetyka.

 • Wymieniają cechy gatunkowe i indywidualne podanych organizmów.
 • Wyjaśniają, że jego podobieństwo do rodziców jest wynikiem dziedziczenia cech.
 • Wskazują miejsca występowania DNA.
 • Wyliczają elementy budujące DNA.
 • Określają rolę DNA jako nośnika informacji genetycznej.
 • Wymieniają nazwy poszczególnych podziałów komórkowych.
 • Podają liczbę chromosomów w komórkach somatycznych i płciowych człowieka.
 • Wskazują miejsce zachodzenia mitozy i mejozy w organizmie człowieka.
 • Wskazują kodon na modelu lub ilustracji DNA.
 • Rozpoznają u ludzi cechy dominujące i recesywne podaje liczbę chromosomów występujących w komórce diploidalnej człowieka.
 • Rozpoznają kariogram człowieka.
 • Wskazują na kariogramie człowieka chromosomy płci.
 • Wymieniają cztery główne grupy krwi występujące u ludzi.
 • Określają konsekwencje wystąpienia konfliktu serologicznego.
 • Wyjaśniają pojęcie „mutacja”.
 • Wyliczają czynniki mutagenne.

Ewolucja życia.

 • Definiują pojęcie „ewolucja”.
 • Wymieniają dowody ewolucji.
 • Wskazują przykłady narządów szczątkowych w organizmie człowieka.
 • Omawiają ideę walki o byt.
 • Wymieniają przykłady organizmów należących do rzędu naczelnych.
 • Określają na przykładzie szympansa różnice pomiędzy człowiekiem a innymi naczelnymi.
 • Wymieniają cechy człowieka rozumnego.
 • Omawiają strukturę i funkcjonowanie wskazanych ekosystemów lądowych i wodnych.

Ekologia.

 • Wyjaśniają, czym zajmuje się ekologia.
 • Wymieniają czynniki ograniczające występowanie gatunków w różnych środowiskach.
 • Definiują pojęcia: „populacja”, „gatunek”.
 • Wymieniają cechy populacji.
 • Wymieniają czynniki wpływające na liczebność populacji.
 • Wymieniają typy rozmieszczenia osobników w populacji.
 • Wymieniają przykłady zwierząt żyjących w stadzie.
 • Wyliczają zależności międzygatunkowe.
 • Definiują pojęcie „konkurencja”.
 • Wymieniają czynniki, o które konkurują organizmy.
 • Wymieniają przykłady roślinożerców.
 • Wymieniają przykłady drapieżników i ich ofiar.
 • Omawiają przystosowania organizmów do drapieżnictwa.
 • Wymieniają przykłady pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych.
 • Wyliczają nieantagonistyczne zależności międzygatunkowe.
 • Wymieniają przykłady organizmów, które łączy zależność nieantagonistyczna.
 • Wymieniają pięć przykładowych ekosystemów.
 • Przedstawiają składniki biotopu i biocenozy.
 • Rozróżniają ekosystemy sztuczne i naturalne.
 • Wymieniają piętra lasu.
 • Wymieniają nazwy ogniw łańcucha pokarmowego.
 • Przyporządkowują znane organizmy do poszczególnych ogniw łańcucha pokarmowego.
 • Rysują schematy prostych łańcuchów pokarmowych w wybranych ekosystemach.
 • Podają przykład pierwiastka krążącego w ekosystemie.
 • Wyliczają czynniki wpływające na stan ekosystemów.
 • Wymieniają poziomy różnorodności biologicznej .

Człowiek i środowisko.

 • Wymieniają czynniki wpływające na zanieczyszczenie atmosfery.
 • Wskazują źródła zanieczyszczenia powietrza w najbliższej okolicy.
 • Wymieniają źródła zanieczyszczenia wód słodkich.
 • Wyliczają klasy czystości wód.
 • Wymieniają przyczyny zanieczyszczeń wód słonych.
 • Wymieniają funkcje gleby w ekosystemie.
 • Wyliczają czynniki wpływające na degradację gleby.
 • Wymieniają przykłady czynników prowadzących do wyjałowienia gleby.
 • Rozpoznają surowce wtórne.
 • Wymieniają sposoby unieszkodliwiania odpadów.
 • Przyporządkowują odpady do odpowiednich pojemników przeznaczonych do segregacji.