Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Lubatowej

Chemia 3

Email Drukuj PDF

Wymagania z chemii na poszczególne oceny
Klasa 3 gimnazjum

Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień bardzo dobry oraz:

 

Węgiel i jego związki z wodorem.

 • Potrafią wykryć obecność węgla i wodoru w związkach organicznych.
 • Wyjaśniają pojęcie piroliza metanu.
 • Wyjaśniają pojęcie destylacja frakcjonowana ropy naftowej.
 • Wymieniają produkty destylacji frakcjonowanej ropy naftowej.
 • Określają właściwości i zastosowania produktów destylacji frakcjonowanej ropy naftowej.
 • Omawiają jakie skutki dla środowiska przyrodniczego, ma wydobywanie i wykorzystywanie ropy naftowej.
 • Wyjaśniają pojęcia: izomeria, izomery.
 • Wyjaśniają pojęcie kraking.
 • Zapisują równanie reakcji podstawienia (substytucji).
 • Charakteryzują tworzywa sztuczne.
 • Podają właściwości i zastosowania wybranych tworzyw sztucznych.
 • Wymieniają przykładowe oznaczenia opakowań wykonanych z polietylenu.

Pochodne węglowodorów.

 • Wyjaśniają pojęcie tiole.
 • Opisują właściwości i zastosowania wybranych alkoholi.
 • Określają właściwości i zastosowania wybranych kwasów karboksylowych.
 • Zapisują równania reakcji chemicznych zachodzących w twardej wodzie po dodaniu mydła sodowego.
 • Wyjaśniają pojęcie hydroksykwasy.
 • Wymieniają zastosowania aminokwasów.
 • Zapisują równania reakcji hydrolizy estru o podanej nazwie lub wzorze.
 • Wyjaśniają, co to jest hydroliza estru.

Związki chemiczne o znaczeniu biologicznym.

 • Zapisują równania reakcji otrzymywania i zmydlania, np. tristearynianu glicerolu.
 • Potrafią zbadać skład pierwiastkowy białek i cukru.
 • Wyjaśniają pojęcie galaktoza.
 • Udowadniają doświadczalnie, że glukoza ma właściwości redukujące.
 • Przeprowadzają próbę Trommera i próbę Tollensa.
 • Definiują pojęcia: hipoglikemia, hiperglikemia.
 • Projektują doświadczenie umożliwiające odróżnienie tłuszczu od substancji tłustej (próba akroleinowa).
 • Opisują na czym polega próba akroleinowa.
 • Wyjaśniają pojęcie uzależnienia.
 • Wymieniają rodzaje uzależnień.
 • Opisują szkodliwy wpływ niektórych substancji uzależniających na organizm człowieka.
 • Opisują substancje powodujące uzależnienia oraz skutki uzależnień.
 • Wyjaśniają skrót NNKT.
 • Opisują proces utwardzania tłuszczów.
 • Opisują hydrolizę tłuszczów.
 • Wyjaśniają, na czym polega efekt Tyndalla.

 

 

Stopień bardzo dobry mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dobry oraz:

 

Węgiel i jego związki z wodorem.

 • Wyjaśniają wpływ wiązania wielokrotnego w cząsteczce węglowodoru na jego reaktywność chemiczną.
 • Zapisują równania reakcji przyłączania (np. bromowodoru, wodoru, chloru) do węglowodorów zawierających wiązanie wielokrotne.
 • Określają produkty polimeryzacji etynu.
 • Projektują doświadczenia chemiczne.
 • Stosują zdobytą wiedzę w złożonych zadaniach.

Pochodne węglowodorów.

