Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Lubatowej

Chemia 2

Email Drukuj PDF

Wymagania z chemii na poszczególne oceny
Klasa 2 gimnazjum

Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień bardzo dobry oraz:

 

Kwasy.

 • Omawiają przemysłową metodę otrzymywania kwasu azotowego(V).
 • Definiują pojęcie: stopień dysocjacji.
 • Dzielą elektrolity ze względu na stopień dysocjacji.

Wodorotlenki.

 • Opisują i badają właściwości wodorotlenków amfoterycznych.

Sole.

 • Wyjaśniają pojęcie: hydroliza.
 • Wyjaśniają pojęcie: hydrat, wymienia przykłady hydratów.
 • Wyjaśniają pojęcia: sól podwójna, sól potrójna, wodorosól i hydroksosól.

 

Stopień bardzo dobry mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dobry oraz:

 

Kwasy.

 • Zapisują wzór strukturalny dowolnego kwasu nieorganicznego o podanym wzorze sumarycznym.
 • Projektują doświadczenia, w których wyniku można otrzymywać kwasy.
 • Identyfikują kwasy, na podstawie podanych informacji.
 • Odczytują równania reakcji chemicznych.
 • Potrafią rozwiązywać trudniejsze chemografy.
 • Proponują sposoby ograniczenia i powstawania kwaśnych opadów.

Wodorotlenki.

 • Zapisują wzór sumaryczny wodorotlenku dowolnego metalu.
 • Planują doświadczenia, w których wyniku można otrzymać różne wodorotlenki, także trudno rozpuszczalne.
 • Zapisują równania reakcji otrzymywania różnych wodorotlenków.
 • Identyfikują wodorotlenki na podstawie podanych informacji.
 • Odczytują równania reakcji chemicznych.
 • Rozwiązują chemografy o większym stopniu trudności.
 • Wyjaśniają pojęcie skala pH.

Sole.

 • Wskazują substancje, które mogą ze sobą reagować, tworząc sól.
 • Podają metody otrzymywania soli.
 • Identyfikują sole na podstawie podanych informacji.
 • Wyjaśniają, jakie zmiany zaszły w odczynie roztworów poddanych reakcji zobojętniania.
 • Przewidują, czy zajdzie dana reakcja chemiczna.
 • Proponują reakcję tworzenia soli trudno rozpuszczalnej.
 • Określają zastosowanie reakcji strąceniowej.
 • Zapisują i odczytują równania reakcji otrzymywania dowolnej soli w postaci cząsteczkowej i jonowej.
 • Projektują doświadczenia otrzymywania soli.
 • Przewidują efekty zaprojektowanych doświadczeń.
 • Formułują wniosek do zaprojektowanych doświadczeń.

Stopień dobry mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dostateczny oraz:

Kwasy.

 • Wyjaśniają, dlaczego podczas pracy ze stężonymi roztworami kwasów należy zachować szczególną ostrożność.
 • Wymieniają poznane tlenki kwasowe.
 • Zapisują równania reakcji otrzymywania wskazanego kwasu.
 • Wykazują doświadczalnie żrące właściwości kwasu siarkowego(VI).
 • Podają zasadę bezpiecznego rozcieńczania stężonego roztworu kwasu siarkowego(VI).
 • Wyjaśniają, dlaczego kwas siarkowy(VI) pozostawiony w otwartym naczyniu zwiększa swą objętość.
 • Planują doświadczalne wykrycie białka w próbce żywności (w serze, mleku, jajku).
 • Opisują reakcję ksantoproteinową.
 • Zapisują i odczytują równania reakcji dysocjacji jonowej (elektrolitycznej) kwasów.
 • Określają odczyn roztworu kwasowego na podstawie znajomości jonów obecnych w badanym roztworze.
 • Analizują proces powstawania kwaśnych opadów i skutki ich działania.
 • Rozwiązują chemografy.
 • Opisują doświadczenia przeprowadzane na lekcjach (schemat, obserwacje, wniosek).

Wodorotlenki.

