Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Lubatowej

Chemia 1

Email Drukuj PDF

Wymagania z chemii na poszczególne oceny
Klasa 1 gimnazjum

Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień bardzo dobry oraz:

 

Substancje i ich przemiany.

 • Opisują zasadę rozdziału w metodach chromatograficznych.
 • Określają, na czym polegają reakcje utleniania-redukcji.
 • Definiują pojęcia utleniacz i reduktor.
 • Zaznaczają w zapisie słownym przebiegu reakcji chemicznej procesy utleniania i redukcji oraz utleniacz, reduktor.
 • Podają przykłady reakcji utleniania-redukcji zachodzące w naszym otoczeniu, uzasadniając swój wybór.
 • Opisują sposób rozdzielania na składniki bardziej złożonych mieszanin z wykorzystaniem metod spoza podstawy programowej.
 • Omawiają dokładnie metodę skraplania powietrza i rozdzielenia go na składniki.
 • Obliczają skład procentowy powietrza – przelicza procenty objętościowe na masowe w różnych warunkach.
 • Wykonują obliczenia rachunkowe – zadania dotyczące mieszanin.

Wewnętrzna budowa materii.

 • Opisują historię odkrycia budowy atomu.
 • Definiują pojęcie promieniotwórczość.
 • Określają, na czym polega promieniotwórczość naturalna i sztuczna.
 • Definiują pojęcie reakcja łańcuchowa.
 • Wymieniają ważniejsze zagrożenia związane z promieniotwórczością.
 • Wyjaśniają pojęcie okres półtrwania (okres połowicznego rozpadu).
 • Rozwiązują zadania związane z pojęciami okres półtrwania i średnia masa atomowa.
 • Charakteryzują rodzaje promieniowania.
 • Wyjaśniają, na czym polegają przemiany α, β.
 • Opisują historię przyporządkowania pierwiastków chemicznych.
 • Opisują wiązania koordynacyjne i metaliczne.
 • Identyfikują pierwiastki chemiczne na podstawie niepełnych informacji o ich położeniu w układzie okresowym pierwiastków chemicznych oraz ich właściwości.
 • Dokonują obliczeń z wykorzystaniem wiedzy o jednostce masy atomowej i cząsteczkowej.
 • Dokonują obliczeń na podstawie równania reakcji chemicznej.

Woda i roztwory wodne.

 • Określają źródła zanieczyszczeń wód naturalnych.
 • Analizują źródła zanieczyszczeń wód naturalnych i ich wpływ na środowisko przyrodnicze.
 • Wymieniają niektóre zagrożenia wynikające z zanieczyszczeń wód.
 • Omawiają wpływ zanieczyszczeń wód na organizmy.
 • Wymieniają sposoby przeciwdziałania zanieczyszczaniu wód.
 • Omawiają sposoby usuwania zanieczyszczeń z wód.
 • Wyjaśniają, na czym polega asocjacja cząsteczek wody.
 • Rozwiązują zadania rachunkowe na mieszanie roztworów.
 • Rozwiązują zadania rachunkowe na stężenie procentowe roztworu, w którym rozpuszczono mieszaninę substancji stałych.

 

 

Stopień bardzo dobry mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dobry oraz:

 

Substancje i ich przemiany.