 • Proponują doświadczenie chemiczne do podanego tematu.
 • Formułują wnioski z doświadczeń chemicznych.
 • Przeprowadzają doświadczenia chemiczne.
 • Zapisują wzory dowolnych alkoholi i kwasów karboksylowych.
 • Zapisują równania reakcji chemicznych dla alkoholi, kwasów karboksylowych o wyższym stopniu trudności (np. więcej niż 5 atomów węgla w cząsteczce) (dla alkoholi i kwasów karboksylowych).
 • Wyjaśniają zależność między długością łańcucha węglowego a stanem skupienia i reaktywnością chemiczną alkoholi oraz kwasów karboksylowych.
 • Zapisują równania reakcji otrzymywania estru o podanej nazwie lub podanym wzorze.
 • Projektują doświadczenie chemiczne umożliwiające otrzymanie estru o podanej nazwie.
 • Opisują właściwości estrów w kontekście ich zastosowań.
 • Przewidują produkty reakcji chemicznej.
 • Identyfikują poznane substancje.
 • Dokładnie omawiają reakcję estryfikacji.
 • Omawiają różnicę między reakcją estryfikacji a reakcją zobojętniania.
 • Zapisują równania reakcji chemicznych w postaci cząsteczkowej, jonowej oraz skróconej jonowej.
 • Analizują konsekwencje istnienia dwóch grup funkcyjnych w cząsteczce aminokwasu.
 • Zapisują równanie reakcji tworzenia dipeptydu.
 • Wyjaśniają mechanizm powstawania wiązania peptydowego.
 • Potrafią wykorzystać swoją wiedzę do rozwiązywania złożonych zadań.

Związki chemiczne o znaczeniu biologicznym.

 • Podają wzór tristearynianu glicerolu.
 • Projektują doświadczenia chemiczne umożliwiające wykrycie białka.
 • Określają, na czym polega wysalanie białka.
 • Definiują pojęcie izomery.
 • Wyjaśniają, dlaczego skrobia i celuloza są polisacharydami.
 • Wyjaśniają, co to są dekstryny.
 • Omawiają hydrolizę skrobi.
 • Planują i przeprowadzają reakcje weryfikujące postawioną hipotezę.
 • Identyfikują poznane substancje.

Stopień dobry mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dostateczny oraz:

Węgiel i jego związki z wodorem.

 • Tworzą wzór ogólny szeregu homologicznego alkanów (na podstawie wzorów trzech kolejnych alkanów).
 • Proponują, jak doświadczalnie wykryć produkty spalania węglowodorów.
 • Zapisują równania reakcji spalania całkowitego i niecałkowitego alkanów, alkenów, alkinów.
 • Zapisują równania reakcji otrzymywania etenu i etynu.
 • Odczytują podane równania reakcji chemicznej.
 • Zapisują równania reakcji etenu i etynu z bromem, polimeryzacji etenu.
 • Opisują rolę katalizatora w reakcji chemicznej.
 • Wyjaśniają zależność między długością łańcucha węglowego a właściwościami (np. stanem skupienia, lotnością, palnością) alkanów.
 • Wyjaśniają, co jest przyczyną większej reaktywności chemicznej węglowodorów. nienasyconych w porównaniu z węglowodorami nasyconymi.
 • Opisują właściwości i zastosowania polietylenu.
 • Projektują doświadczenie chemiczne umożliwiające odróżnienie węglowodorów nasyconych od nienasyconych.
 • Opisują przeprowadzane doświadczenia chemiczne.

Pochodne węglowodorów.

 • Wyjaśniają, dlaczego alkohol etylowy wykazuje odczyn obojętny.
 • Wyjaśniają, w jaki sposób tworzy się nazwę systematyczną glicerolu.
 • Zapisują równania reakcji spalania alkoholi.
 • Podają nazwy zwyczajowe i systematyczne kwasów karboksylowych.
 • Wyjaśniają, dlaczego wyższe kwasy karboksylowe nazywa się kwasami tłuszczowymi.
 • Porównują właściwości kwasów organicznych i nieorganicznych.
 • Porównują właściwości kwasów karboksylowych.
 • Podają metodę otrzymywania kwasu octowego.
 • Wyjaśniają proces fermentacji octowej.
 • Opisują równania reakcji chemicznych dla kwasów karboksylowych.
 • Podają nazwy soli kwasów organicznych.
 • Określają miejsce występowania wiązania podwójnego w cząsteczce kwasu oleinowego.
 • Projektują doświadczenie chemiczne umożliwiające odróżnienie kwasów oleinowego od palmitynowego lub stearynowego.
 • Zapisują równania reakcji chemicznych prostych kwasów karboksylowych z alkoholami monohydroksylowymi.
 • Zapisują równania reakcji otrzymywania podanych estrów.
 • Tworzą wzory estrów na podstawie podanych nazw kwasów i alkoholi.
 • Zapisują wzory poznanej aminy i aminokwasu.
 • Opisują budowę, właściwości fizyczne i chemiczne aminokwasów na przykładzie glicyny.
 • Opisują przeprowadzone doświadczenia chemiczne.

