Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Lubatowej

Matematyka 1

Email Drukuj PDF

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny
Klasa 1 gimnazjum

 

Stopień celujący może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria na stopień bardzo dobry oraz:

 • wykorzystuje prawa działań do sprawnego obliczania wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują potęgi i ułamki piętrowe;
 • potrafi obliczać zadania na procent składany;
 • umie rozwiązywać nierówności I stopnia z jedną niewiadomą i interpretować ich rozwiązania na osi liczbowej;
 • rozwiązuje równania i nierówności, w których występują potęgi i pierwiastki oraz wartość bezwzględna;
 • określa dziedzinę wyrażeń algebraicznych;
 • umie stosować przekształcenia algebraiczne w dowodzeniu prostych twierdzeń;
 • rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności;
 • samodzielnie rozwija zainteresowania matematyczne;
 • osiąga sukcesy w konkursach matematycznych.

Stopień bardzo dobry może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria na stopień dobry oraz:

Liczby i działania.

 • przedstawia rozwinięcia dziesiętne nieskończone okresowe w postaci ułamków zwykłych;
 • oblicza wartości ułamków piętrowych;
 • zna pojęcie liczby niewymiernej, posługuje się wymiernymi przybliżeniami niektórych liczb niewymiernych;
 • potrafi zapisać liczbę naturalną w postaci sumy wykorzystując potęgi liczby 10;
 • umie znajdować zbiór liczb spełniających kilka warunków;
 • sprawnie posługuje się definicjami, terminologią i symboliką matematyczną w omawianym zakresie.

Procenty.

 • rozwiązuje różne zadania tekstowe dotyczące procentów.

Figury na płaszczyźnie.

 • stosuje zależności miedzy bokami, kątami figur płaskich w zadaniach;
 • rozwiązuje złożone zadania konstrukcyjne;
 • samodzielnie próbuje formułować twierdzenia dotyczące figur płaskich.

Wyrażenia algebraiczne.

 • oblicza wartości wyrażeń algebraicznych po przekształceniu ich do postaci dogodnej do obliczeń;
 • wyłącza maksymalny jednomian przed nawias;
 • stosuje przekształcenia algebraiczne w zadaniach tekstowych;
 • interpretuje geometrycznie mnożenie sumy algebraicznej przez jednomian;
 • sprawnie przekształca wzory fizyczne i geometryczne.

Równania i nierówności.

 • rozwiązuje równania o zwiększonym stopniu trudności;
 • sprawnie rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą równań, sprawdza rozwiązania.

Proporcjonalność.

 • rozwiązuje zadania tekstowe o większym stopniu trudności związane z wielkościami proporcjonalnymi.

Symetrie.

 • potrafi znajdować obrazy figur powstałych w wyniku kilkakrotnych odbić symetrycznych;
 • potrafi wykorzystywać własności punktów symetrycznych, symetralnej odcinka, dwusiecznej kąta w zadaniach;
 • potrafi wykorzystywać równania do wyznaczania współrzędnych punktów symetrycznych względem osi oraz początku układu współrzędnych;
 • potrafi tworzyć ornamenty, wykorzystując symetrie.

Stopień dobry może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria na stopień dostateczny oraz:

Liczby i działania.

 • umie znajdować liczby spełniające określony warunek;
 • dokonuje porównań szacując w zadaniach tekstowych;
 • oblicza wartość wyrażeń arytmetycznych zawierających większą liczbę działań;
 • umie wykorzystać kalkulator;
 • zapisuje podane słownie wyrażenia arytmetyczne;
 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem ułamków;
 • wykonuje działania łączne z zastosowaniem potęg i pierwiastków;
 • umie zaznaczyć na osi liczbowej zbiór liczb, które spełniają jednocześnie dwie nierówności.

Procenty.

 • zna pojęcie promila;
 • umie zamieniać ułamki, procenty na promile i odwrotnie;
 • rysuje różne diagramy procentowe i wykorzystuje uzyskane z nich dane w prostych obliczeniach;
 • rozwiązuje zadania tekstowe, w których występują obliczenia procentowe.

Figury na płaszczyźnie.

 • umie kreślić geometryczne sumy i różnice kątów;
 • klasyfikuje trójkąty ze względu na kąty i boki;
 • klasyfikuje czworokąty;
 • zna warunek istnienia trójkąta;
 • konstruuje trójkąt o danych dwóch bokach i kącie zawartym między nimi;
 • stosuje cechy przystawania trójkątów w zadaniach;
 • stosuje własności kątów, trójkątów, czworokątów do rozwiązywania zadań;
 • przelicza jednostki pola;
 • oblicza obwody, pola prostokątów w układzie współrzędnych.

Wyrażenia algebraiczne.

 • oblicza wartość liczbową wyrażeń algebraicznych dla danych wymiernych
 • mnoży jednomiany przez dwumian;
 • wyłącza wspólny czynnik przed nawias;
 • sprawnie wykonuje działania na wyrażeniach algebraicznych.