 • Wyjaśniają, na czym polega destylacja.
 • Wyjaśniają, dlaczego gazy szlachetne są bardzo mało aktywne chemicznie.
 • Definiują pojęcie patyna.
 • Opisują pomiar gęstości
 • Projektują doświadczenie o podanym tytule (rysuje schemat, zapisuje obserwacje i wnioski).
 • Wykonują doświadczenia z działu Substancje i ich przemiany.
 • Przewidują wyniki niektórych doświadczeń na podstawie posiadanej wiedzy.
 • Otrzymują tlenek węgla(IV) w reakcji węglanu wapnia z kwasem chlorowodorowym.
 • Uzasadniają, na podstawie reakcji magnezu, z tlenkiem węgla(IV), że tlenek węgla(IV) jest związkiem chemicznym węgla i tlenu.
 • Uzasadniają, na podstawie reakcji magnezu z parą wodną, że woda jest związkiem chemicznym tlenu i wodoru.
 • Planują sposoby postępowania umożliwiające ochronę powietrza przed zanieczyszczeniami,
 • Identyfikują substancje na podstawie schematów reakcji chemicznych,
 • Wykazują zależność między rozwojem cywilizacji a występowaniem zagrożeń, np. podaje przykłady dziedzin życia, których rozwój powoduje negatywne skutki dla środowiska przyrodniczego.

Wewnętrzna budowa materii.

 • Definiują pojęcie masa atomowa jako średnia masa atomowa danego pierwiastka chemicznego z uwzględnieniem jego składu izotopowego.
 • Obliczają zawartość procentową izotopów w pierwiastku chemicznym.
 • Wyjaśniają związek między podobieństwami właściwości pierwiastków chemicznych zapisanych w tej samej grupie układu okresowego a budową ich atomów i liczbą elektronów walencyjnych.
 • Uzasadniają i udowadniają doświadczalnie, że msubstr = mprod.
 • Rozwiązują trudniejsze zadania wykorzystujące poznane prawa (zachowania masy, stałości składu związku chemicznego).
 • Wskazują podstawowe różnice między wiązaniami kowalencyjnym a jonowym oraz kowalencyjnym niespolaryzowanym a kowalencyjnym spolaryzowanym.
 • Opisują zależność właściwości związku chemicznego od występującego w nim wiązania chemicznego.
 • Porównują właściwości związków kowalencyjnych i jonowych (stan skupienia, temperatury topnienia i wrzenia).
 • Określają, co wpływa na aktywność chemiczną pierwiastka.
 • Zapisują i odczytują równania reakcji chemicznych o duży stopniu trudności.
 • Wykonują obliczenia stechiometryczne.

Woda i roztwory wodne.

 • Wymieniają laboratoryjne sposoby otrzymywania wody.
 • Proponują doświadczenie udowadniające, że woda jest związkiem wodoru i tlenu.
 • Opisują wpływ izotopów wodoru i tlenu na właściwości wody.
 • Określają wpływ ciśnienia atmosferycznego na wartość temperatury wrzenia wody.
 • Porównują rozpuszczalność w wodzie związków kowalencyjnych i jonowych.
 • Wykazują doświadczalnie, czy roztwór jest nasycony, czy nienasycony.
 • Rozwiązują zadania rachunkowe na stężenie procentowe z wykorzystaniem gęstości.
 • Obliczają rozpuszczalność substancji w danej temperaturze, znając stężenie procentowe jej roztworu nasyconego w tej temperaturze.

 

 

Stopień dobry mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dostateczny oraz:

Substancje i ich przemiany.

