Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Lubatowej

Plastyka 2

Email Drukuj PDF

Wymagania z plastyki na poszczególne oceny
Klasa 2 gimnazjum

 

Stopień celujący może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria na stopień bardzo dobry oraz:

 • posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,
 • zdobywa oceny celujące z prac klasowych.
 • osiąga sukcesy w konkursach plastycznych.
 • samodzielnie rozwija zainteresowania plastyczne.
 • posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie.
 • samodzielnie i twórczo rozwija indywidualne uzdolnienia artystyczne
 • szczególnie aktywnie bierze udział w plastycznych konkursach szkolnych i międzyszkolnych, olimpiadach artystycznych, programach artystycznych prezentowanych w szkole i środowisku.
 • aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym poprzez udział w wystawach i pokazach,
 • wykazuje postawę twórczą i dużą chęć działania na lekcjach,
 • jest zawsze przygotowany – posiada materiały edukacyjne i plastyczne wymagane i nadprogramowe,
 • swobodnie operuje pełną wiedzą programową i ponadprogramową z zakresu dziejów sztuki i problemów plastycznych – zna kierunki w sztuce, chronologię, wielu przedstawicieli i ich dzieła oraz potrafi charakteryzować style w sztuce na tle społeczno – historycznym, w kontekście innych dziedzin sztuki,
 • dokonuje swobodnie syntezy i analizy problemów i zdarzeń, analizy dzieła sztuki,
 • formułuje własne oryginalne poglądy i wnioski,
 • czynnie bierze udział w dyskusji,
 • jest zainteresowany sztuką w sposób szczególny – uczestniczy w wielu konkursach plastycznych oraz w życiu kulturalnym klasy, szkoły, miasta, zna placówki muzealne i galerie w Polsce i w Europie,
 • prace plastyczne i zadania lekcyjne wykonuje zgodnie z tematem, a ich rozwiązania są ciekawe i oryginalne,
 • celowo stosuje wiedzę z zakresu dziejów sztuki i środków formalnych do własnej ekspresji plastycznej,
 • potrafi wyszukiwać informacje we wszystkich nośnikach i mediach, posługuje się biegle techniką komputerową i cyfrową,
 • zawsze odrabia prace domowe i podejmuje się dodatkowych zadań

 

Stopień bardzo dobry może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria na stopień dobry oraz:

 

 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania dla danej klasy,
 • umiejętnie wykorzystuje posiadana wiedzę w ćwiczeniach praktycznych
 • wykazuje dużą aktywność na lekcjach i w różnych formach zajęć pozalekcyjnych,
 • wykazuje postawę twórczą i dużą chęć do działania na lekcji,
 • jest zawsze przygotowany – posiada wymagane, czasem nadprogramowe, materiały edukacyjne i plastyczne,
 • posiada pełną wiedzę programową i dużą chęć do nauki i rozwoju osobistego; z zakresu dziejów sztuki i problematyki plastycznej swobodnie operuje nazwami epok i ich chronologią, potrafi wymienić wielu przedstawicieli kierunków w sztuce i ich dzieła, dokonuje analizy dzieła sztuki,
 • celowo i prawidłowo używa terminologii plastycznej w wypowiedzi ustnej i pisemnej,
 • posiada zdolność analizy i syntezy oraz bierze udział w dyskusjach wyrażając swoje poglądy i formułuje wnioski,
 • starannie wykonuje ćwiczenia plastyczne i zadania lekcyjne, poszukując oryginalnych rozwiązań problemów plastycznych,
 • efekt końcowy pracy jest zawsze zgodny z tematem,
 • bierze czynny udział w życiu kulturalnym klasy i szkoły, konkursach plastycznych,
 • posługuje się technologią komputerową

Stopień dobry może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria na stopień dostateczny oraz:

 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania dla danej klasy,
 • umiejętnie wykorzystuje posiadana wiedzę w ćwiczeniach praktycznych,
 • wykazuje dużą aktywność na lekcjach i w różnych formach zajęć pozalekcyjnych,
 • wykazuje postawę twórczą na lekcji i chęć do działania,
 • jest zawsze przygotowany – posiada wymagane materiały edukacyjne i plastyczne,
 • posiada wymaganą wiedzę programową na poziomie dobrym, chętnie się uczy; w zakresie dziejów sztuki i problematyki plastycznej wymienia nazwy kierunków w sztuce – potrafi je krótko charakteryzować, zna głównych przedstawicieli i ich dzieła oraz częściowo chronologię, dokonuje częściowej analizy dzieła sztuki,
 • posługuje się podstawową terminologią plastyczną w wypowiedzi ustnej i pisemnej, czasem bierze udział w dyskusji,
 • starannie i estetycznie wykonuje ćwiczenia plastyczne,
 • posiada zdolność analizy i syntezy,
 • odrabia poprawnie prace domowe,
 • nie zawsze poprawnie i zgodnie z tematem wykonuje zadanie lekcyjne,
 • czasem uczestniczy w życiu kulturalnym klasy i szkoły

 

Stopień dostateczny może otrzymać uczeń, który spełniają kryteria na stopień dopuszczający oraz:

 

 • nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania dla danej klasy,
 • poprawnie wykorzystuje zdobyte wiadomości w ćwiczeniach praktycznych,
 • bierze czynny udział w zajęciach lekcyjnych,
 • z reguły jest przygotowany do lekcji – posiada wymagane materiały plastyczne i edukacyjne,
 • wykazuje postawę twórczą w działaniu na lekcji,
 • wykazuje się chęcią w zdobywaniu wiedzy, ale jego zasób informacji jest podstawowy z zakresu problemów plastycznych i dziejów sztuki – potrafi wymienić część kierunków w sztuce oraz dzieł sztuki i ich twórców, dokonuje fragmentarycznej analizy dzieła sztuki,
 • posiada niepełną wiedzę z zakresu objętego programem nauczania,
 • posiada małą zdolność analizy i syntezy, rzadko włącza się w dyskusję i odpowiada poprawnie na pytania,
 • zna tylko niektóre określenia plastyczne i rzadko ich używa w wypowiedzi słownej i pisemnej,
 • poprawnie wykonuje ćwiczenia plastyczne, zadania lekcyjne,
 • rzadko angażuje się w życie kulturalne klasy i szkoły,
 • nie zawsze dba o estetykę wykonanych prac oraz ich zgodność z zadanym tematem,
 • posługuje się częściowo technologią komputerową i cyfrową.

 

 

Stopień dopuszczający może otrzymać uczeń, który:

 

 

 • ma braki w opanowaniu minimum programowego, ale nie przekreślają one możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności w dalszej edukacji,
 • nie potrafi samodzielnie wykonać zadań w poszczególnych formach aktywności,
 • niechętnie uczestniczy w zajęciach,
 • bywa nieobecny na lekcji bez usprawiedliwienia,
 • jest często nieprzygotowany do lekcji – nie posiada wymaganych materiałów edukacyjnych i plastycznych,
 • wykazuje minimalną postawę twórczą w działaniu na zajęciach,
 • wykazuje się małą chęcią w zdobywaniu wiedzy i posiada fragmentaryczną wiedzę z dziejów sztuki i problematyki plastycznej – potrafi wymienić niektóre kierunki w sztuce oraz pojedyncze przykłady dzieł i ich autorów, posiada śladową wiedzę z dziedzin sztuk plastycznych,
 • ćwiczenia, prace plastyczne, zadania, polecenia nauczyciela wykonuje rzadko, często nie na temat i niestarannie,
 • wykazuje mała wolę zmiany postawy i poprawy,
 • nie posiada umiejętności analizy i syntezy,
 • bardzo rzadko używa nomenklatury plastycznej,
 • często nie odrabia prac domowych,
 • posługuje się niektórymi mediami w zakresie technologii komputerowej i cyfrowej