Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Lubatowej

Muzyka 2

Email Drukuj PDF

Wymagania z muzyki na poszczególne oceny
Klasa 2 gimnazjum

 

Stopień celujący może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria na stopień bardzo dobry oraz:

 • posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,
 • zdobywa oceny celujące z prac klasowych.
 • osiąga sukcesy w konkursach muzycznych.
 • samodzielnie rozwija zainteresowania muzyczne.
 • zaśpiewa w grupie piosenki w dwugłosie,
 • zaśpiewa piosenki z taktowaniem,
 • zagra na instrumencie wybrane piosenki i utwory,
 • układa kompozycje rytmiczne i melodyczne,
 • zinterpretuje zmiany zachodzące w elementach muzyki słuchanych utworów,
 • dostrzega wpływ możliwości wykonawczych instrumentów na charakter wyrazowy słuchanych utworów,
 • na podstawie słuchanych utworów wyróżni cechy epok muzycznych,
 • dokona własnej interpretacji słuchanych utworów,
 • wymieni imiona i nazwiska najważniejszych kompozytorów wszystkich omówionych epok muzycznych,
 • śledzi przebieg akcji muzycznej i dostrzega jej przekształcenia,
 • omówi charakter brzmienia i barwy instrumentów w słuchanych utworach,
 • oceni znaczenie kultury ludowej dla narodu,
 • omówi wpływ kultury i tradycji ludowej na życie współczesnych ludzi,
 • wyróżni się szczególną aktywnością na tle klasy,
 • będzie brał udział w różnych imprezach szkolnych i pozaszkolnych.

 

Stopień bardzo dobry może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria na stopień dobry oraz:

 • zdefiniuje pojęcia: aria, opera, uwertura, libretto, duet, tercet, kwartet,
 • rozpozna głosy słuchanych arii operowych,
 • wskaże związki na stroju w muzyce z treścią programową słuchanego poematy symfonicznego,
 • omówi pierwiastki ludowe w słuchanych utworach,
 • wymieni fakty z życia kompozytorów i kompozycje F. Chopina, H. Wieniawskiego,
 • rozpoznaje polskie tańce narodowe,
 • rozumie znaczenie symboli muzycznych zapisu nutowego i skrótów notacji muzycznej,
 • rozpoznaje nazwy literowe i solmizacyjne nut na pięciolinie w obrębie oktawy razkreślnej,
 • rozpoznaje większość rytmów polskich tańców narodowych,
 • zaśpiewa za pomocą nut pieśni obowiązkowe
 • rozpoznaje rytmy polskich tańców narodowych,
 • ułoży rytm do wiersza,
 • wskaże powtórzenia, podobieństwa i różnice w słuchanych utworach,
 • wymieni fakty z życia F. Chopina, S.Moniuszki

 

 

 

 

Stopień dobry może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria na stopień dostateczny oraz:

 

 • wymieni nazwiska imiona i nazwiska kompozytorów renesansowych, barokowych, epoki klasycznej, romantyzmu,
 • wymieni instrumenty grające w orkiestrze symfonicznej,
 • wykonuje ćwiczenia kształcące: słuch wysokościowy, poczucie rytmu,
 • rozpoznaje polskie tańce narodowe,
 • rozumie znaczenie symboli muzycznych zapisu nutowego i skrótów notacji muzycznej,
 • rozpoznaje nazwy literowe i solmizacyjne nut na pięciolinie w obrębie oktawy razkreślnej,
 • rozpoznaje większość rytmów polskich tańców narodowych,
 • zaśpiewa za pomocą nut pieśni obowiązkowe,
 • wymieni fakty z życia F. Chopina, S.Moniuszki.

 

 

Stopień dostateczny może otrzymać uczeń, który spełniają kryteria na stopień dopuszczający oraz:

 

 

 • wymieni nazwiska najważniejszych kompozytorów wszystkich epok,
 • zaśpiewa z tekstem pieśni obowiązkowe,
 • zaśpiewa w grupie pieśni obowiązkowe, patriotyczne, artystyczne,
 • wykona ćwiczenia kształcące słuch muzyczny,
 • omówi znaczenie symboli muzycznych zapisu nutowego,
 • rozpozna nazwy literowe nut na pięciolinii,
 • omówi polskie tańce narodowe,
 • wymieni nazwy poznanych form muzycznych,
 • podzieli instrumenty na grupy,
 • wymieni najważniejsze fakty z życia F. Chopina, S.Moniuszki.

 

 

Stopień dopuszczający może otrzymać uczeń, który:

 

 • zaśpiewa z tekstem pieśni obowiązkowe,
 • zaśpiewa w grupie pieśni patriotyczne,
 • omówi symbole muzyczne w tekście,
 • wyróżnia nazwy literowe nut na pięciolinii,
 • wymieni podstawowe nazwy poznanych form muzycznych,
 • rozróżni podstawowe instrumenty,
 • wymieni przynajmniej kilka nazwisk najsłynniejszych kompozytorów,
 • wymieni podstawowe style, gatunki i nazwiska kompozytorów tworzących w każdej z epok muzycznych,
 • wymieni najważniejsze fakty z życia F. Chopina, S.Moniuszki.