 • Podają zastosowania wybranych elementów sprzętu lub szkła laboratoryjnego.
 • Identyfikują substancje na podstawie podanych właściwości.
 • Podają sposób rozdzielenia wskazanej mieszaniny.
 • Wskazują różnice między właściwościami fizycznymi składników mieszaniny, które umożliwiają jej rozdzielenie.
 • Projektują doświadczenia ilustrujące reakcję chemiczną i formułuje wnioski.
 • Wskazują w podanych przykładach reakcję chemiczną I zjawisko fizyczne.
 • Wskazują wśród różnych substancji mieszaninę i związek chemiczny.
 • Wyjaśniają różnicę między mieszaniną a związkiem chemicznym.
 • Proponują sposoby zabezpieczenia produktów zawierających żelazo przed rdzewieniem.
 • Odszukują w układzie okresowym pierwiastków podane pierwiastki chemiczne.
 • Opisują doświadczenie wykonywane na lekcji.
 • Określają, które składniki powietrza są stałe, a które zmienne.
 • Wykonują obliczenia związane z zawartością procentową substancji występujących w powietrzu.
 • Wykrywają obecność tlenku węgla(IV).
 • Opisują właściwości tlenku węgla(II).
 • Wyjaśniają rolę procesu fotosyntezy w naszym życiu.
 • Podają przykłady substancji szkodliwych dla środowiska.
 • Wyjaśniają, skąd się biorą kwaśne opady.
 • Określają zagrożenia wynikające z efektu cieplarnianego, dziury ozonowej, kwaśnych opadów.
 • Proponują sposoby zapobiegania powiększania się dziury ozonowej i ograniczenia powstawania kwaśnych opadów.
 • Zapisują słownie przebieg różnych rodzajów reakcji chemicznych.
 • Podają przykłady różnych typów reakcji chemicznych.
 • Wykazują obecność pary wodnej w powietrzu.
 • Omawiają sposoby otrzymywania wodoru.
 • Podają przykłady reakcji egzo- i endoenergetycznych.

Wewnętrzna budowa materii.

 • Planują doświadczenie potwierdzające ziarnistość budowy materii.
 • Wyjaśniają różnice między pierwiastkiem a związkiem chemicznym na podstawie założeń teorii atomistyczno-cząsteczkowej budowy materii.
 • Obliczają masy cząsteczkowe związków chemicznych.
 • Wymieniają zastosowania izotopów.
 • Korzystają swobodnie z informacji zawartych w układzie okresowym pierwiastków chemicznych.
 • Obliczają maksymalną liczbę elektronów na powłokach.
 • Zapisują konfiguracje elektronowe.
 • Rysują modele atomów.
 • Określają typ wiązania chemicznego w podanym związku chemicznym.
 • Wyjaśniają, dlaczego gazy szlachetne są bardzo mało aktywne chemicznie na podstawie budowy ich atomów.
 • Wyjaśniają różnice między różnymi typami wiązań chemicznych.
 • Opisują powstawanie wiązań atomowych (kowalencyjnych) dla wymaganych przykładów.
 • Zapisują elektronowo mechanizm powstawania jonów (wymagane przykłady).
 • Opisują mechanizm powstawania wiązania jonowego.
 • Wykorzystują pojęcie wartościowości.
 • Określają możliwe wartościowości pierwiastka chemicznego na podstawie jego położenia w układzie okresowym pierwiastków.
 • Nazywają związki chemiczne na podstawie wzorów i zapisuje wzory na podstawie ich nazw.
 • Zapisują i odczytują równanie reakcji chemicznych (o większym stopniu trudności).
 • Przedstawiają modelowy schemat równania reakcji chemicznej.
 • Rozwiązują zadania na podstawie prawa zachowania masy i prawa stałości składu związku chemicznego.
 • Dokonują prostych obliczeń stechiometrycznych.

Woda i roztwory wodne.

 • Wyjaśniają, na czym polega tworzenie wiązania kowalencyjnego spolaryzowanego w cząsteczce wody.
 • Wyjaśniają budowę polarną cząsteczki wody.
 • Określają właściwości wody wynikające z jej budowy polarnej.
 • Wyjaśniają, dlaczego woda dla jednych substancji jest rozpuszczalnikiem, a dla innych nie.
 • Przedstawiają za pomocą modeli proces rozpuszczania w wodzie substancji o budowie polarnej, np. chlorowodoru.
 • Podają rozmiary cząstek substancji wprowadzonych do wody i znajdujących się w roztworze właściwym, koloidzie, zawiesinie.
 • Wykazują doświadczalnie wpływ różnych czynników na szybkość rozpuszczania substancji stałej w wodzie.
 • Posługują się sprawnie wykresem rozpuszczalności.
 • Dokonują obliczeń z wykorzystaniem wykresu rozpuszczalności.
 • Obliczają masę wody, znając masę roztworu i jego stężenie procentowe.
 • Prowadzą obliczenia z wykorzystaniem pojęcia gęstości.
 • Podają sposoby na zmniejszenie lub zwiększenie stężenia roztworu.
 • Obliczają stężenie procentowe roztworu powstałego przez zagęszczenie, rozcieńczenie roztworu.
 • Obliczają stężenie procentowe roztworu nasyconego w danej temperaturze (z wykorzystaniem wykresu rozpuszczalności).
 • Wymieniają czynności prowadzące do sporządzenia określonej ilości roztworu o określonym stężeniu procentowym.
 • Sporządzają roztwór o określonym stężeniu procentowym.
 • Wyjaśniają, co to jest woda destylowana i czym się różni od wód występujących w przyrodzie.