Związki chemiczne o znaczeniu biologicznym.

 • Podają wzór ogólny tłuszczów.
 • Omawiają różnice w budowie tłuszczów stałych i ciekłych.
 • Wyjaśniają, dlaczego olej roślinny odbarwia wodę bromową.
 • Definiują pojęcia: peptydy, zol, żel, koagulacja, peptyzacja.
 • Wyjaśniają, co to znaczy, że sacharoza jest disacharydem.
 • Porównują budowę cząsteczek skrobi i celulozy.
 • Wymieniają różnice we właściwościach fizycznych skrobi i celulozy.
 • Zapisują poznane równania reakcji hydrolizy sacharydów.
 • Definiują pojęcie wiązanie peptydowe.
 • Projektują doświadczenie chemiczne umożliwiające odróżnienie tłuszczu nienasyconego od nasyconego.
 • Planują doświadczenia chemiczne umożliwiające badanie właściwości omawianych związków chemicznych.
 • Opisują przeprowadzane doświadczenia chemiczne.
 • Opisują znaczenie i zastosowania skrobi, celulozy oraz innych poznanych związków chemicznych.

 

Stopień dostateczny mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dopuszczający oraz:

Węgiel i jego związki z wodorem.

 • Wyjaśniają pojęcie szereg homologiczny.
 • Podają zasady tworzenia nazw alkenów i alkinów na podstawie nazw alkanów.
 • Zapisują wzory sumaryczne, strukturalne i półstrukturalne oraz podaje nazwy alkanów, alkenów i alkinów.
 • Budują model cząsteczki metanu, etenu, etynu.
 • Wyjaśniają różnicę między spalaniem całkowitym a niecałkowitym.
 • Opisują właściwości fizyczne oraz chemiczne (spalanie) metanu, etanu, etenu i etynu.
 • Zapisują i odczytują równania reakcji spalania metanu, etenu i etynu.
 • Podają sposoby otrzymywania etenu i etynu.
 • Porównują budowę etenu i etynu.
 • Wyjaśniają, na czym polegają reakcje przyłączania i polimeryzacji.
 • Wyjaśniają, jak doświadczalnie odróżnić węglowodory nasycone od nienasyconych.
 • Określają, od czego zależą właściwości węglowodorów.
 • Wykonują proste obliczenia dotyczące węglowodorów.

Pochodne węglowodorów.

