Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Lubatowej

Matematyka 2

Email Drukuj PDF

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny
Klasa 2 gimnazjum

 

Stopień celujący może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria na stopień bardzo dobry oraz:

 • posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,
 • zdobywa oceny celujące z prac klasowych.
 • osiąga sukcesy w konkursach matematycznych.
 • samodzielnie rozwija zainteresowania matematyczne.

Stopień bardzo dobry może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria na stopień dobry oraz:

 

Potęgi i pierwiastki.

 • umie obliczać wartości wyrażeń algebraicznych zawierających potęgi,
 • umie stosować mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach do obliczania wartości liczbowej wyrażeń,
 • umie stosować potęgowanie potęgi do obliczania wartości liczbowej wyrażeń,
 • umie stosować potęgowanie iloczynu i ilorazu w zadaniach tekstowych,
 • umie stosować działania na potęgach w zadaniach tekstowych,
 • umie wykonać porównanie ilorazowe potęg o wykładnikach ujemnych,
 • umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego potęgi
  o wykładnikach całkowitych,
 • umie wykonać porównywanie ilorazowe dla liczb podanych w notacji wykładniczej,
 • umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki,
 • umie włączyć czynnik pod znak pierwiastka,
 • umie wykonywać działania na liczbach niewymiernych,
 • umie stosować wzór na obliczanie pierwiastka z iloczynu i ilorazu do obliczania wartości liczbowej wyrażeń,
 • umie usuwać niewymierność z mianownika korzystając z własności pierwiastków,

Długość łuku. Pole koła.

 • rozumie sposób wyznaczenia liczby p,
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z długością okręgu,
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z porównywaniem obwodów figur,
 • umie obliczyć pole koła, znając jego obwód i odwrotnie,
 • umie obliczyć pole nietypowej figury wykorzystując wzór na pole koła,
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z porównywaniem pól figur,
 • obliczyć pole figury złożonej z wielokątów i wycinków koła,
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obwodami i polami figur,

Wyrażenia algebraiczne.

 • umie doprowadzić wyrażenie algebraiczne do prostszej postaci,
 • umie wyłączyć wspólny czynnik przed nawias,
 • umie budować i odczytać wyrażenia algebraiczne o konstrukcji wielodziałaniowej,
 • umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia dla zmiennych wymiernych po przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń ,
 • umie wyrazić pole figury w postaci wyrażenia algebraicznego,
 • umie wyrazić treść zadania w postaci równania lub nierówności i rozwiązać je,

 

Układy równań.

 • umie rozwiązać układ równań I stopnia z dwiema niewiadomymi metodą podstawiania,
 • umie rozwiązać układ równań I stopnia z dwiema niewiadomymi metodą przeciwnych współczynników,
 • umie określić rodzaj układu równań,
 • umie dobrać współczynniki układu równań, aby otrzymać żądany rodzaj układu,
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem układu równań,
 • umie wykorzystać diagramy procentowe w zadaniach tekstowych,
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem układu równań i procentów,

Trójkąty prostokątne.

 • umie konstruować odcinek o długości wyrażonej liczbą niewymierną,
 • umie stosować twierdzenie Pitagorasa w zadaniach o trójkątach, prostokątach, trapezach, rombach,
 • umie stosować twierdzenie Pitagorasa w zadaniach rachunkowych i konstrukcyjnych,
 • umie sprawdzić, czy trójkąt leżący w układzie współrzędnych jest prostokątny,
 • umie obliczyć długości boków lub pola trójkątów równobocznych, znając ich wysokości,
 • umie rozwiązywać trójkąty prostokątne,
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe z wykorzystaniem zależności między bokami i kątami trójkąta o kątach 90°, 45°, 45° oraz 90°, 30°, 60°,

Wielokąty i okręgi.

 • umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne i rachunkowe związane z okręgami opisanymi na trójkątach,
 • umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne i rachunkowe związane ze styczną do okręgu,
 • umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne i rachunkowe związane z okręgami wpisanymi w trójkąty,
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z wielokątami foremnymi,
 • rozumie warunek wpisywania i opisywania okręgów na czworokątach,
 • umie obliczyć długości promieni, pola lub obwody kół opisanych i wpisanych w trójkąty równoboczne o danych bokach,
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z okręgami wpisanymi i opisanymi na wielokątach foremnych,

Graniastosłupy.