Stopień dostateczny mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dopuszczający oraz:

Substancje i ich przemiany.

 • Wyjaśniają, dlaczego chemia jest nauką przydatną ludziom.
 • Omawiają, czym się zajmuje chemia.
 • Omawiają sposób podziału chemii na organiczną i nieorganiczną.
 • Wyjaśniają, czym się różni ciało fizyczne od substancji.
 • Opisują właściwości substancji.
 • Wymieniają i wyjaśniają podstawowe sposoby rozdzielania mieszanin.
 • Sporządzają mieszaninę.
 • Planują rozdzielanie mieszanin (wymaganych).
 • Opisują różnicę w przebiegu zjawiska fizycznego i reakcji chemicznej.
 • Projektują doświadczenia ilustrujące zjawisko fizyczne i reakcję chemiczną.
 • Definiują stopy.
 • Podają przykłady zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych zachodzących w otoczeniu człowieka.
 • Formułują obserwacje do doświadczenia.
 • Wyjaśniają potrzebę wprowadzenia symboliki chemicznej.
 • Rozpoznają pierwiastki i związki chemiczne.
 • Wyjaśniają różnicę między pierwiastkiem a związkiem chemicznym.
 • Wymieniają stałe i zmienne składniki powietrza.
 • Badają skład powietrza.
 • Obliczają przybliżoną objętość tlenu i azotu, np. w sali lekcyjnej.
 • Opisują, jak można otrzymać tlen.
 • Opisują właściwości fizyczne i chemiczne gazów szlachetnych.
 • Opisują obieg tlenu, tlenku węgla(IV) i azotu w przyrodzie.
 • Wyjaśniają, na czym polega proces fotosyntezy.
 • Wymieniają zastosowania tlenków wapnia, żelaza, glinu, azotu, gazów szlachetnych, tlenku węgla(IV), tlenu, wodoru.
 • Podają sposób otrzymywania tlenku węgla(IV) (na przykładzie reakcji węgla z tlenem).
 • Definiują pojęcie reakcja charakterystyczna.
 • Planują doświadczenie umożliwiające wykrycie obecności tlenku węgla(IV) w powietrzu wydychanym z płuc.
 • Wyjaśniają, co to jest efekt cieplarniany.
 • Opisują rolę wody i pary wodnej w przyrodzie.
 • Wymieniają właściwości wody.
 • Wyjaśniają pojęcie higroskopijność,
 • Zapisują słownie przebieg reakcji chemicznej.
 • Wskazują w zapisie słownym przebiegu reakcji chemicznej substraty i produkty, pierwiastki i związki chemiczne.
 • Opisują, na czym polega powstawanie dziury ozonowej, kwaśnych opadów.
 • Podają sposób otrzymywania wodoru (w reakcji kwasu chlorowodorowego z metalem).
 • Opisują sposób identyfikowania gazów: wodoru, tlenu, tlenku węgla(IV), wymienia źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczeń powietrza.
 • Definiują pojęcia reakcje egzo- i endotermicznych.

Wewnętrzna budowa materii.

