Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Lubatowej

Informatyka 1

Email Drukuj PDF

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny
Klasa 1 gimnazjum

Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień bardzo dobry oraz:

Komputer w życiu człowieka, praca z komputerem.

 • Potrafią rozpoznać i omówić znaczenie odpowiedzialnych i etycznych zachowań wszystkich użytkowników systemów informatycznych.
 • Porównują wielkości danych przechowywanych w pamięci.
 • Odczytują parametry urządzenia oraz na ich podstawie jakości urządzenia.

Edytor grafiki.

 • Uzyskują za pomocą prostych narzędzi złożone efekty wyrazu (np. cień, złożoność obrazu, efekt odbicia)
 • Wykonują pracę według własnego projektu.

Edytor tekstu.

 • Sprawnie projektują i ustawiają dla danego dokumentu układ strony.
 • Wstawiają cliparty, tabele.
 • Projektują układ dokumentu (wygląd, estetyka, czytelność).

Arkusz kalkulacyjny.

 • Definiują zakresy i zapisują wzory z wykorzystaniem prostych funkcji standardowych i globalnych.

Baza danych.

 • Wyszukują informacje przez zapytania

Algorytmy.

 • Potrafią stworzyć program zbudowany z wielu procedur.

Internet.

 • Potrafią do poczty dołączyć rysunek, plik dźwiękowy.

 

Stopień bardzo dobry mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dobry oraz:

 

Komputer w życiu człowieka, praca z komputerem.

 • Opisują prawidłowo zorganizowane stanowisko pracy.
 • Potrafią połączyć elementy zestawu komputerowego.
 • Opisują budowę (strukturę fizyczna) dyskietki.
 • Wymieniają jednostki informacji stosowane przy opisie danych.

Edytor grafiki.

 • Nadają figurom płaskim wrażenie przestrzenności, stosując poznane narzędzia.
 • Planują i wykonują pracę w szczególności tak, że stanowi ona estetyczną i przejrzystą całość.

Edytor tekstu.

 • Potrafią odtworzyć na podstawie wzoru układ strony dokumentu.
 • Stosują w tekście różne czcionki, dzielą tekst na akapity, nadają akapitowi określony format, zaznaczają fragment tekstu i zmieniają jego wygląd.
 • Tworzą różne wersje tekstu przez jego modyfikację.

Arkusz kalkulacyjny.

 • Zapisują wzory podstawowych działań matematycznych.
 • Dokonują stosownych obliczeń.

Baza danych.

 • Dodają rekordy do bazy danych.

Algorytmy.

 • Potrafią napisać program zawierający procedurę z parametrem.

Internet.

 • Zaprojektować, wykonać i przekazać do sieci swoją stronę WWW.
 • Potrafią przedstawić historię rozwoju internetu.
 • Dostosowują Internet Explorer do indywidualnych upodobań i potrzeb.

Stopień dobry mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dostateczny oraz:

Komputer w życiu człowieka, praca z komputerem.

 • Wyjaśniają znaczenie podstawowych elementów zestawu, potrafią wyszczególnić elementy wewnętrznej budowy komputera, wyjaśniają znaczenie głównych części.
 • Potrafią rozpoznać podstawowe urządzenia zewnętrzne oraz objaśnić ich zastosowanie.
 • Obsługują interfejs użytkownika w wykorzystywanym środowisku pracy.
 • Rozpoznają podstawowe struktury danych na dysku.

Edytor grafiki.

 • Wykorzystują paletę kolorów do tworzenia tła i wypełniania kolorem powierzchni zamkniętych, wykonują proste rysunki, wykorzystując dostępne narzędzia.
 • Kopiują, wycinają i wklejają fragmenty rysunku za pomocą narzędzi i jego możliwości edycyjnych.

Edytor tekstu.

 • Odczytują z dysku i zapisują dokument na dysku.
 • Samodzielnie dobierają formę redagowanego tekstu do jego treści.
 • Korzystają z najważniejszych operacji wykorzystywanego edytora i redagują tekst o pożądanym wyglądzie.

Arkusz kalkulacyjny.

 • Rozróżniają typy danych, przedstawiają dane w różnych formatach.
 • Kopiują zawartość komórek.
 • Przenoszą dane i formuły.
 • Planują wzory konieczne do rozwiązania zadania.

Baza danych.

 • Wskazują przykłady baz danych różnego typu.
 • Porządkują dane.