 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z sumą długości krawędzi,
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polami powierzchni graniastosłupów prostych,
 • umie zamieniać jednostki objętości,
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętościami graniastosłupów,
 • umie obliczyć długości przekątnych dowolnych ścian i przekątnych graniastosłupów,
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z długościami przekątnych, polami powierzchni i objętościami graniastosłupów,
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem długości krawędzi, polami powierzchni i objętościami graniastosłupów prostych z zastosowaniem zależności między bokami i kątami w trójkątach o kątach 90°, 45°, 45° oraz 90°, 30°, 60°.

Ostrosłupy.

 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z sumą długości krawędzi,
 • umie obliczać pola powierzchni ostrosłupów,
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni ostrosłupa,
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętościami ostrosłupów,
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z długością pewnych odcinków, polami powierzchni i objętościami ostrosłupów,
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem długości odcinków, polami powierzchni i objętościami ostrosłupów z zastosowaniem zależności między bokami i kątami w trójkątach o kątach 90°, 45°, 45° oraz 90°, 30°, 60°,
 • umie obliczać pola przekrojów graniastosłupów lub ostrosłupów,
 • umie określić rodzaj figury powstałej z przekroju bryły,

Statystyka.

 • umie interpretować prezentowane informacje,
 • umie prezentować dane w korzystnej formie,
 • umie opracować dane statystyczne,
 • umie prezentować dane statystyczne,
 • umie obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia

Stopień dobry może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria na stopień dostateczny oraz:

Potęgi i pierwiastki.

 • umie zapisać liczbę w postaci iloczynu potęg,
 • umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego potęgi,
 • umie porównać potęgi sprowadzając do tej samej podstawy,
 • umie doprowadzić wyrażenie do prostszej postaci stosując działania na potęgach,
 • zna pojęcie potęgi o wykładniku całkowitym ujemnym,
 • rozumie pojęcie potęgi o wykładniku całkowitym ujemnym,
 • umie obliczyć potęgę o wykładniku całkowitym ujemnym,
 • rozumie potrzebę stosowania notacji wykładniczej w praktyce,
 • umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej,
 • umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki,
 • umie obliczyć pierwiastek II stopnia z kwadratu liczby nieujemnej i pierwiastek III stopnia z sześcianu liczby nieujemnej,
 • umie wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka,
 • umie włączyć czynnik pod znak pierwiastka,
 • umie wykonywać działania na liczbach niewymiernych,
 • umie stosować wzór na obliczanie pierwiastka z iloczynu i ilorazu do obliczania wartości liczbowej wyrażeń,
 • umie usuwać niewymierność z mianownika korzystając z własności pierwiastków.

Długość łuku. Pole koła.

 • rozumie sposób wyznaczenia liczby p,
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z długością okręgu,
 • umie wyznaczyć promień lub średnicę koła, znając jego pole,
 • umie obliczyć pole koła, znając jego obwód i odwrotnie,
 • umie obliczyć długość figury złożonej z łuków i odcinków,
 • umie obliczyć pole figury złożonej z wielokątów i wycinków koła,
 • umie obliczyć promień okręgu, znając miarę kąta środkowego i długość łuku, na którym jest oparty,
 • umie obliczyć promień koła, znając miarę kąta środkowego i pole wycinka koła,

Wyrażenia algebraiczne.

 • umie doprowadzić wyrażenie algebraiczne do prostszej postaci,
 • umie wyłączyć wspólny czynnik przed nawias,
 • umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia dla zmiennych wymiernych po przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń,
 • umie wyrazić pole figury w postaci wyrażenia algebraicznego,
 • umie mnożyć sumy algebraiczne,
 • umie interpretować geometrycznie iloczyn sum algebraicznych,

Układy równań.

 • umie wyznaczyć niewiadomą z równania,
 • umie rozwiązać układ równań I stopnia z dwiema niewiadomymi metodą podstawiania,
 • umie rozwiązać układ równań I stopnia z dwiema niewiadomymi metodą przeciwnych współczynników,
 • umie określić rodzaj układu równań,
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem układu równań,
 • umie wykorzystać diagramy procentowe w zadaniach tekstowych,
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem układu równań i procentów,

Trójkąty prostokątne.

