Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Lubatowej

Zajęcia techniczne 3

Email Drukuj PDF

Wymagania z zajęć technicznych na poszczególne oceny
Klasa 3 gimnazjum

 

Stopień celujący może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria na stopień bardzo dobry oraz:

 • posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,
 • zdobywa oceny celujące z prac klasowych.
 • osiąga sukcesy w konkursach technicznych.
 • samodzielnie rozwija zainteresowania techniczne
 • posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum,
 • wykorzystuje wiadomości do rozwiązywania w sposób nietypowy problemów praktycznych i teoretycznych,
 • interesuje się najnowszymi osiągnięciami nauki i techniki,
 • - jest laureatem konkursów wiedzy technicznej, bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) lub OTWP

Stopień bardzo dobry może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria na stopień dobry oraz:

 

 • opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania,
 • uzasadnia wybór materiału konstrukcyjnego w zależności od zastosowania,
 • przyporządkowuje narzędzia ręczne do określonej czynności,
 • opisuje na czym polega pomiar,
 • wyjaśnia istotę normalizacji w rysunku technicznym,
 • rysuje rzuty prostokątne,
 • wymiaruje przedmioty ze ściętymi krawędziami,
 • stosuje zasady rysowania i wymiarowania,
 • opisuje sposoby połączeń metali,
 • wymienia czynniki wpływające na rozwój mechaniki, transportu, motoryzacji,
 • charakteryzuje osiągnięcia najważniejszych wynalazców w dziedzinie; mechanika, transport, motoryzacja,
 • opisuje różnego typu maszyny,
 • opisuje cykle pracy silnika czterosuwowego i dwusuwowego,
 • wymienia dane techniczne motoroweru,
 • zna podstawowe pojęcia związane z ruchem drogowym,
 • opisuje podstawowe manewry wykonywane przez kierujących,
 • charakteryzuje rodzaje skrzyżowań
 • wyjaśnia zjawiska fizyczne, w oparciu o które działają urządzenia techniczne,
 • przedstawia estetyczną i kompletną dokumentację rysunkowo-technologiczną,
 • właściwie organizuje stanowisko pracy,
 • prawidłowo posługuje się narzędziami, przyrządami i przyborami,
 • pracuje systematycznie i efektywnie,
 • wykazuje się aktywnością na lekcjach,
 • stosuje zdobytą wiedzę techniczną i umiejętności praktyczne do rozwiązywania zadań i problemów w różnych sytuacjach,
 • wyjaśnia parametry techniczne urządzeń,
 • zna zasady bezpiecznego zachowania (pieszego, rowerzysty, motorowerzysty) w ruchu drogowym.

Stopień dobry może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria na stopień dostateczny oraz:

 • poprawnie wykorzystuje wiadomości do rozwiązywania problemów praktycznych i teoretycznych,
 • określa zalety i wady materiałów konstrukcyjnych,
 • wymienia czynniki wpływające na błąd pomiaru rysuje przedmioty w izometrii,
 • wie jakie informacje zamieszcza się w tabliczce znamionowej,
 • przyporządkowuje rodzaj połączenia do konstrukcji,
 • charakteryzuje osiągnięcia najważniejszych wynalazców w dziedzinie mechaniki, transportu, motoryzacji,
 • zna podział środków transportu,
 • zna podział silników,
 • zna pojęcia dotyczące ruchu drogowego,
 • opisuje prawidłowe zachowanie pieszego,
 • zna kolejność przejazdu przez skrzyżowania,
 • przedstawia dokumentację rysunkowo-technologiczną, ale zdarzają się w niej błędy,
 • właściwie organizuje stanowisko pracy, ale zdarzają się drobne uchybienia,
 • w sposób zadowalający posługuje się narzędziami, przyrządami i przyborami,
 • korzysta z wytworów techniki, zwracając uwagę na bezpieczeństwo,
 • zna zasady i potrafi praktycznie udzielić pierwszej pomocy,
 • pracowity i chętny do pracy,
 • jest przygotowany do realizacji tematu.

Stopień dostateczny może otrzymać uczeń, który spełniają kryteria na stopień dopuszczający oraz:

 

 • wymienia właściwości zastosowanych materiałów konstrukcyjnych,
 • przyporządkowuje narzędzia do materiału,
 • wymienia nazwy narzędzi pomiarowych,
 • rozróżnia rodzaje rzutowania prostokątnego,
 • sporządza rysunek techniczny,
 • wyjaśnia w jakich wypadkach stosuje się przekroje,
 • wyjaśnia zadania połączeń,
 • zna podział połączeń,
 • wymienia najważniejszych wynalazców w dziedzinie motoryzacji,
 • wymienia silniki,
 • podaje przykłady zastosowania silników,
 • opisuje budowę silnika czterosuwowego i dwusuwowego,
 • wymienia elementy motoroweru,
 • odczytuje treści znaków drogowych,
 • określa zasady postępowania na miejscu wypadku,
 • przedstawia dokumentację rysunkowo-technologiczną, ale z błędami lub niestaranną,
 • pracuje, ale nie jest aktywny na lekcjach,
 • właściwie organizuje stanowisko pracy, ale z uchybieniami i potrzebuje na to więcej czasu,
 • stara się pracować systematycznie, ale potrzebuje dodatkowej pomocy nauczyciela,
 • rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne o małym stopniu trudności,
 • wymaga zachęty do pracy i dłuższego czasu na jej wykonanie.

 

Stopień dopuszczający może otrzymać uczeń, który:

 

 • ma braki w wiadomościach i umiejętnościach, które jednak nie uniemożliwiają mu dalszej nauki,
 • samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje większość zadań o podstawowym stopniu trudności,
 • zadania wykonuje z opóźnieniem,
 • pracuje niesystematycznie,
 • wykazuje bierny stosunek do przedmiotu.