 • Omawiają poglądy na temat budowy materii.
 • Wyjaśniają zjawisko dyfuzji.
 • Podają założenia teorii atomistyczno-cząsteczkowej budowy materii.
 • Obliczają masy cząsteczkowe.
 • Definiują pojęcie pierwiastek chemiczny.
 • Wymieniają rodzaje izotopów.
 • Wyjaśniają różnice w budowie atomów izotopów wodoru.
 • Wymieniają dziedziny życia, w których stosuje się izotopy.
 • Korzystają z układu okresowego pierwiastków chemicznych.
 • Wykorzystują informacje odczytane z układu okresowego pierwiastków chemicznych.
 • Podają maksymalną liczbę elektronów na poszczególnych powłokach (K, L, M).
 • Zapisują konfiguracje elektronowe.
 • Rysują proste przykłady modeli atomów pierwiastków chemicznych.
 • Zapisują wzory sumaryczne i strukturalne wymaganych cząsteczek.
 • Odczytują ze wzoru chemicznego, z jakich pierwiastków chemicznych i ilu atomów składa się cząsteczka lub kilka cząsteczek.
 • Opisują rolę elektronów walencyjnych w łączeniu się atomów.
 • Opisują sposób powstawania jonów.
 • Określają rodzaj wiązania w prostych przykładach cząsteczek.
 • Podają przykłady substancji w wiązaniu kowalencyjnym (atomowym) i substancji o wiązaniu jonowym.
 • Odczytują wartościowość pierwiastków chemicznych z układu okresowego pierwiastków.
 • Zapisują wzory związków chemicznych na podstawie podanej wartościowości lub nazwy pierwiastków chemicznych.
 • Podają nazwę związku chemicznego na podstawie wzoru.
 • Określają wartościowość pierwiastków w związku chemicznym.
 • Zapisują wzory cząsteczek korzystając z modeli.
 • Rysują model cząsteczki.
 • Wyjaśniają znaczenie współczynnika stechiometrycznego i indeksu stechiometrycznego.
 • Wyjaśniają pojęcie równania reakcji chemicznej.
 • Odczytują równania reakcji chemicznych.
 • Zapisują równania reakcji chemicznych dobiera współczynniki w równaniach reakcji chemicznych.

 

 

 

Woda i roztwory wodne.

 • Opisują budowę cząsteczki wody.
 • Wyjaśniają, co to jest cząsteczka polarna.
 • Wymieniają właściwości wody zmieniające się pod wpływem zanieczyszczeń.
 • Proponują sposoby racjonalnego gospodarowania wodą.
 • Tłumaczą, na czym polega proces mieszania, rozpuszczania.
 • Określają, dla jakich substancji woda jest dobrym rozpuszczalnikiem.
 • Charakteryzują substancje ze względu na ich rozpuszczalność w wodzie.
 • Planują doświadczenia wykazujące wpływ różnych czynników na szybkość rozpuszczania substancji stałych w wodzie.
 • Porównują rozpuszczalność różnych substancji w tej samej temperaturze.
 • Obliczają ilość substancji, którą można rozpuścić w określonej ilości wody w podanej temperaturze.
 • Podają przykłady substancji, które rozpuszczają się w wodzie, tworząc roztwory właściwe.
 • Podają przykłady substancji, które nie rozpuszczają się w wodzie i tworzą koloidy lub zawiesiny.
 • Wskazują różnice między roztworem właściwym a zawiesiną.
 • Opisują różnice między roztworem rozcieńczonym, stężonym, nasyconym i nienasyconym,
 • Przeprowadzają krystalizację.
 • Przekształcają wzór na stężenie procentowe roztworu tak, aby obliczyć masę substancji rozpuszczonej lub masę roztworu.
 • Obliczają masę substancji rozpuszczonej lub masę roztworu, znając stężenie procentowe roztworu.
 • Wyjaśniają, jak sporządzić roztwór o określonym stężeniu procentowym (np. 100 g 20-procentowego roztworu soli kuchennej).

Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy:

Substancje i ich przemiany.

 • Zaliczają chemię do nauk przyrodniczych.
 • Stosują zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni chemicznej.
 • Nazywają wybrane elementy szkła i sprzętu laboratoryjnego oraz określa ich przeznaczenie.
 • Opisują właściwości substancji, będących głównymi składnikami produktów, stosowanych w życiu codziennym.
 • Przeprowadzają proste obliczenia z wykorzystaniem pojęć: masa, gęstość, objętość.
 • Odróżniają właściwości fizyczne od chemicznych.
 • Dzielą substancje chemiczne na proste i złożone, na pierwiastki i związki chemiczne.
 • Definiują pojęcie mieszanina substancji.
 • Opisują cechy mieszanin jednorodnych i niejednorodnych.
 • Podają przykłady mieszanin.
 • Opisują proste metody rozdzielania mieszanin na składniki.
 • Definiują pojęcia zjawisko fizyczne i reakcja chemiczna.
 • Podają przykłady zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych zachodzących w otoczeniu człowieka.
 • Definiują pojęcia pierwiastek chemiczny i związek chemiczny.
 • Podają przykłady związków chemicznych.
 • Klasyfikują pierwiastki chemiczne na metale i niemetale.
 • Podają przykłady pierwiastków chemicznych (metali i niemetali).
 • Odróżniają metale i niemetale na podstawie ich właściwości.
 • Opisują, na czym polega rdzewienie (korozja).
 • Posługują się symbolami chemicznymi pierwiastków (H, O, N, Cl, S, C, P, Si, Na, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Al, Pb, Sn, Ag, Hg).
 • Opisują skład i właściwości powietrza.
 • Określają, co to są stałe i zmienne składniki powietrza.
 • Opisują właściwości fizyczne, chemiczne tlenu, tlenku węgla(IV), wodoru, azotu.
 • Podają, że woda jest związkiem chemicznym wodoru i tlenu.
 • Tłumaczą, na czym polega zmiana stanów skupienia na przykładzie wody.
 • Omawiają obieg wody w przyrodzie.
 • Określają znaczenie powietrza, wody, tlenu.
 • Określają, jak zachowują się substancje higroskopijne.
 • Opisują, na czym polega reakcja syntezy, analizy, wymiany.
 • Omawiają, na czym polega utlenianie, spalanie.
 • Definiują pojęcia substrat i produkt reakcji chemicznej.
 • Wskazują substraty i produkty reakcji chemicznej.
 • Określają typy reakcji chemicznych.
 • Określają, co to są tlenki i jaki jest ich podział.
 • Wymieniają niektóre efekty towarzyszące reakcjom chemicznym.
 • Wymieniają podstawowe źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczeń powietrza.

Wewnętrzna budowa materii.