 • rozumie konstrukcję odcinka o długości wyrażonej liczbą niewymierną,
 • umie sprawdzić, czy trójkąt o danych bokach jest prostokątny,
 • umie stosować twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa w zadaniach tekstowych,
 • umie stosować twierdzenie Pitagorasa w zadaniach o trójkątach, prostokątach, trapezach, rombach,
 • umie stosować twierdzenie Pitagorasa w zadaniach rachunkowych i konstrukcyjnych,
 • umie obliczyć długości boków wielokąta leżącego w układzie współrzędnych,
 • umie wyprowadzić wzór na obliczanie długości wysokości trójkąta równobocznego,
 • umie obliczyć wysokości lub pola trójkątów równobocznych, znając ich boki,
 • umie obliczyć długości boków lub pola kwadratów, znając długości ich przekątnych,
 • umie obliczyć pole trójkąta równobocznego, znając jego wysokość,
 • umie rozwiązywać trójkąty prostokątne,
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe z wykorzystaniem zależności między bokami i kątami trójkąta o kątach 90°, 45°, 45° oraz 90°, 30°, 60°,

Wielokąty i okręgi.

 • umie obliczyć miary kątów wewnętrznych wielokątów foremnych,
 • umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne i rachunkowe związane z okręgami opisanymi na trójkątach,
 • umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne i rachunkowe związane ze stycznymi do okręgów,
 • umie konstruować okrąg styczny do ramion kąta ostrego,
 • umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne i rachunkowe związane z okręgami wpisanymi w trójkąty,
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z okręgami wpisanymi i opisanymi na wielokątach foremnych,

Graniastosłupy.

 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z sumami długości krawędzi,
 • umie kreślić siatki graniastosłupów o podstawach będących dowolnymi wielokątami,
 • umie rozpoznawać siatki graniastosłupów,
 • umie obliczać pole powierzchni graniastosłupów,
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polami powierzchni graniastosłupów prostych,
 • umie zamieniać jednostki objętości,
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością prostopadłościanów,
 • umie obliczyć objętość graniastosłupa,
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością graniastosłupów,
 • umie obliczyć długość przekątnej ściany graniastosłupów jako przekątnej prostokątów,
 • umie obliczyć długość przekątnej dowolnej ściany i przekątnej graniastosłupa,
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z długościami przekątnych, pól powierzchni i objętościami graniastosłupów,
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem długości krawędzi, pól powierzchni i objętości graniastosłupów prostych z zastosowaniem zależności między bokami i kątami w trójkątach o kątach 90°, 45°, 45° oraz 90°, 30°, 60°,

Ostrosłupy.

 • umie obliczyć sumę długości krawędzi ostrosłupa,
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z sumą długości krawędzi,
 • umie kreślić siatkę ostrosłupa,
 • umie obliczać pola powierzchni ostrosłupów,
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni ostrosłupa,
 • umie obliczać objętości ostrosłupów,
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętościami ostrosłupów,
 • umie stosować twierdzenie Pitagorasa do wyznaczania długości odcinków,
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z długością pewnych odcinków, polami powierzchni i objętościami ostrosłupów,
 • umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem długości odcinków, pól powierzchni i objętości ostrosłupów z zastosowaniem zależności między bokami i kątami w trójkątach o kątach90°, 45°, 45° oraz 90°, 30°, 60°,

Statystyka.

 • umie interpretować prezentowane informacje,
 • zna pojęcie mediany,
 • umie obliczyć medianę,
 • umie obliczyć średnią,
 • umie opracować dane statystyczne,
 • umie prezentować dane statystyczne,
 • zna pojęcie prawdopodobieństwa zdarzenia losowego,
 • umie podać zdarzenia losowe w doświadczeniu,
 • umie obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia,

Stopień dostateczny może otrzymać uczeń, który spełniają kryteria na stopień dopuszczający oraz:

 

Potęgi i pierwiastki.

 • umie zapisać liczbę w postaci potęgi,
 • umie zapisać liczbę w postaci iloczynu potęg,
 • umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego potęgi,
 • rozumie genezę wzoru na mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach,
 • umie przedstawić potęgę w postaci iloczynu i ilorazu potęg o tych samych podstawach,
 • umie stosować mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach do obliczania wartości liczbowej wyrażeń,
 • rozumie genezę wzoru na potęgowanie potęgi,
 • umie przedstawić potęgę w postaci potęgowania potęgi,
 • umie stosować potęgowanie potęgi do obliczania wartości liczbowej wyrażeń,
 • rozumie genezę wzoru na potęgowanie ilorazu i iloczynu,
 • umie zapisać iloraz i iloczyn potęg o tych samych wykładnikach w postaci jednej potęgi,
 • umie doprowadzić wyrażenie do prostszej postaci stosując działania na potęgach,
 • zna pojęcie notacji wykładniczej,
 • umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej,
 • rozumie różnicę w rozwinięciu dziesiętnym liczby wymiernej i niewymiernej,
 • umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki,
 • umie określić na podstawie rozwinięcia dziesiętnego, czy dana liczba jest wymierna, czy niewymierna,
 • umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki,
 • umie obliczyć pierwiastek II stopnia z kwadratu liczby nieujemnej i pierwiastek III stopnia z sześcianu liczby nieujemnej,
 • umie obliczyć pierwiastek stopnia III z dowolnej liczby,
 • umie stosować wzór na obliczanie pierwiastka z iloczynu i ilorazu do obliczania wartości liczbowej wyrażeń.