 • Rozróżniają pojęcia wodorotlenek i zasada.
 • Wymieniają przykłady wodorotlenków i zasad.
 • Wyjaśniają, dlaczego podczas pracy z zasadami należy zachować szczególną ostrożność.
 • Wymieniają poznane tlenki zasadowe.
 • Zapisują równania reakcji otrzymywania wybranego wodorotlenku.
 • Planują doświadczenia, w których wyniku, można otrzymać wodorotlenek: sodu, potasu lub wapnia.
 • Planują sposób otrzymywania wodorotlenków trudno rozpuszczalnych.
 • Zapisują i odczytują równania dysocjacji jonowej (elektrolitycznej) zasad.
 • Określają odczyn roztworu zasadowego na podstawie znajomości jonów obecnych w badanym roztworze.
 • Rozwiązują chemografy.
 • Opisują doświadczenia przeprowadzane na lekcjach (schemat, obserwacje, wniosek).
 • Wymieniają przyczyny odczynu kwasowego, zasadowego, obojętnego roztworów.
 • Interpretują wartość pH w ujęciu jakościowym (odczyn kwasowy, zasadowy, obojętny).
 • Opisują zastosowania wskaźników.
 • Planują doświadczenie, które umożliwi zbadanie wartości pH produktów używanych w życiu codziennym.

Sole.

 • Podają nazwy i wzory dowolnych soli .
 • Zapisują i odczytuje równania dysocjacji jonowej (elektrolitycznej) soli.
 • Stosują metody otrzymywania soli.
 • Wyjaśniają przebieg reakcji zobojętniania.
 • Zapisują równania reakcji otrzymywania soli w postaci cząsteczkowej i jonowej
 • Określają, korzystając z szeregu aktywności metali, które metale reagują z kwasami według schematu: metal + kwas ® sól + wodór.
 • Wymieniają przykłady soli występujących w przyrodzie.
 • Projektują doświadczenia umożliwiające otrzymywanie soli w reakcjach strąceniowych.
 • Formułują wniosek dotyczący wyniku reakcji strąceniowej na podstawie analizy tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków.
 • Podają zastosowania soli.
 • Opisują doświadczenia przeprowadzane na lekcjach (schemat, obserwacje, wniosek).

Stopień dostateczny mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dopuszczający oraz:

Kwasy.

 • Wymieniają wspólne właściwości kwasów.
 • Wyjaśniają, z czego wynikają wspólne właściwości kwasów.
 • Zapisują wzory strukturalne poznanych kwasów.
 • Wyjaśniają pojęcie tlenek kwasowy.
 • Wskazują przykłady tlenków kwasowych.
 • Wymieniają metody otrzymywania kwasów tlenowych i beztlenowych.
 • Zapisują równania reakcji otrzymywania poznanych kwasów.
 • Opisują właściwości poznanych kwasów.
 • Opisują zastosowania poznanych kwasów.
 • Wyjaśniają pojęcie dysocjacja jonowa.
 • Zapisują i odczytuje wybrane równania reakcji dysocjacji jonowej kwasów.
 • Definiują pojęcie odczyn kwasowy.
 • Zapisują obserwacje do przeprowadzanych doświadczeń.

Wodorotlenki.

 • Wymieniają wspólne właściwości zasad.
 • Wyjaśniają, z czego wynikają wspólne właściwości zasad.
 • Definiują pojęcie: tlenek zasadowy.
 • Podają przykłady tlenków zasadowych.
 • Wymieniają dwie główne metody otrzymywania wodorotlenków.
 • Zapisują równania reakcji otrzymywania wodorotlenku sodu, potasu i wapnia.
 • Wyjaśniają pojęcia woda wapienna, wapno palone i wapno gaszone.
 • Określają rozpuszczalność wodorotlenków na podstawie tabeli rozpuszczalności.
 • Odczytują proste równania dysocjacji jonowej (elektrolitycznej) zasad.
 • Definiują pojęcie odczyn zasadowy.
 • Omawiają skalę pH.
 • Badają odczyn i pH roztworu.
 • Zapisują obserwacje do przeprowadzanych doświadczeń.

Sole.

 • Wymieniają cztery najważniejsze sposoby otrzymywania soli.
 • Podają nazwy i wzory soli (typowe przykłady).
 • Zapisują równania reakcji otrzymywania soli (reakcja zobojętniania) w postaci cząsteczkowej, jonowej oraz jonowej skróconej.
 • Odczytują równania reakcji otrzymywania soli.
 • Wyjaśniają pojęcia: reakcja zobojętniania i reakcja strąceniowa.
 • Zapisują równania reakcji otrzymywania soli (reakcja strąceniowa) w postaci cząsteczkowej.
 • Korzystają z tabeli rozpuszczalności wodorotlenków i soli.
 • Zapisują i odczytują wybrane równania reakcji dysocjacji jonowej soli.
 • Dzielą metale ze względu na ich aktywność chemiczną (szereg aktywności metali).
 • Wymieniają sposoby zachowania się metali w reakcji z kwasami (np. miedź lub magnez w reakcji z kwasem chlorowodorowym).
 • Zapisują obserwacje z przeprowadzanych na lekcji doświadczeń.

Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy:

Kwasy.

 • Wymieniają zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami.
 • Definiują pojęcia: elektrolit i nieelektrolit.
 • Wyjaśniają, co to jest wskaźnik i wymienia trzy przykłady wskaźników.
 • Opisują zastosowania wskaźników.
 • Odróżniają kwasy od innych substancji chemicznych za pomocą wskaźników.
 • Definiują pojęcie kwasy.
 • Opisują budowę kwasów beztlenowych i tlenowych.
 • Odróżniają kwasy tlenowe od beztlenowych.
 • Wskazują wodór i resztę kwasową we wzorze kwasu.
 • Wyznaczają wartościowość reszty kwasowej.
 • Zapisują wzory sumaryczne kwasów: HCl, H2S, H2SO4, H2SO3, HNO3, H2CO3, H3PO4.
 • Podają nazwy poznanych kwasów.
 • Opisują właściwości kwasów: chlorowodorowego, azotowego(V) i siarkowego(VI).
 • Opisują podstawowe zastosowania kwasów: chlorowodorowego, azotowego(V) i siarkowego(VI).
 • Wyjaśniają, na czym polega dysocjacja jonowa (elektrolityczna) kwasów.
 • Definiują pojęcia jon, kation i anion.
 • Zapisują równania reakcji dysocjacji jonowej kwasów (proste przykłady).
 • Wyjaśniają pojęcie kwaśne opady.

Wodorotlenki.

 • Wymieniają zasady bhp dotyczące obchodzenia się z zasadami.
 • Odróżniają zasady od innych substancji chemicznych za pomocą wskaźników.
 • Definiują pojęcia wodorotlenek i zasada.
 • Opisują budowę wodorotlenków.
 • Podają wartościowość grupy wodorotlenowej .
 • Zapisują wzory sumaryczne wodorotlenków: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Al(OH)3.
 • Opisują właściwości oraz zastosowania wodorotlenków: sodu, potasu i wapnia.
 • Wyjaśniają, na czym polega dysocjacja jonowa (elektrolityczna) zasad.
 • Zapisują równania dysocjacji jonowej zasad (proste przykłady).
 • Podają nazwy jonów powstałych w wyniku.
 • Odróżniają zasady od kwasów za pomocą wskaźników.
 • Wymieniają rodzaje odczynu roztworów.
 • Określają zakres pH i barwy wskaźników dla poszczególnych odczynów.

Sole.

 • Opisują budowę soli.
 • Wskazują metal i resztę kwasową we wzorze soli.
 • Zapisują wzory sumaryczne soli (chlorków, siarczków).
 • Tworzą nazwy soli na podstawie wzorów sumarycznych i zapisuje wzory sumaryczne soli na podstawie ich nazw, np. wzory soli kwasów: chlorowodorowego, siarkowodorowego i metali, np. sodu, potasu i wapnia.
 • Wskazują wzory soli wśród zapisanych wzorów związków chemicznych.
 • Opisują, w jaki sposób dysocjują sole.
 • Zapisują równania reakcji dysocjacji jonowej soli (proste przykłady).
 • Dzielą sole ze względu na ich rozpuszczalność w wodzie.
 • Określają rozpuszczalność soli w wodzie na podstawie tabeli rozpuszczalności wodorotlenków i soli.
 • Podają sposób otrzymywania soli trzema podstawowymi metodami (kwas + zasada, metal + kwas, tlenek metalu + kwas).
 • Zapisują cząsteczkowo równania reakcji otrzymywania soli (najprostsze).
 • Definiują pojęcia reakcje zobojętniania i reakcje strąceniowej.
 • Odróżniają zapis cząsteczkowy od zapisu jonowego równania reakcji chemicznej.
 • Określają związek ładunku jonu z wartościowością metalu i reszty kwasowej.
 • Wymieniają zastosowania najważniejszych soli, np. chlorku sodu.