 • Definiują pojęcie materia.
 • Opisują ziarnistą budowę materii.
 • Opisują, czym różni się atom od cząsteczki.
 • Definiują pojęcia jednostka masy atomowej, masa atomowa, masa cząsteczkowa.
 • Obliczają masę cząsteczkową prostych związków chemicznych.
 • Opisują i charakteryzują skład atomu pierwiastka chemicznego (jądro: protony i neutrony, elektrony).
 • Definiują pojęcie elektrony walencyjne.
 • Wyjaśniają, co to jest liczba atomowa, liczba masowa.
 • Ustalają liczbę protonów, elektronów, neutronów w atomie danego pierwiastka chemicznego, gdy znane są liczby atomowa i masowa,
 • Definiują pojęcie izotop.
 • Dokonują podziału izotopów.
 • Wymieniają dziedziny życia, w których stosuje się izotopy.
 • Opisują układ okresowy pierwiastków chemicznych.
 • Podają prawo okresowości.
 • Podają, kto jest twórcą układu okresowego pierwiastków chemicznych.
 • Odczytują z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach chemicznych.
 • Wymieniają typy wiązań chemicznych.
 • Podają definicje wiązania kowalencyjnego (atomowego), wiązania kowalencyjnego spolaryzowanego, wiązania jonowego.
 • Definiują pojęcia jon, kation, anion.
 • Posługują się symbolami pierwiastków chemicznych.
 • Odróżniają wzór sumaryczny od wzoru strukturalnego.
 • Zapisują wzory sumaryczne i strukturalne cząsteczek.
 • Definiują pojęcie wartościowość.
 • Podają wartościowość pierwiastków chemicznych w stanie wolnym.
 • Odczytują z układu okresowego maksymalną wartościowość pierwiastków chemicznych grup 1., 2. i 13.17.
 • Wyznaczają wartościowość pierwiastków chemicznych na podstawie wzorów sumarycznych.
 • Zapisują wzory sumaryczny i strukturalny cząsteczki związku dwupierwiastkowego na podstawie wartościowości pierwiastków chemicznych.
 • Określają na podstawie wzoru liczbę pierwiastków w związku chemicznym.
 • Interpretują zapisy (odczytuje ilościowo i jakościowo proste zapisy), np. H2, 2 H, 2 H2, itp.
 • Ustalają na podstawie wzoru sumarycznego nazwę dla prostych dwupierwiastkowych związków chemicznych.
 • Ustalają na podstawie nazwy wzór sumaryczny dla prostych dwupierwiastkowych związków chemicznych.
 • Rozróżniają podstawowe rodzaje reakcji chemicznych.
 • Podają treść prawa zachowania masy.
 • Podają treść prawa stałości składu związku chemicznego.
 • Przeprowadzają proste obliczenia z wykorzystaniem prawa zachowania masy i prawa stałości składu związku chemicznego.
 • Definiują pojęcia równanie reakcji chemicznej, współczynnik stechiometryczny.
 • Dobierają współczynniki w prostych przykładach równań reakcji chemicznych.
 • Zapisują proste przykłady równań reakcji chemicznych.
 • Odczytują proste równania reakcji chemicznych.

Woda i roztwory wodne.

 • Charakteryzują rodzaje wód występujących w przyrodzie.
 • Podają, na czym polega obieg wody w przyrodzie.
 • Wymieniają stany skupienia wody.
 • Nazywają przemiany stanów skupienia wody.
 • Opisują właściwości wody.
 • Zapisują wzory sumaryczny i strukturalny cząsteczki wody.
 • Definiują pojęcie dipol.
 • Identyfikują cząsteczkę wody jako dipol.
 • Wyjaśniają podział substancji na dobrze i słabo rozpuszczalne oraz praktycznie nierozpuszczalne w wodzie.
 • Podają przykłady substancji, które rozpuszczają się i nie rozpuszczają się w wodzie.
 • Wyjaśniają pojęcia rozpuszczalnik i substancja rozpuszczana.
 • Definiują pojęcie rozpuszczalność.
 • Wymieniają czynniki, które wpływają na rozpuszczalność.
 • Określają, co to jest wykres rozpuszczalności.
 • Odczytują z wykresu rozpuszczalności rozpuszczalność danej substancji w podanej temperaturze.
 • Wymieniają czynniki wpływające na szybkość rozpuszczania się substancji stałej w wodzie.
 • Definiują pojęcia roztwór właściwy, koloid i zawiesina.
 • Definiują pojęcia roztwór nasycony i roztwór nienasycony oraz roztwór stężony i roztwór rozcieńczony.
 • Definiują pojęcie krystalizacja.
 • Podają sposoby otrzymywania roztworu nienasyconego z nasyconego i odwrotnie.
 • Definiują stężenie procentowe roztworu.
 • Podają wzór opisujący stężenie procentowe.
 • Prowadzą obliczenia z wykorzystaniem pojęć: stężenie procentowe, masa substancji, masa rozpuszczalnika, masa roztworu (proste).