Długość łuku. Pole koła.

 • umie obliczyć długość okręgu znając jego promień lub średnicę,
 • umie wyznaczyć promień lub średnicę okręgu, znając jego długość,
 • umie obliczyć pole koła, znając jego promień lub średnicę,
 • umie obliczyć długość łuku i pole wycinka koła, znając miarę kąta środkowego,
 • umie obliczyć długość figury złożonej z łuków i odcinków,
 • umie obliczyć pole figury złożonej z wielokątów i wycinków koła,

Wyrażenia algebraiczne.

 • rozumie zasadę przeprowadzania redukcji wyrazów podobnych,
 • umie odczytać wyrażenia algebraiczne,
 • umie porządkować jednomiany,
 • umie redukować wyrazy podobne,
 • umie opuszczać nawiasy,
 • umie mnożyć sumę algebraiczną przez jednomian,
 • umie doprowadzić wyrażenie algebraiczne do prostszej postaci,
 • umie wyłączyć wspólny czynnik przed nawias,
 • umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia dla zmiennych wymiernych bez jego przekształcania,
 • umie wyrazić pole figury w postaci wyrażenia algebraicznego,
 • umie mnożyć sumy algebraiczne,
 • zna pojęcie równań równoważnych,
 • zna pojęcie równania tożsamościowego i sprzecznego,

Układy równań.

 • umie zapisać treść zadania w postaci układu równań,
 • umie sprawdzić, czy dana para liczb spełnia układ równań,
 • umie wyznaczyć niewiadomą z równania,
 • umie rozwiązać układ równań I stopnia z dwiema niewiadomymi metodą podstawiania,
 • umie rozwiązać układ równań I stopnia z dwiema niewiadomymi metodą przeciwnych współczynników,
 • zna pojęcia: układ oznaczony, nieoznaczony, sprzeczny,
 • umie rozwiązać proste zadanie tekstowe z zastosowaniem układu równań,

Trójkąty prostokątne.

 • umie obliczyć długości przyprostokątnych korzystając z twierdzenia Pitagorasa,
 • umie sprawdzić, czy trójkąt o danych bokach jest prostokątny,
 • umie stosować twierdzenie Pitagorasa w prostych zadaniach o trójkątach, prostokątach, trapezach, rombach,
 • umie wyznaczyć odległość między dwoma punktami,
 • zna wzór na obliczanie pola trójkąta równobocznego,
 • umie obliczyć długość przekątnej kwadratu, znając jego bok,
 • umie obliczyć wysokość lub pole trójkąta równobocznego, znając jego bok,
 • umie obliczyć długość boku lub pole kwadratu, znając jego przekątną,
 • umie rozwiązać trójkąt prostokątny,
 • zna zależność między bokami i kątami trójkąta o kątach 90°, 45°, 45° oraz 90°, 30°, 60°,

Wielokąty i okręgi.

 • umie określić położenie środka okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym, ostrokątnym, rozwartokątnym,
 • umie konstruować okrąg przechodzący przez trzy dane punkty,
 • umie konstruować styczną do okręgu,
 • rozumie własności wielokątów foremnych,
 • umie konstruować ośmiokąt foremny wpisany w okrąg o danym promieniu,
 • umie obliczyć długość promienia okręgu opisanego na kwadracie o danym boku,
 • umie wpisać okrąg w wielokąt i opisać okrąg na wielokącie,

Graniastosłupy.