Algorytmy.

 • Podają przykład działania niealgorytmicznego.
 • Znają podstawowe procedury i potrafią je wykorzystać.

Internet.

 • Potrafią zaprojektować i wykonać stronę WWW, zawierającą linki do innych stron, ramki, elementy graficzne.
 • Sprawnie obsługują górne menu przeglądarki, potrafią ustawić stronę domową, zarządzają strukturą folderu ulubionych stron.

Stopień dostateczny mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dopuszczający oraz:

Komputer w życiu człowieka, praca z komputerem.

 • Potrafią wyszczególnić elementy zestawu komputerowego niezbędne do jego prawidłowego działania.
 • Rozróżniają pamięci zewnętrzne (rodzaje dyskietek, CD-ROM itp.).
 • Określają zastosowanie plików i katalogów.
 • Rozpoznają podstawowe typy plików (wykonywalna, tekstowe)
 • Uruchamiają program antywirusowy, grę, program edukacyjny.
 • Odszukują wcześniej zapisane dane i je otwierają.
 • Potrafią stworzyć dowolną strukturę katalogów (folderów).

Edytor grafiki.

 • Objaśniają interfejs uruchomionego edytora, omawiają podstawowe możliwości tego edytora.
 • Rozróżniają narzędzia, rysują krzywe, proste i łamane, dobierają grubość i kolor linii oraz dokonują jej korekty. Stosują narzędzia do wypełniania obszaru: wałek, rozpylacz, itp.
 • Wyszczególniają kilka popularnych formatów graficznych.

Edytor tekstu.

 • Piszą krótki, niewyszukany tekst na podstawie wzorca.
 • Poruszają się po tekście wykorzystując funkcje edytora.
 • Poprawiają błędy w dokumencie.

Arkusz kalkulacyjny.

 • Swobodnie poruszają się w środowisku wykorzystywanego arkusza.
 • Dokonują edycji danych, potrafią korzystać z wiadomości i umiejętności zdobytych w czasie pracy z edytorem tekstu.
 • Stosują podstawowe formuły.

Baza danych.

 • Wyszczególniają typy baz danych.
 • Określają cechy charakterystyczne pół.

Algorytmy.

 • Przedstawiają algorytm czynności w postaci przepisu słownego.

Internet.

 • Sprawnie obsługują (konfigurują) skrzynkę pocztową, dokładając konta.

Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy:

Komputer w życiu człowieka, praca z komputerem.

 • Sprawnie obsługują komputer, zapewniając bezpieczeństwo sobie i sprzętowi, potrafią wskazać podstawowe zastosowania komputera w szkole.
 • Potrafią wyszczególnić elementy zestawu komputerowego, wymienią typy pamięci wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Potrafią wyjaśnić pojęcie pliku i katalogu (folderu).
 • Wyświetlić zawartość dowolnego folderu, zapisują wyniki swojej pracy na dysku.

Edytor grafiki.

 • Omawiają znaczenie programów graficznych, uruchamiają poznany program graficzny, wykorzystują gotowe narzędzia do rysowania.
 • Wyszczególniają kilka popularnych formatów graficznych.
 • Zamykają i otwierają istniejące pliki graficzne.
 • Tworzą nowy plik, a następnie zachowują go na wybranym dysku i katalogu pod odpowiednią nazwą.

Edytor tekstu.

 • Wyjaśniają przeznaczenie klawiszy, nazywają podstawowe symbole i znaki na klawiaturze.
 • Umieszczają w tekście polskie znaki.
 • Piszą prosty polski tekst z zachowaniem zasad interpunkcyjnych, poruszają się po tekście, wykorzystując klawiaturę, mysz.

Arkusz kalkulacyjny.

 • Rozpoznają elementy programu i arkusza (np. menu, linia poleceń, komórka, adres komórki)
 • Wypełniają arkusz danymi, zapisują i odczytują przygotowany arkusz.

Baza danych.

 • Podają definicję bazy danych.
 • Określają pojęcie pola i rekordu.
 • Posługują się gotową bazą danych do uzyskania prostych informacji.

Algorytmy.

 • Konstruują proste algorytmy czynności z życia codziennego.

Internet.

 • Potrafią samodzielnie opisać dowolną stronę WWW, używając pojęć link, ramka.
 • Wywołują stronę znając jej adres.
 • Odbierają i wysyłają pocztę.