Równania i nierówności.

 • rozwiązuje równania I stopnia z jedną niewiadomą wymagające przekształceń algebraicznych;
 • wyraża treść zadania w postaci prostych równań, w tym zadań z procentami;
 • umie rozwiązywać proste zadania tekstowe przy pomocy równań;

Proporcjonalność.

 • rozwiązuje zadania związane z wielkościami proporcjonalnymi wykorzystując wzór lub proporcje;
 • sprawdza, czy otrzymane rozwiązanie jest zgodne z warunkami zadania.

Symetrie.

 • potrafi wykreślać osie symetrii, względem których: figury są symetryczne;
 • potrafi wskazywać wszystkie osie symetrii figur oraz rysować figury posiadające więcej niż jedną oś symetrii;
 • potrafi wykreślać środek symetrii, względem którego: figury są symetryczne;
 • potrafi rysować figury posiadające więcej niż jeden środek symetrii.

Stopień dostateczny może otrzymać uczeń, który spełniają kryteria na stopień dopuszczający oraz:

 

Liczby i działania.

 • rozumie pojęcie zbioru liczb wymiernych;
 • umie porównywać liczby wymierne;
 • zna warunek konieczny zamiany ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny skończony;
 • umie określać na podstawie rozwinięć dziesiętnych czy dana liczba jest wymierną;
 • znajduje liczbę wymierną pomiędzy dwoma danymi na osi liczbowej;
 • potrafi zaokrąglać liczbę do danego rzędu;
 • umie zaokrąglić liczbę o rozwinięciu dziesiętnym nieskończonym okresowym do danego rzędu;
 • umie szacować wyniki działań;
 • oblicza wartości prostych wyrażeń arytmetycznych uwzględniając kolejność wykonywania działań;
 • oblicza potęgi i pierwiastki liczb wymiernych;
 • umie zaznaczyć na osi liczbowej liczby spełniające określoną nierówność;
 • umie obliczyć odległość miedzy liczbami na osi liczbowej.

Procenty.

 • zamienia procenty na liczby wymierne;
 • oblicza liczbę z danego jej procentu;
 • rozumie potrzebę stosowania diagramów do wizualizacji różnych informacji;
 • potrafi narysować diagram procentowy kwadratowy i prostokątny;
 • oblicza, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba;
 • umie obliczyć liczbę na podstawie jej procentu;
 • zna i rozumie określenie punkty procentowe;

Figury na płaszczyźnie.

 • zna zasady klasyfikacji trójkątów i czworokątów;
 • zna cechy przystawania trójkątów;
 • konstruuje trójkąt o danych trzech bokach;
 • zna wzory na obliczanie pól trójkątów i czworokątów, potrafi je zastosować;
 • sprawnie posługuje się jednostkami pola;
 • rozwiązuje proste zadania dotyczące kątów, trójkątów, czworokątów.

Wyrażenia algebraiczne.

 • rozumie zasadę nazywania wyrażeń algebraicznych;
 • porządkuje jednomiany;
 • buduje wyrażenia algebraiczne (proste przykłady) i oblicza ich wartość liczbową;
 • dodaje i odejmuje sumy algebraiczne;
 • umie opuścić nawiasy;
 • przekształca wyrażenia algebraiczne do postaci dogodnej do obliczeń i oblicza wartość liczbową.

Równania i nierówności.

 • rozwiązuje równania I stopnia z jedną niewiadomą wymagające prostych przekształceń algebraicznych;
 • zna pojęcia równania z jednym rozwiązaniem, równania sprzecznego i tożsamościowego
  i rozwiązuje je.

Proporcjonalność.

 • rozpoznaje wielkości wprost proporcjonalne, potrafi ułożyć odpowiednią tabelkę, oblicza współczynnik proporcjonalności;
 • rozwiązuje proste zadania tekstowe dotyczące wielkości wprost proporcjonalnych za pomocą proporcji

Symetrie.

 • potrafi określać własności punktów symetrycznych;
 • potrafi rysować figury w symetrii osiowej, gdy figura i oś: mają punkty wspólne;
 • potrafi wykreślać osie symetrii, względem których: punkty są symetryczne;
 • potrafi rysować osie symetrii figury;
 • zna własności symetralnej odcinka;
 • potrafi rysować figury w symetrii środkowej, gdy środek symetrii: należy do figury;
 • potrafi wykreślać środek symetrii, względem którego: punkty są symetryczne;
 • potrafi podać własności punktów symetrycznych;
 • rozumie pojęcie środka symetrii figury;
 • rozumie pojęcie figury środkowosymetrycznej i potrafi podać przykłady figur, które mają środek symetrii;
 • potrafi rysować figury posiadające środek symetrii, wskazywać środki symetrii figur oraz wyznaczać środki symetrii odcinków;
 • potrafi zapisywać współrzędne punktów symetrycznych względem osi oraz początku układu współrzędnych.

Stopień dopuszczający może otrzymać uczeń, który:


Liczby i działania.

 • zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej;
 • porównuje liczby wymierne i zaznacza je na osi liczbowej;
 • zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne i odwrotnie;
 • zna pojęcia: rozwinięcie dziesiętne skończone, nieskończone, okres;
 • skraca i rozszerza ułamki;
 • zna zasadę zaokrąglania liczb;
 • zna i potrafi stosować algorytmy działań na liczbach wymiernych;
 • umie szacować wyniki działań;
 • zna kolejność wykonywania działań;
 • zna pojęcie liczb przeciwnych i odwrotnych;
 • umie odczytać z osi liczbowej liczby spełniające określony warunek;
 • umie opisać zbiór liczb za pomocą nierówności;
 • zna pojęcie odległości między dwiema liczbami na osi liczbowej;
 • umie na podstawie rysunku osi liczbowej określić odległość między liczbami.

Procenty.

 • rozumie pojęcie procentu;
 • zamienia liczbę na procent i procent na liczbę;
 • oblicza procent z danej liczby;
 • potrafi wyrażać w procentach zaznaczone części figur;
 • potrafi zaznaczać procenty danych figur;
 • zna pojęcie diagramu procentowego;
 • umie odczytać informacje z diagramu;
 • rozumie pojęcia: podwyżka, obniżka;
 • umie obliczyć podwyżkę i obniżkę o pewien procent;

Figury na płaszczyźnie.

 • zna pojęcia: punktu, prostej, odcinka, kąta, wielokąta, prostych prostopadłych i równoległych;
 • zna i potrafi określić rodzaje kątów, wielokątów;
 • wie ile wynosi suma kątów wewnętrznych trójkąta i czworokąta;
 • posługuje się kątomierzem do mierzenia kątów;
 • wykonuje elementarne konstrukcje: prostych prostopadłych, prostych równoległych, katów przystających do danych, trójkąta równobocznego o danym boku, wysokości trójkąta, odcinka przystającego do danego;
 • zna pojęcie figur przystających i potrafi wskazać figury przystające;
 • zna wzory na obliczanie pól elementarnych figur płaskich, oblicza pola tych figur mając dane długości odpowiednich odcinków;
 • umie rysować przekątne i wysokości;
 • zna jednostki miary: pola – mm2 i cm2 i objętości – cm3 i dm3;
 • umie narysować i poprawnie opisać prostokątny układ współrzędnych na płaszczyźnie;
 • zaznacza w układzie współrzędnych punkty o danych współrzędnych;
 • odczytuje z rysunku współrzędne punktów.

Wyrażenia algebraiczne.

 • zna pojęcia: wyrażenie algebraiczne, jednomian, suma, różnica, iloczyn, iloraz, wyrazy podobne;
 • podaje przykłady wyrażeń algebraicznych;
 • podaje określenia słowne najprostszych wyrażeń algebraicznych;
 • umie określić współczynniki liczbowe jednomianu;
 • oblicza wartość liczbową prostych wyrażeń algebraicznych, np. używanych we wzorach na obliczanie obwodów i pól trójkątów i czworokątów;
 • wyróżnia jednomiany oraz wyrazy podobne w sumie algebraicznej;
 • redukuje wyrazy podobne;
 • zna regułę opuszczania nawiasów;
 • mnoży sumę algebraiczną przez liczbę.

Równania i nierówności.

 • zna pojęcie równania, rozwiązania równania;
 • sprawdza, czy dana liczba jest rozwiązaniem danego równania;
 • umie sprawdzić, czy dana liczba spełnia równanie;
 • zna pojęcie równania równoważnego;
 • rozwiązuje proste równania I stopnia z jedną niewiadomą nie wymagające przekształceń geometrycznych.

Proporcjonalność.

 • potrafi podać przykłady proporcji;
 • sprawdza, czy równanie jest proporcją.

Symetrie.

 • rozumie pojęcie punktów symetrycznych względem prostej;
 • rozumie pojęcie symetrii i potrafi rozpoznawać figury symetryczne względem prostej;
 • rozumie pojęcie figur symetrycznych względem prostej;
 • potrafi wykreślać punkty symetryczne do danych;
 • potrafi rysować figury w symetrii osiowej, gdy figura i oś: nie mają punktów wspólnych;
 • rozumie pojęcie osi symetrii figury i potrafi podać przykłady figur, które mają oś symetrii;
 • rozumie pojęcie symetralnej odcinka;
 • potrafi skonstruować symetralne odcinków oraz konstrukcyjnie znajdować środki odcinków;
 • rozumie pojęcie dwusiecznej kąta, zna jej własności oraz potrafi skonstruować dwusieczną kąta;
 • rozumie pojęcie punktów symetrycznych do siebie względem punktu oraz pojęcie figur symetrycznych do siebie względem punktu;
 • potrafi wykreślać punkty symetryczne do danych;
 • potrafi rysować figury w symetrii środkowej, gdy środek symetrii: nie należy do figury;
 • potrafi znajdować punkty symetryczne względem osi oraz początku układu współrzędnych.