 • Zapisują nazwy i wzory omawianych grup funkcyjnych.
 • Zapisują wzory i wymienia nazwy alkoholi.
 • Zapisują wzory sumaryczny i strukturalny glicerolu.
 • Uzasadniają stwierdzenie, że alkohole i kwasy karboksylowe tworzą szeregi homologiczne.
 • Podają odczyn roztworu alkoholu.
 • Opisują fermentację alkoholową.
 • Zapisują równania reakcji spalania etanolu.
 • Podają przykłady kwasów organicznych występujących w przyrodzie i wymienia ich zastosowania.
 • Tworzą nazwy prostych kwasów karboksylowych (do 5 atomów węgla w cząsteczce) oraz zapisują ich wzory sumaryczne i strukturalne.
 • Podają właściwości kwasów metanowego (mrówkowego) i etanowego (octowego).
 • Omawiają dysocjację jonową kwasów karboksylowych.
 • Zapisują równania reakcji spalania, reakcji dysocjacji jonowej, reakcji z:  metalami, tlenkami metali i zasadami kwasów metanowego i etanowego.
 • Podają nazwy soli pochodzących od kwasów metanowego i etanowego.
 • Podają nazwy wyższych kwasów karboksylowych.
 • Zapisują wzory sumaryczne kwasów palmitynowego, stearynowego i oleinowego.
 • Opisują, jak doświadczalnie udowodnić, że dany kwas karboksylowy jest kwasem nienasyconym.
 • Podają przykłady estrów.
 • Tworzą nazwy estrów pochodzących od podanych nazw kwasów i alkoholi (proste przykłady).
 • Wyjaśniają, na czym polega reakcja estryfikacji.
 • Określają sposób otrzymywania wskazanego estru, np. octanu etylu.
 • Wymieniają właściwości fizyczne octanu etylu.
 • Opisują budowę i właściwości amin na przykładzie metyloaminy.
 • Zapisują wzór najprostszej aminy.
 • Opisują negatywne skutki działania etanolu na organizm ludzki.
 • Zapisują obserwacje do wykonywanych doświadczeń chemicznych.

Związki chemiczne o znaczeniu biologicznym.

 • Wyjaśniają rolę składników żywności w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu.
 • Definiują pojęcie: tłuszcze.
 • Opisują właściwości fizyczne tłuszczów.
 • Opisują właściwości białek.
 • Opisują właściwości fizyczne glukozy, sacharozy, skrobi i celulozy..
 • Wymieniają czynniki powodujące koagulację białek.
 • Opisują różnice w przebiegu denaturacji i koagulacji białek.
 • Określają wpływ oleju roślinnego na wodę bromową.
 • Omawiają budowę glukozy.
 • Zapisują za pomocą wzorów sumarycznych równanie reakcji sacharozy z wodą.
 • Określają przebieg reakcji hydrolizy skrobi.
 • Wykrywają obecność skrobi i białka w różnych produktach spożywczych.

Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy:

Węgiel i jego związki z wodorem.

 • Podają kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną.
 • Określają, czym zajmuje się chemia organiczna.
 • Definiują pojęcie węglowodory.
 • Wymieniają naturalne źródła węglowodorów.
 • Stosują zasady BHP w pracy z gazem ziemnym oraz produktami przeróbki ropy naftowej.
 • Opisują budowę i występowanie metanu.
 • Podają wzory sumaryczny i strukturalny metanu.
 • Opisują właściwości fizyczne i chemiczne metanu.
 • Opisują, na czym polegają spalanie całkowite i niecałkowite.
 • Zapisują równania reakcji spalania całkowitego i niecałkowitego metanu.
 • Definiują pojęcie szereg homologiczny.
 • Podają wzory sumaryczne i strukturalne etenu i etynu.
 • Opisują najważniejsze właściwości etenu i etynu.
 • Definiują pojęcia: polimeryzacja, monomer i polimer.
 • Opisują najważniejsze zastosowania etenu i etynu.
 • Definiują pojęcia węglowodory nasycone i węglowodory nienasycone.
 • Klasyfikują alkany do węglowodorów nasyconych, a alkeny i alkiny do nienasyconych.
 • Określają wpływ węglowodorów nasyconych i nienasyconych na wodę bromową (lub rozcieńczony roztwór manganianu(VII) potasu).
 • Podają wzory ogólne szeregów homologicznych alkanów, alkenów i alkinów.
 • Przyporządkowują dany węglowodór do odpowiedniego szeregu homologicznego.
 • Odróżniają wzór sumaryczny od wzorów strukturalnego i półstrukturalnego.
 • Zapisują wzory sumaryczne i nazwy alkanu, alkenu i alkinu o podanej liczbie atomów węgla (do pięciu atomów węgla w cząsteczce).
 • Zapisują wzory strukturalne i półstrukturalne (proste przykłady) węglowodorów.