 • zna pojęcie graniastosłupa pochyłego,
 • umie wskazać na rysunku krawędzie prostopadłe i równoległe oraz ściany prostopadłe i równoległe,
 • umie rysować graniastosłupy proste w rzucie równoległym,
 • umie obliczyć sumę długości krawędzi graniastosłupa,
 • rozumie sposób obliczania pola powierzchni jako pola siatki,
 • umie kreślić siatki graniastosłupów o podstawach dowolnych wielokątów,
 • umie rozpoznawać siatki graniastosłupów,
 • umie zamieniać jednostki objętości,
 • umie obliczać pole powierzchni graniastosłupów,
 • umie obliczać objętości graniastosłupów,

Ostrosłupy.

 • umie określić ilość wierzchołków, krawędzi i ścian ostrosłupa,
 • umie rysować ostrosłupy w rzutach równoległych,
 • umie obliczyć sumę długości krawędzi ostrosłupa,
 • rozumie sposób obliczania pola powierzchni jako pola siatki,
 • umie kreślić siatkę ostrosłupa,
 • umie rozpoznać siatkę ostrosłupa,
 • umie obliczać pola powierzchni ostrosłupów,
 • umie obliczać objętości ostrosłupów,
 • umie wskazać trójkąty prostokątne, w których występują dane lub szukane odcinki,

Statystyka.

 • zna pojęcie tabeli łodygowo – listkowej,
 • umie odczytać informacje z tabeli, wykresu, diagramu, tabeli łodygowo – listkowej,
 • umie ułożyć pytania do prezentowanych danych,
 • umie obliczyć średnią,
 • zna pojęcie danych statystycznych,
 • umie opracować dane statystyczne,
 • umie prezentować dane statystyczne,
 • zna pojęcie zdarzenia losowego,
 • umie podać zdarzenia losowe w doświadczeniu,
 • umie obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia,

Stopień dopuszczający może otrzymać uczeń, który:

 

Potęgi i pierwiastki.

 • zna pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym,
 • rozumie pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym,
 • umie zapisać potęgę w postaci iloczynu,
 • umie zapisać iloczyn jednakowych czynników w postaci potęgi,
 • umie obliczyć potęgę o wykładniku naturalnym,
 • zna wzór na mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach,
 • umie mnożyć i dzielić potęgi o tych samych podstawach ,
 • zna wzór na potęgowanie potęgi ,
 • umie potęgować potęgę,
 • zna wzór na potęgowanie ilorazu i iloczynu,
 • umie potęgować iloraz i iloczyn,
 • zna pojęcie pierwiastka arytmetycznego II i III stopnia z liczby nieujemnej,
 • zna pojęcie pierwiastka arytmetycznego III stopnia z dowolnej liczby,
 • zna pojęcie liczby niewymiernej i rzeczywistej,
 • umie obliczyć pierwiastek arytmetyczny II i III stopnia z liczby nieujemnej,
 • zna wzór na obliczanie pierwiastka z iloczynu i ilorazu,
 • zna wzór na obliczanie pierwiastka II stopnia z kwadratu liczby nieujemnej i pierwiastka III stopnia z sześcianu liczby nieujemnej.

Długość łuku. Pole koła.

 • zna wzór na obliczanie długości okręgu,
 • zna liczbę p,
 • umie obliczyć długość okręgu znając jego promień lub średnicę,
 • zna wzór na obliczanie pola koła,
 • umie obliczyć pole koła, znając jego promień lub średnicę,
 • zna pojęcie łuku,
 • zna pojęcie wycinka koła,
 • umie obliczyć długość łuku jako określonej części okręgu,
 • umie obliczyć pole wycinka koła jako określonej części koła,

Wyrażenia algebraiczne.

 • zna pojęcie wyrażenia algebraicznego,
 • zna pojęcie jednomianu,
 • zna pojęcie jednomianu uporządkowanego,
 • zna pojęcie jednomianów podobnych,
 • zna zasadę nazywania wyrażeń algebraicznych,
 • umie budować proste wyrażenia algebraiczne,
 • umie porządkować jednomiany,
 • umie podać współczynnik liczbowy jednomianu,
 • umie wskazać jednomiany podobne,
 • umie redukować wyrazy podobne,
 • umie mnożyć sumę algebraiczną przez liczbę,
 • umie mnożyć sumę algebraiczną przez jednomian,
 • zna pojęcie równania i nierówności,
 • zna pojęcie rozwiązania równania i nierówności,

Układy równań.

