Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Lubatowej

Muzyka 1

Email Drukuj PDF

Wymagania z zajęć artystycznych na poszczególne oceny
Klasa 2 gimnazjum

 

Stopień celujący może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria na stopień bardzo dobry oraz:

 • posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,
 • zdobywa oceny celujące z prac klasowych.
 • osiąga sukcesy w konkursach matematycznych.
 • samodzielnie rozwija zainteresowania matematyczne,
 • uczeń opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych programem, a poza tym:
 • wykazał się zdobytą wiedzą i umiejętnościami,
 • uczestniczył w konkursach przedmiotowych,
 • twórczo posługiwał się zdobytą wiedzą,
 • czynnie uczestniczył w artystycznym życiu szkoły
 • zdobywa oceny celujące z prac klasowych.
 • osiąga sukcesy w konkursach muzycznych.
 • samodzielnie rozwija zainteresowania muzyczne.
 • zaśpiewa w grupie piosenki w dwugłosie,
 • zaśpiewa piosenki z taktowaniem,
 • zagra na instrumencie wybrane piosenki i utwory,
 • układa kompozycje rytmiczne i melodyczne,
 • zinterpretuje zmiany zachodzące w elementach muzyki słuchanych utworów,
 • dostrzega wpływ możliwości wykonawczych instrumentów na charakter wyrazowy słuchanych utworów,

 

Stopień bardzo dobry może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria na stopień dobry oraz:

 

 • w pełni opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych programem, apoza tym :
  • rozpoznaje nazwy literowe i solmizacyjne nut na pięciolinie w obrębie oktawy razkreślnej.
  • rozpoznaje większość rytmów polskich tańców narodowych.

 

 

Stopień dobry może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria na stopień dostateczny oraz:

 

 • w dużym stopniu opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych programem, a poza tym:
 • dbał o estetykę własną i otoczenia,
 • systematycznie pracował indywidualnie i zespołowo,
 • wystarczająco opanował zakres wiedzy i umiejętności,
 • dobrze wywiązywał się z powierzonych mu zadań,

 

Stopień dostateczny może otrzymać uczeń, który spełniają kryteria na stopień dopuszczający oraz:

 

 • w wystarczającym stopniu opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych programem, a poza tym:
 • pracował niesystematycznie,
 • uczestniczył w dyskusjach , ale tylko sporadycznie,
 • opanował elementarny zakres wiedzy i umiejętności, ale miał z tym problemy,
 • wywiązywał się z powierzonych zadań,
 • zagra na instrumencie klawiszowym z pomocą nauczyciela fragment melodii,
 • prowadzi ćwiczenia rozśpiewujące wyłącznie z pomocą nauczyciela,
 • śpiewa proste utwory z pomocą nauczyciela,
 • wykonuje proste ćwiczenia rytmiczne z pomocą nauczyciela,
 • rozumie znaczenie symboli muzycznych zapisu nutowego i skrótów notacji muzycznej.
 • rozpoznaje nazwy literowe i solmizacyjne nut na pięciolinie w obrębie oktawy razkreślnej.
 • rozpoznaje większość rytmów polskich tańców narodowych.
 • zaśpiewa za pomocą nut pieśni obowiązkowe.
 • zna budowę okładu fonicznego – potrafi wyjaśnić zasadę działania głosu ludzkiego,
 • rozróżnia głosy śpiewacze,
 • potrafi wymienić elementy dzieła muzycznego.

 

 

Stopień dopuszczający może otrzymać uczeń, który:

 

 • w niewielkim stopniu opanował zakres wiedzy i umiejętności przewidzianych programem, a poza tym:
 • wykonywał najprostsze ćwiczenia z pomocą nauczyciela,
 • działania artystyczne podejmował w znikomym stopniu,
 • nie uczestniczył w dyskusjach,
 • miał problemy z przygotowaniem do zajęć,
 • zagra na instrumencie klawiszowym z pomocą nauczyciela fragment melodii,
 • prowadzi ćwiczenia rozśpiewujące wyłącznie z pomocą nauczyciela,
 • śpiewa proste utwory z pomocą nauczyciela,
 • wykonuje proste ćwiczenia rytmiczne z pomocą nauczyciela,
 • zna budowę okładu fonicznego – potrafi wyjaśnić zasadę działania głosu ludzkiego,
 • rozróżnia głosy śpiewacze,
 • potrafi wymienić elementy dzieła muzycznego.