Pochodne węglowodorów.

 • Dowodzą, że alkohole, kwasy karboksylowe, estry, aminy, aminokwasy są pochodnymi węglowodorów.
 • Opisują budowę pochodnych węglowodorów (grupa węglowodorowa + grupa funkcyjna).
 • Wymieniają pierwiastki chemiczne wchodzące w skład pochodnych węglowodorów.
 • Klasyfikują daną substancję organiczną do odpowiedniej grupy związków chemicznych.
 • Określają, co to jest grupa funkcyjna.
 • Zaznaczają grupy funkcyjne w alkoholach, kwasach karboksylowych, estrach, aminach i aminokwasach i podaje ich nazwy.
 • Zapisują wzory ogólne alkoholi, kwasów karboksylowych i estrów.
 • Zapisują wzory sumaryczne i strukturalne prostych alkoholi monohydroksylowych i kwasów karboksylowych (do 2 atomów węgla w cząsteczce) oraz tworzą ich nazwy.
 • Zaznaczają we wzorze kwasu karboksylowego resztę kwasową.
 • Określają, co to są nazwy zwyczajowe i systematyczne.
 • Wymieniają reguły tworzenia nazw systematycznych związków organicznych.
 • Podają nazwy zwyczajowe omawianych kwasów karboksylowych (mrówkowy, octowy).
 • Opisują najważniejsze właściwości metanolu, etanolu, glicerolu oraz kwasów etanowego i metanowego.
 • Zapisują równanie reakcji spalania metanolu.
 • Opisują podstawowe zastosowania etanolu i kwasu etanowego.
 • Dokonują podziału alkoholi na monohydroksylowe, polihydroksylowe oraz kwasów karboksylowych na nasycone i nienasycone.
 • Określają, co to są alkohole polihydroksylowe.
 • Wymieniają dwa najważniejsze kwasy tłuszczowe.
 • Opisują właściwości długołańcuchowych kwasów karboksylowych (kwasów tłuszczowych: stearynowego i oleinowego).
 • Definiują pojęcie mydła.
 • Wymieniają związki chemiczne, będące substratami reakcji estryfikacji.
 • Definiują pojęcie estry.
 • Wymieniają przykłady występowania estrów w przyrodzie.
 • Opisują zagrożenia związane z alkoholami (metanol, etanol).
 • Znają toksyczne właściwości poznanych substancji.
 • Określają, co to są aminy i aminokwasy.
 • Podają przykłady występowania amin i aminokwasów.

Związki chemiczne o znaczeniu biologicznym.

 • Wymieniają główne pierwiastki chemiczne wchodzące w skład organizmu człowieka.
 • Wymieniają podstawowe składniki żywności oraz miejsce ich występowania.
 • Wymieniają miejsca występowanie celulozy i skrobi w przyrodzie.
 • Określają, co to są makroelementy i mikroelementy.
 • Wymieniają pierwiastki chemiczne, które wchodzą w skład tłuszczów, sacharydów i białek.
 • Klasyfikują tłuszcze ze względu na pochodzenie, stan skupienia i charakter chemiczny.
 • Wymieniają rodzaje białek.
 • Klasyfikują sacharydy.
 • Definiują białka, jako związki chemiczne powstające z aminokwasów.
 • Wymieniają przykłady tłuszczów, sacharydów i białek.
 • Określają, co to są węglowodany.
 • Podają wzory sumaryczne: glukozy, sacharozy, skrobi i celulozy.
 • Podają najważniejsze właściwości omawianych związków chemicznych.
 • Definiują pojęcia denaturacja, koagulacja.
 • Wymieniają czynniki powodujące denaturację białek.
 • Podają reakcję charakterystyczną białek i skrobi.
 • Opisują znaczenie: wody, tłuszczów, białek, sacharydów, witamin i mikroelementów dla organizmu człowieka.
 • Opisują, co to są związki wielkocząsteczkowe i wymienia ich przykłady.
 • Wymieniają funkcje podstawowych składników pokarmu.