 • zna pojęcie układu równań,
 • zna pojęcie rozwiązania układu równań,
 • rozumie pojęcie rozwiązania układu równań,
 • umie podać przykładowe rozwiązanie równania I stopnia z dwiema niewiadomymi,
 • zna metodę podstawiania,
 • umie wyznaczyć niewiadomą z równania,
 • umie rozwiązać układ równań I stopnia z dwiema niewiadomymi metodą podstawiania,
 • zna metodę przeciwnych współczynników,
 • umie rozwiązać układ równań I stopnia z dwiema niewiadomymi metodą przeciwnych współczynników,

Trójkąty prostokątne.

 • zna twierdzenie Pitagorasa,
 • rozumie potrzebę stosowania twierdzenia Pitagorasa,
 • umie obliczyć długość przeciwprostokątnej korzystając z twierdzenia Pitagorasa,
 • zna twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa,
 • rozumie potrzebę stosowania Twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Pitagorasa,
 • umie sprawdzić, czy trójkąt o danych bokach jest prostokątny,
 • umie wskazywać trójkąty prostokątne w figurze,
 • umie odczytać odległość między dwoma punktami o równych odciętych lub rzędnych,
 • zna wzór na obliczanie długości przekątnej kwadratu,
 • zna wzór na obliczanie długości wysokości trójkąta równobocznego,
 • umie obliczyć długość przekątnej kwadratu, znając długości boków,

Wielokąty i okręgi.

 • zna pojęcie okręgu opisanego na wielokącie,
 • umie konstruować okrąg opisany na trójkącie,
 • zna pojęcie stycznej do okręgu,
 • zna pojęcie okręgu wpisanego w wielokąt,
 • umie konstruować okrąg wpisany w trójkąt,
 • zna pojęcie wielokąta foremnego,
 • umie konstruować sześciokąt i ośmiokąt foremny wpisany w okrąg o danym promieniu,
 • umie obliczyć długość promienia okręgu wpisanego w kwadrat o danym boku,
 • umie wpisać okrąg w wielokąt i opisać okrąg na wielokącie,

Graniastosłupy.

 • zna pojęcie graniastosłupa,
 • zna pojęcie prostopadłościanu,
 • zna pojęcie graniastosłupa prostego,
 • zna pojęcie graniastosłupa prawidłowego,
 • zna budowę graniastosłupa,
 • rozumie sposób tworzenia nazw graniastosłupów,
 • umie wskazać na modelu krawędzie i ściany prostopadłe i równoległe,
 • umie określić ilość wierzchołków, krawędzi i ścian graniastosłupów,
 • umie rysować graniastosłupy proste w rzucie równoległym,
 • zna pojęcie siatki graniastosłupa,
 • zna pojęcie pola powierzchni graniastosłupa,
 • zna wzór na obliczanie pola powierzchni graniastosłupa,
 • rozumie zasadę kreślenia siatki,
 • umie kreślić siatki graniastosłupów o podstawach trójkątnych lub czworokątnych,
 • umie obliczyć pole powierzchni graniastosłupa,
 • zna wzór na obliczanie objętości prostopadłościanu i sześcianu,
 • zna jednostki objętości,
 • rozumie pojęcie objętości figury,
 • umie obliczyć objętość prostopadłościanów i sześcianów,
 • zna wzór na obliczanie objętości graniastosłupa,
 • umie obliczyć objętości graniastosłupów,

Ostrosłupy.

 • zna pojęcie ostrosłupa,
 • zna pojęcie ostrosłupa prawidłowego,
 • zna pojęcie czworościanu i czworościanu foremnego,
 • zna budowę ostrosłupa,
 • rozumie sposób tworzenia nazw ostrosłupów,
 • umie określić ilość wierzchołków, krawędzi i ścian ostrosłupa,
 • umie rysować ostrosłupy w rzutach równoległych,
 • zna pojęcie siatki ostrosłupa,
 • zna pojęcie pola powierzchni ostrosłupa,
 • zna wzór na obliczanie pola powierzchni ostrosłupa,
 • rozumie zasadę kreślenia siatki,
 • umie rozpoznać siatkę ostrosłupa,
 • zna pojęcie wysokości ostrosłupa,
 • zna wzór na obliczanie objętości ostrosłupa,
 • zna jednostki objętości,
 • rozumie pojęcie objętości figury,
 • umie obliczyć objętość ostrosłupa,
 • zna pojęcie wysokości ściany bocznej,

Statystyka.

 • zna pojęcie diagramu słupkowego i kołowego,
 • zna pojęcie wykresu,
 • umie odczytać informacje z tabeli, wykresu, diagramu, tabeli łodygowo – listkowej,
 • zna pojęcie średniej,
 • umie obliczyć średnią,